Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Ukrán Filológiai Tanszék

 

Dr. Wernke Géza
(1946–2017)

Wernke Géza


2017. május 7-én hosszantartó súlyos betegség után, élete 71. évében elhunyt Wernke Géza nyugalmazott adjunktus, aki az ószláv nyelvet, az orosz és az ukrán nyelvtörténetet oktatta több évtizeden át az ELTE BTK orosz és ukrán szakos hallgatóinak.
Wernke Géza 1946. szeptember 5-én született Budapesten. 1965-ben érettségizett a Bolyai János Általános Gimnáziumban, s még ugyanebben az évben felvételt nyert az ELTE Bölcsészettudományi Karára történelem–orosz szakra. Ettől kezdve tudományos, majd oktatói pályafutása teljes egészében Karunkhoz fűződött. Egyetemi tanulmányai kezdetétől fogva a szláv összehasonlító nyelvészet, az orosz és a vele rokon szláv nyelvek története került érdeklődése középpontjába, s hogy kedves tárgyaival elmélyültebben foglalkozhasson, 1967-től már orosz egyszakosként folytatta tanulmányait Baleczky Emil szakmai és pedagógiai irányításával. Géza belevetette magát a hallgatói tudományos életbe, alapító tagja lett az Orosz Nyelvészeti Tudományos Diákkörnek, s közben 1967/68-ban egy egész tanévet töltött a moszkvai Lomonoszov Egyetemen, ahol többek között az akkori legkiválóbb professzorok, Ruben Ivanovič Avanesov és Samuil Borisovič Bernštejn előadásait hallgatta, szemináriumaikat látogatta, s természetesen mindeközben gyakorlati orosz nyelvtudását is tökéletesítette. Gyűjtötte az anyagot első önálló tudományos munkáihoz, s hazatérte után diákköri konferenciákon jeleskedett. 1969-ben 2. díjat nyert a kari tudományos diákköri konferencián „Az ún. nazális ě kérdéséhez” c. munkájával, de legnagyobb sikerét a következő évben könyvelhette el, amikor „Orosz flexiótörténeti kérdések I-II.” c. dolgozatával kiemelt miniszteri díjat nyert el az 1970. évi pécsi országos TDK-konferencián. E munkája hamarosan nyomtatásban is megjelent a fiatal kutatók műveit közlő Acta Iuvenum c. kiadványsorozat 1972. évi kötetében (239–317. l.). E csaknem 80 oldalas mű szolgált a röviddel ezután, már 1971-ben megvédett egyetemi doktori disszertációjának („A ja-tövű sing. gen. főnévi flexió rövid története az orosz nyelvben”) az alapjául. Közben 1970-ben befejezte egyetemi tanulmányait, s Baleczky Emil javaslatára az Orosz Filológiai Tanszéken maradt tudományos továbbképzési ösztöndíjasként, ahol kezdetben orosz nyelvgyakorlatokat és nyelvtörténeti szemináriumokat tartott, majd fokozatosan átvette az ukrán és az orosz történeti nyelvtan előadásait is. Kiváló orosz nyelvtudása, hatalmas lexikális tudása jó pedagógiai érzékkel is párosult, s ezeket a hallhatók többsége által nem túlságosan kedvelt tárgyakat is élvezetesen tudta előadni. Már egyetemista korában kezdett publikálni recenziókat akadémia folyóiratokban, az Acta Linguisticában, de főleg a Studia Slavicában, így a hazai szlavisztikai tudományos élet krónikásává is vált egy időben. A doktori értekezése alapján készült, annak eredményeit bemutató orosz nyelvű tanulmánya azonban csak 1981-ben jelent meg a Studia Slavicában. Ugyanebben az évben hunyt el kedves tanára, Baleczky Emil is, s ekkor jelentkeztek annak a betegségnek az első jelei is, amely egyre inkább elhatalmasodott rajta, s ennek következtében a ragyogó tehetségnek indult fiatal tudós újabb fajsúlyos tudományos eredményeket később már nem publikált. Továbbra is tartotta azonban nyelvtörténeti óráit mind az orosz, mind az ukrán szakon. Az Ukrán Filológiai Tanszék 2002. évi megalakulásakor e tanszék állományába került. Ekkor azonban már csak nagy fájdalmak árán tudott bejárni az egyetemre, s mihelyt lehetett, 2005-ben nyugdíjba vonult.
Wernke Géza nagyszerű tanár és jó kolléga volt. Emlékét megőrizzük.

