Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Ukrán Filológiai Tanszék

 

 

ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszék
2015

                Történet

                Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az ukrán (ruszin) filológiai képzés kezdetei (1919 és 1924 között) Bonkáló Sándor nevéhez köthetők. Az ukrán szakot az Orosz Filológiai Tanszéken belül 1961-ben indították. Miután Ukrajna 1991. augusztus 24-én kikiáltotta függetlenségét, és az érdeklődés az ukrainisztika iránt hazánkban is megélénkült, 2002-ben megalakult az Ukrán Filológiai Tanszék.

                Képzések

                Az Ukrán Filológiai Tanszéken BA (szlavisztika alapszakon ukrán szakirány), MA (ukrán nyelv és irodalom mesterképzési szak) szintű képzés folyik, valamint PhD fokozat megszerzésére is lehetőség van az Irodalomtudományi Doktori Iskola és a Nyelvtudományi Doktori Iskola programjaiban az ukrán és ruszin nyelvészet, irodalom és kultúra témaköréből.
Mivel a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Tanszékét megszüntették, Magyarországon az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kívül hasonló képzési lehetőségeket csak a Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének Szláv Filológiai Tanszéke kínál.
Egyetemünkön a hallgatók BA szinten major és minor (ukrán diszciplináris és minor tanári) képzési formát is választhatnak. Az Ukrán Filológiai Tanszék is akkreditálta az osztatlan tanárképzés keretén belül az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára szakot, ahol a 11 féléves képzés általános iskolai tanári szakképzettséget, míg a 12 féléves képzés középiskolai tanári szakképzettséget nyújt.
Országos szinten hiányt pótló kezdeményezése volt három évvel ezelőtt a Szláv és Balti Filológiai Intézetnek az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével együttműködve a Szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek) szakirányú továbbképzési szak meghirdetése, amelyben a két féléves képzésben bármely képzési területen szerzett mesterfokozattal (MA, MSC) és felsőfokú nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt. A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Eddig orosz (4 fő) és szerb (2 fő) fordítók és tolmácsok kaptak ilyen képesítést. A szakirányú továbbképzés koordinátori feladatait az Ukrán Filológiai Tanszék oktatója, Dr. Lebovics Viktória látja el.
Az Ukrán Filológiai Tanszék az ukrán szak gondozása mellett figyelmet fordít a ruszin kultúra ápolására is. Tanszékünk lektorának Lyavinecz Mariannának kutatási témái közé tartozik a ruszin nyelv és irodalom, valamint a ruszin irodalmi nyelv története.  Ennek köszönhetően Lyavinecz Marianna ruszin témájú speciális kollégiumokat, ill. a ruszint, mint második szláv nyelvet is oktatja a Szláv Intézet érdeklődő hallgatóinak.
Az Ukrán Filológiai Tanszék a továbbiakban is megtesz mindent annak érdekében, hogy a fenti képzéseket magas színvonalon ellássa, lehetőségeihez mérten korszerűsítse képzési programját, ill. fokozza tananyag-fejlesztési tevékenységét.

                Személyi állomány

                Az Ukrán Filológiai Tanszéken jelenleg négy oktató ‒ egy DSc professzor, két CSc/PhD adjunktus, valamint egy PhD doktori disszertációját hamarosan megvédő lektor ‒ dolgozik.
Prof. Dr. Zoltán András tanszékvezetői kinevezése 2014. december 1-én lejárt, ezért a tanszéknek kinevezett tanszékvezetője nincs, ideiglenes megbízottként a tanszékvezetői tisztet Prof. Dr. Lukács István tölti be. Az Intézeti tanácsba a tanszék képviseletére a tanszék munkatársai Dr. Lebovics Viktória adjunktust delegálták.

