ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Ukrán Filológiai Tanszék

 
Dr. Kovács Oxána
egyetemi adjunktus
 
Életrajzi adatok
Született: Szentpétervár, 1964. július 21.
Egyetemi tanulmányok
 • 1981–86: Csernivci Jurij Fegykovics Állami Tudományegyetem, BTK, Ukrán nyelv és irodalom szak, Ukrajna. Szakképesítés: 1986: ukrán nyelv és irodalom tanár oklevél. Okl.sz.: ZsV 126755. („Egy hucúl nyelvjárás akcentológiai rendszere”). Témavezető: Dr. Zadorozhna Tamara.
 • 1986-89: aspirantúra a Szovjet Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetében, Etnolingvisztikai és Folklór Osztály, Moszkva.
Tudományos fokozat, disszertáció
1993: a nyelvtudomány kandidátusa, okl.sz.: 004170 (“A kárpáti nyugat-ukrán tájszólások akcentológiája mint az ősszláv akcentológiai rendszer rekonstrukciájának adatforrása”. Témavezető: Dybo Vladimir A. akadémikus, Moszkva. Honositva: 1994: okl.sz.: 15.594, Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest.
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Ukrán Filológiai Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék
Elérhetőség
Oktatási tevékenység
 • ukrán fonetika, fonológia  
 • ukrán morfológia, szóképzés
 • ukrán mondattan
 • ukrán lexikológia, lexikográfia
 • ukrán és szláv frazeológia
 • ukrán dialektológia
 • ukrán stilisztika
 • ukrán kultúra
 • bevezetés az ukrán nyelvtudományba
 • szláv történelmi akcentológia
 • orosz dialektológia
 • ukrán nyelvgyakorlat
Tudományos tevékenység

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:

 • 1981-86: Részvétel hat dialektológiai és folklorisztikai expedícióban (Hucul, Bukovinai, Pokutiai nyelvjárások).
 • 1986-90: Számos (32) dialektológiai expedíció Észak- és Nyugat-Ukrajnába, Podolia. (Kárpáti etnolingvistikai program, Tolsztoj Nikita I. akadémikus vezetésével), fonetikai, morfológiai, akcentológiai programok (Dybo Vladimir. A. akadémikus, Prof., Nikolajev Szergej L. vezetésével)
 • 1986-90: Részvétel a Nosztratikai Szeminárium munkájában.
 • 1993-2004: expedíciók és kutatói munka - izolált ukrán nyelvjárások: Komlóska (Magyarország), Rona de Sus, Repedea (Románia, Máramoros), Banja Luka (Bosznia); orosz nyelvjárás - Doi Mai (Románia, Dobrudzsa).

RÉSZVÉTEL A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLETBEN:

 • Részvétel és előadások a II. (Lviv, 1993), a III. (Harkiv, 1996), a IV. (Odesza, 1999), az V. (Csernivci, 2002). nemzetközi uk­rainisztikai kongresszusokon, valamint számos külföldi konferencián. Négy alkalommal - ösztöndíj és kutatói munka az Ukrainisztikai Tanszéken (Greifswaldi Egyetem, Németország).
 • A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja, a Magyar Ukrainisták Egyesülete tagja. Hivatalos bíráló PhD és habilitációs értekezések védésén, állandó előadója a szláv nyelvészeti doktori programnak.
Publikációk

ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK:

 • Акцентуация западноукраинских говоров карпатского региона как источник реконструкции праславянской  акцентной системы. Деп. ИНИОН. Москва. 1993. (Kandidátusi disszertáció tézisei). 21.
 • Oxána Kovács, Alexander Kratochvil, Valerij Mokienko unter Mitarbeit von Tamara Münzer, Die heutige Ukraine in Texten. Lehrmaterial für das Greifswalder Ukrainikum. Greifswald, 2004. – 105 p.

 TANULMÁNYOK:

 • К интерференции акцентно-ритмической структуры слова покутско-буковинских, гуцульских, полесских говоров в русской речи украинцев. // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических исследований 1982–1983 годов. Тез. докладов. Черновцы, 1984. 39-43. Társszerző - Белая А.С.
 • Акцентные диалектные особенности в поэтических произведениях Ю.Федьковича. // Тез. докладов научной конф., посвященной 150–летию со дня рождения Ю.Федьковича. Київ– Чернівці,. 1984. 15-19.
 • Акцентуация непроизводных существительных женского рода в гуцульских и покутско-буковинских говорах. // Тез. докладов региональной научной конференции. Новокузнецк, 1987. 47-49.
 • Про деякі архаїчні риси говірок Прикарпаття. Спроба частковоі акцентологічної реконструкції. // Конференція присвячена творчості О.Кобилянської. Тез. доповідей. Чернівці, 1988. 52-54.
 • Акцентуация  і–глаголов в западноукраинских говорах карпатской зоны с точки зрения праславянской акцентной системы. // Конференция по изучению творческого наследия  В.И.Борковского Тез. Доповідей регіональної наукової конференції. Львів, 1990. 27-28.
 • Акцентуация существительных непроизводных а-основ в западноукраинских говорах. //  Восточнославянские изоглоссы. Київ. Наук. Думка, 1992. 58-62.
 • Акцентуація іменників а-основ у південно-західних говірках української мови. // Х Всеукраїнська славістична конференція “Духовне відродження слов’ян у контексті європейскої та світової культури. Тез. доповідей, Чернівці,1992. 228-231.
 • Акцентно-ритмічні особливості мовлення (на діалектному рівні). // ІІ Міжнародний конгрес україністів. Тези та доповіді. Львів,1993. 69-72. Társszerző - О.С.Біла
 • Акцентування  іменників чоловічого роду о-, u-основ у південно-західних говірках. // ІІ Міжнародний конгрес україністів. Тези та доповіді. Львів. 1993. 85-87.
 • Акцентуаційні ізоглоси у західноукраїнських говірках карпатського регіону. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 160-річчю від дня народження Ю.Федьковича. Чернівці,1994. 21-23.
 • Відображення синонімів та міждіалектних варіантів у словнику російських острівних говірок на Буковині. (О.С.Біла, Л.С.Безчасна közreműködésével.) //Конференція присвячена 120-річчю заснування Чернівецького університету. Т.1. Кн.1. Чернівці. 1995. 67.
 • Акцентуація непохідних іменників жіночого роду а-основ у південно-західних говірках. // Структура та семантика мовних одиниць у функціональному аспекті. Чернівці, 1996. 42-52.
 • Новизна и современные результаты акцентологии в свете последних исследований славянских языков. // A litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: analógiák és folytonosság, Budapest, 1998. 44-45.
 • Деякі риси акцентної системи однієї української говірки Баня-Луки (Боснія).Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szerk.: Bibok Károly, Ferincz István, H. Tóth Imre. Szeged, 1999. 65-66.
 • Головні напрямки розвитку україністики в Угорщині.Освіта в українському зарубіжжі. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 1-4 листопада 2000 р. Київ. 2001. 209-212. ISBN 966-7586-04-09.
 • Акцентологічні та фонетичні архаїзми ізольованих українських говірок Центральної Європи. // Мовознавство. Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів. Відповідальний редактор Василь Німчук. Київ: Університетське видавництво “Пульсари”, 2002. 101-103. ISBN 966-7671-39-9
 • Про доцільність порівняльного досліджкння рукописних та стародрукованих Псалтирів. // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей. Чернівці: Рута, 2003. 313-317. ISBN 966-568-655-0
 • Говірка села Торунь у дослідженні російських діалектологів. [Rec.:] Николаев С.Л., Толстая М.Н. Словарь карпатоукраинского торуньского говора с грамматическим очеркоми образцами текстов. 2001. -331 с. //  Діалектологічні студії. Збірник пам’яті Ярослави Закревської. Львів. 2003. 576-579. ISBN 966-02-2206-6, ISBN 966-02-2707-8
 • До питання реконструкції архаїчної акцентної системи на матеріалі однієї ізольованої говірки. // Ukraina – między językiem a kulturą. Pod red. Adama Fałowskiego i Bożeny Zinkiewicz-Tomanek. Kraków: Universitas, 2003 (= Studia Ruthenica Cracoviensia 1). 37-43. ISBN 83-242-0315-X
 • Акцентологічні та фонетичні архаїзми однієї української грвірки Румунії. // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 48/1-3. 2003. 135-144. ISSN 0039-3363/03
 • [Rec.:] Атлас української мови, ІІІ. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. Київ: Наукова думка, 2001. 646. // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 49/1-2. 2004. 199-200.
 • [Rec.:] Василь Латта, Атлас українських говорів східної Словаччини. Братіслава-Пряшів, 1991. 552. // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 49/1-2. 2004. 200-201.
 • [Rec.:] Зузана Ганудель, Лінгвістичний атлас українських говорів східної Словаччини, ІІІ. Назви будівництва і транспорту. Prešov, 2001. 210. //Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 49/1-2. 2004. 201.
 • [Rec.:] С.Л. Николаев, М.Н. Толстая, Словарь карпатоукраинского торуньского говора с грамматическим очеркоми образцами текстов. Москва, 2001. 331. // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 49/1-2. 2004. 201-203.
 • К вопросу о библейском происхождении некоторых фразеологизмови устойчивых выражений в восточнославянских языках. // Frazeologické Štúdie. Bratislava, 2005. 171-181. ISBN 80-224-0865-4.
 • К вопросу о релевантности парадигм в системе фразеологии Псалтыри. // Słowo. Tekst. Czas VII. Szczecin, 2004. 249-261. ISBN 83-7241-424-6.
 • Az ukrán szótárirodalom. // Kis szláv lexikográfia (szerkesztette Nyomárkay István és Vig István). Budapest, 2004. 134-151. ISBN 1785-9808, ISBN 963 463 768 X.
 • Українська діалектологія в Угорщині. // Діалектологічні студії 4. Школи, постаті, проблеми. Львів, 2004. 31-38. ISBN 966-02-2707-8, ISBN 966-02-3257-8.
 • Про долю деяких біблійних фразеологізмів у східнослов’янських мовах. // Грани cлова. Сборник научных статей к 65-летию В.М.Мокиенко. Москва, 2005. 89-97. ISBN 590287201-4.
 • О применении диахронического метода при классификации фразеологизмов. // Słowo. Tekst. Czas VIII. Szczecin, 2005. 128-135. ISBN 83-60065-25-X.
 • Декілька аргументів на користь системного підходу у дослідженні фразеології. Studia Russica 22, 2005 (megjelenés alatt).
 • Камень преткновения. // Современная славянская фразеология. Москва, 2006 (megjelenés alatt).
 • Классификация фразеологизмов и применение диахронического метода. //Europhras Slovenia 2005, Ljubljana 2006 (megjelenés alatt).