Budapest, 2017. május 10.


Lebovics Viktória — Zoltán András
Ukrán Filológiai Tanszék

 

Wernke Géza publikációi

Rövidítések:
ALH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest 1 (1951) –
Kk = Kisebbségkutatás. Budapest 1 (1992) –
StR = Studia Russica. Budapest: ELTE, 1 (1978) –
StSlH = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest 1 (1955) –

Ferenc Fabricius-Kovács: A konkrét → absztrakt jelentésfejlődés problematikája a szláv nyelveknek az értelmi tevékenységre vonatkozó szóanyaga alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest 1968. (= Nyelvtudományi Értekezések 61). ALH 20 (1970) 209–211. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1969–1970 гг. StSlH 16 (1970) 394–396. (Hollós Attila társszerzővel)
Herbert Schelesniker, Beiträge zur historischen Kasusentwicklung des slavischen. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Graz–Köln 1964, 76 p. StSlH 17 (1971) 189–191. (Ismertetés)
A ja-tövű sing. gen. főnévi flexió rövid története az orosz nyelvben. Egyetemi doktori értekezés. Budapest: ELTE BTK, 1971. 78 p.
Die Nestor-Chronik, eingeleitet und kommentiert von D. Tschižewskij (Slavistische Studienbücher). Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1969, 325 стр. StSlH 18 (1972) 175–176. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1971 г. StSlH 18 (1972) 191–193.
А. В. Бондарко, Вид и время русского глагола (значение и употребление). «Просвещение», Москва 1971, 239 стр. StSlH 18 (1972) 392–394. (Ismertetés)
Orosz flexiótörténeti kérdések I–II. In: Acta Iuvenum: Nyelvészeti tanulmányok 2. 1972. 239–317.
Венгерские работы по истории русского языка (Михай Петер: Историческая грамматика русского языка I. Введение и фонетика. Tankönyvkiadó, Budapest 1969, 116 стр.; Й. Домбровский: Историческая грамматика русского языка II. Морфология и синтаксис. Tankönyvkiadó, Budapest 1969, 152 стр.). ALH 23 (1973) 269–272.
Ж. Ж. Варбот, Древнерусское именное словообразование (Ретроспективная формальная характеристика). Издательство »Наука», Москва 1969, 230 стр. StSlH 19 (1973) 417–418. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1972 г. StSlH 19 (1973) 455–457. (Baleczky Emil társszerzővel)
Nyelvtani gyakorlófüzet a kezdő tanfolyam számára. (Orosz nyelvi intenzív-koncentrált audio-vizuális nyelvtanfolyam segédkönyve.) Budapest: KGM, MTTI, 1973. 124 p. (Havas Ferenc társszerzővel)
Успенский сборник XII—XIII вв. (издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон под редакцией С. И. Коткова) АН СССР Институт русского языка, Издательство «Наука», Москва 1971, 752 стр. StSlH 20 (1974) 167–168. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1973 г. StSlH 20 (1974) 193–195.
Крнински Дамаскин (приредил Петар Хр. Илиевски). Институт за македонски jaзик «Крсте Мисирков», Cкoпje 1972, 792 стр. StSlH 20 (1974) 380–382. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1974 г. StSlH 21 (1975) 235–236.
Славянское языкознание в Венгрии за 1975 г. StSlH 22 (1976) 231–232.
Грамоти XIV ст. Упорядкування, вступна стаття, коментарі i словники-покажчики М. М. Пещак. (Пам’ятки української мови). Видавництво «Наукова думка», Київ 1974, 255 стр. StSlH 22 (1976) 469. (Ismertetés)
А. М. Рот, Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Издательство АН Венгрии, Будапешт, 1973. 575 c. Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Linguistica 6 (1976) 241–244. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1976 г. StSlH 23 (1977) 238–239.
К вопросу о возникновении носовых в праславянских флексиях (на материале памятников старославянского языка): StR 1 (1978) 33–36.
Грамоти XIV ст. Киïв, 1974. StR 2 (1979) 363–365. (Ismertetés)
Iсторiя украïнсъкоï мови (морфологiя). Киïв, 1978. StR 3 (1980) 349–351. (Ismertetés)
К исторической морфологии русского языка: К истории флексии род. ед. существительных на *jā в русском языке. StSlH 27 (1981) 281–295.
К вопросу об истории флексии род п. ед. ч. имён существительных с основой на ja в русском языке. StR 5 (1982) 25–34.
К вопросу о фонологическом анализе т. н. носового ě: StR 6 (1983) 27–31.
К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских говорах украинского языка. In: Russica, In memoriam E. Baleczky. Adiuvante B. Tatár redigit M. Péter. Budapest: ELTE, 1983. 27–30.
Система форм прошедшего времени глагола в новгородских грамотах на бересте из раскопок 1962–1976 годов. StR 7 (1984) 5–8.
К вопросу о возникновении носовых в праславянских флексиях (на материале памятников старославянского языка). Dissertationes Slavicae, Sectio Linguistica 16 (1984) 145–148.
Библиография венгерской языковедческой славистики до 1985 г. Budapest, 1990. StR 14–15 (1990–1994) 461–462. (Ismertetés)
Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Изд. ЛГУ, Ленинград, 1989. StR 14–15 (1990–1994) 493–494. (Ismertetés)
Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в. Т. 1. Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi másolatú emlékeihez. Szeged, 1989. StR 14–15 (1990–1994) 495–496. (Ismertetés)
Orosz György: A pogány-keresztény vallási szinkretizmus kérdései a nagyorosz egyházi népénekek tükrében. Nyíregyháza, 1993. StR 16 (1997) 346. (Ismertetés)
Slavica Quinqueecclensiensia I. Pécs, 1995. StR 16 (1997) 347–349. (Ismertetés)
Adalékok az orosz történeti alaktanhoz. In: Hungaro-Slavica, 1997: Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Red. Janusz Bańczerowski et al. Budapest: ELTE Szláv Tanszékcsoportja. 346–347.
Az ősszláv szóvégi nazálisok keletkezéséről és ennek az óoroszban való tükröződéséről: Kísérlet egy törvényszerűség megállapítására. In: Nyelv, stílus, irodalom: Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán András et al. Budapest, 1998. 607–608.
H. Tóth Imre – Kocsis Mihály: Ukrán nyelvtörténeti szöveggyűjtemény. Szeged, 1998. StR 17 (1999) 433–434. (Ismertetés)
Zoltán András: Oláh Miklós Athila c. munkájának 16. századi lengyel és fehérorosz fordítása (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6., Nyíregyháza, 2004. 554 p.) Kk 13 (2004) 3: 506. (Ismertetés)
Szlovákia és a szlovákok a mai magyar történelemkönyvekben (Alberty, Július: Slovensko a slováci v súèasných mad’arských uèebniciach dejepisu. = Historický èasopis, 52. I. 2004. Bratislava, 135–148. p.). Kk 13 (2004) 3: 527–528. (Ismertetés)
A „Divéky” nemzetségnév magyar vagy szlovák? (Roszkowski, Jerzy M.: Ród Divékych – Węgrzy, czy Słowacy? = Historické Štúdie, 41, Bratislava, 2000. 151–161. p.). Kk 13 (2004) 3: 528. (Ismertetés)
Lestek és Lesar a középkori skandináv hagyományban (Banaszkiewicz, Jacek: „Lestek” (Lesir) i „Lechici” (Lesar) w średniowiecznej tradycji skandynawskiej. = Kwartalnik Historyczny, R. CVIII, 2001. 2. no. 3–23. p.). Kk 13 (2004) 3: 528–529. (Ismertetés)