SZERKESZTETT KÖNYVEK:

 • Részvétel a Восточнославянские изоглоссы és Акцентологический словарь славянских языков (Moszkva) anyagának gyűjtésében és szerkesztésében.
 • Részvétel a  Х.Вальтер, В.М.Мокиенко. Антипословицы русского народа. Санкт-Петербург, 2005, szótár anyagának gyűjtésében és tudományos szerkesztésében.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK:

 • Világirodalmi Lexikon XV, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993.: 3 szócikk (Talalaj Leonid, 73; Turcsinovszkij Illja, 977; Turelik Halina, 979).
 • Világirodalmi Lexikon XVI, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.: 15 szócikk (Ukrajinec, 90; Ukrajinszkij Zsurnal, 91; Ukrajinszkaja Zsizny, 91; Ukrajinszkij Vesztnik, 92; Usztijanovics Mikola, 211-212; Ukrajinka Leszja, 90-91; Ukrajina, 89-90; Vaszilevszkij Feofan, 475; Varnak Ohrim, 443; Varogyi Vaszil, 446; Vahilevics Ivan, 296-297; Vakaljuk-Dorosenko Marija, 308; Vakaljuk (Kosztinjuk) Marija, 308; Vakulenko Viktor, 310; Vaszilkivszkij Olekszandr, 482).
 • Világirodalmi Lexikon XVII, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.: 10 szócikk (Vereszaj Osztap, 574; Vilnij Volodimir, 103; Vinhranovszkij Mikola, 111-112; Vinohradova (Kovalenko) Marija, 116; Vinogradszkij Vitalij, 116; Virhan Ivan, 130; Visenszkij Ivan, 137-138; Vorobkevics Szidir, 265-266; Voronij Mikola, 268).
 • Világirodalmi Lexikon XVIII, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995.: 18 szócikk (Zabasta Ljubov, 15-16; Zabila Natalija, 17-18; Zahorulko Borisz, 39; Zarudnij Mikola, 96-97; Zaszenko Petro, 101; Zatuliviter Volodimir, 104; Zavhorodnij Olexander, 108; Zavhorodnij Szerhij, 108; Ziszman Marko, 182; Zozulja Mihajlo, 241; Zorja, 227-228; Zsolob Szvitlana, 270; Zsurahovics Szemen, 281; Zsuravszka Ida, 282; Zsurba Kuzyma, 282; Zub Ivan, 284; Zencsenko Viktor, 283; Zsurba Tamara, 283).
 • Világirodalmi Lexikon XIX, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1996.: Movcsan Pavlo, 771.
Linkek és letöltések