Oroszország–Grúzia: problémák és perspektívák (Abašidze, Z.: Rossija – Gruzija: problemy i perspektivy.= Voprosy Istorii, 2001. 10. no. 137–143. p.). Kk 13 (2004) 4: 694–695. (Ismertetés)
A magyarországi szlovákok nyelvének dinamikája (Žiláková, Mária: Dynamika jazyka Slovákov v Maðarsku. = Studie (ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék) Bp. 2004., 220 p.). Kk 13 (2004) 4: 702–703. (Ismertetés)
Az orosz nyelv. Az Oroszország és a volt SZU-tagállamok közötti viszony tétje (Teurtrie, David: La langue russe. Un enjeu dans les relations entre la Russie et son étranger proche. = Le courrier des pays de l’Est, 2004. 1043. no. Mai–Juin, 67–75 p.). Kk 13 (2004) 4: 705–707. (Ismertetés)
A kanadai önállóság és a multikulturális politika (Vladimirova, M. A.: Kanadskaja samobytnost’ i politika mnogokul’turnosti. = SZSA, 2004. 6. no. 45–56. p.). Kk 13 (2004) 4: 710–711.  (Ismertetés)
Az első világháború néhány szociál-pszichológiai következménye (Syč, A. I.: O nekotorych social’no-psichologičeskich posledstvijach pervoj mirovoj vojny. = Voprosy Istorii, 2001. 11–12. no. 109–113. p.). Kk 13 (2004) 4: 721–722. (Ismertetés)
Magyarország és az Unió: „sem mellette, sem ellene” (Erőss Gábor: La Hongrie et l’Union „ni pour ni contre”. = La Nouvelle Alternative, 19. vol. 2004. 60–61 no. 139–142 p.). Kk 14 (2005) 2: 272. (Ismertetés)
A bevándorlás biztonsága és szabadsága – új amerikai dilemma (Inozemcev, V. L.: Bezopasnost’ i svoboda immigracii – novaja amerikanskaja dilemma. = SZSA, 2003. 11. no. 25–40. p.). Kk 14 (2005) 2: 276–277. (Ismertetés)
A megszállt Európa reakciója a zsidók kötelező Dávid csillag viselésére (Szarota, Tomasz: Reakcja okupowanej Europy na oznakowanie żydów gwiazdą Dawida. = Kwartalnik Historyczny Rocznik, CVIII. 2001. 1.no. 25-36. p.). Kk 14 (2005) 4: 583. (Ismertetés)
Az indiánok jogi státusza az USA-ban (Avtonomov, A. S.: Pravovoj status indejcev v SŠA. = SZSA, 2004. 11. no. 86-92. p.). Kk 14 (2005) 4: 594–595. (Ismertetés)
Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása [«Athila» М. Олаха в польском и белорусском переводах XVI века]. Az előszót írta: Udvari István. Nyíregyháza, 2004. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6). StR 22 (2005) 296–297. (Ismertetés)
Adalékok a 16. század elején Lengyelországban működött pápai követek tevékenységéről (Smołucha, J.: Kardynał Giuseppe Garampi autorem biogramów legatów papieskich działających w Polsce na początku XVI wieku. = Studia Historyczne, XLV, 2002. 2. Kraków, 199–213 p.). Kk 15 (2006) 1: 179–180. (Ismertetés)
Szovjet-Oroszország politikája Középkelet-Európában 1923-ban (levéltári dokumentumok alapján) (Zubačevskij, V. A.: Politika Sovetskoj Rossii na vostoke Central’noj Evropy v 1923 godu po archivnym dokumentam. = Voprosy istorii, 2005. 9. no. 40–55. p.). Kk 15 (2006) 1: 182–183. (Ismertetés)
Az iszlám világ és Oroszország külpolitikája (Iszlamszkij mir… = Meždunarodnaja žizn’, 2005. 5. no. 77–95. p.). Kk 15 (2006) 2: 320–322. (Ismertetés)
Déli tényező (Trenin, D. V. Južnyj vektor. = Meždunarodnaja žizn’, 2005. 5. no. 96–103. p.). Kk 15 (2006) 2: 322–323. (Ismertetés)
“Orosz világ” Örményországban (Lašćenova, E. A.: „Russkij mir” v Armenii. = Meždunarodnaja žizn’, 2006. 1–2. 161–168. p.). Kk 15 (2006) 3: 550–551. (Ismertetés)
San Francisco történetének orosz lapjai (Hiszamutgyinov, A, A.: Russkie stranicy San –Francisko. = SZSA–Kanada, 2006. 7. no. 73–92. p.). Kk 16 (2007) 3: 655–656. (Ismertetés)