Oktatás

Az Ukrán Filológiai Tanszék oktatói munkájukon kívül nagy figyelmet szentelnek a tehetséggondozásnak és a potenciális utánpótlás kinevelésének. Rátermett hallgatóinkat arra buzdítjuk, hogy már egyetemi tanulmányaik alatt kezdjenek el ismerkedni a tudományos munkával.
2014-ben egyik II. éves MA szakos hallgatónk és két doktoranduszunk is rész vett a Szegedi Tudományegyetem által háromévente megrendezésre kerülő VII. Ukranisztikai Konferencia munkájában. Szintén 2014-ben immár negyedszer került megrendezése a Szláv Intézetben a Nemzetközi Szlavisztikai Diákkonferencia, amely 2011-ben a Szláv Filológiai Tanszék hallgatóinak kezdeményezésére indult útjára. Az Ukrán Tanszék mesterképzésében részvevő hallgatói, valamint a doktori iskolák doktoranduszai majdnem minden évben gazdagították előadásaikkal a rendezvény programját.
A 2013/2014 tanévben tanszékünk a Varsói Egyetem egyik ukrán szakos hallgatóját fogadta 10 hónapos mesterképzésre, aki a Visegrádi Alap Intra-Visegrád ösztöndíj nyújtotta lehetőséget használta ki és egyetemünkön szándékozik befejezni tanulmányait.
Az Ukrán Tanszék évek óta fogadja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Ukrán nyelv és irodalom szakos hallgatóit, akik az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által közösen meghirdetett pályázatának köszönhetően részképzős tanulmányútra jöhetnek egy-egy szemeszterben a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzéseire.
A 2013/2014 tanévben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája zongora szakának egyik doktorandusza is látogatta tanszékünk alapszakos nyelvóráit.
Az Ukrán Filológiai Tanszék oktatói szintén évek óta vesznek részt az ELTE BTK és Magyarország Külügyminisztériuma között létrejött megállapodás értelmében a külföldre utazó diplomaták és követségi adminisztratív dolgozók felkészítésében, akik országismereti és nyelvi órákat látogatnak.

                Tudományos munka/Kutatás

                Az Ukrán filológiai Tanszék munkatársai oktató munkájuk mellett sok időt és energiát szentelnek a tudományos munkának és a kutatásnak. A szerény létszámhoz képest a tanszék oktatóinak tudományos tevékenysége a Szláv intézeten belül komoly súlyt képvisel. Az oktatók hazai és a nemzetközi ukrainisztikai konferenciák és kongresszusok rendszeres részvevői. Ezt támasztja alá a számos hazai, illetve a külföldi szakfolyóiratban és konferencia-kiadványban rendszeresen megjelenő publikáció is. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételhez nem, vagy csak alig kapunk támogatást, komoly eredménynek mondható a tanszék 4 oktatójára eső 23 konferencia részvétel 2014-ben, amit az alábbi táblázat részletez:

Konferencia címe, rendező intézmény

Helyszín, dátum

Részt vevő oktatók
 száma

Hodinka Antal akadémikus születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencia,
Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület

Budapest,
2014. február 8.

2 fő

„Римские Кирилло-Мефодиевские Чтения 4.”,
Центр междисциплинарных исследований славянской книжности Института славяноведения РАН
Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета М.В. Ломоносова

Róma-Bari,
2014. február 17-22.

3 fő

«Актуальные вопросы русской филологии: теория, методика, перевод»,
Министерство образования и науки Украины
Киевский национальный лингвистический университет
Институт языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины
Институт высшего образования НАПН Украины
ELTE BTK Szláv Intézet
Кафедра русской филологии факультета славянской филологии КНЛУ

Kijev,
2014. április 10-11.

3 fő

Jubileumi (V.) Tanévzáró Konferencia, ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Budapest,
2014. május 8.

2 fő

Szlavisták párbeszéde a XXI. század elején”, Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem, Szláv nyelvek és irodalmak Intézete

Kolozsvár,
2014. május 22-24.

3 fő

"Szláv vizualitás", ELTE BTK Szláv Intézet

Budapest,
2014. szeptember 24.

1 fő

Nyelvi örökség és interdiszciplinaritás. Közelítések a Kárpát-medence 11. századi nyelvi-etnikai összetételének kérdéséhez,
Debreceni Egyetem BTK

Debrecen,
2014. október 9.

1 fő

Lermontov-konferencia, ELTE BTK, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Budapest,
2014. október 10-11.

1 fő

VII. Ukranisztikai Konferencia. Szegedi Tudományegyetem

Szeged,
2014. október 10.

4 fő

Славянская диалектная лексикография, Институт лингвистических исследований Российской Академии наук

Szentpétervár,
2014. október 20–25.

1 fő

Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht “ – V. Institut für Slavische Philoloige, Ludwig-Maximilians-Universität

München,
2014. október 30.- november 2.

1 fő

Миграция людей, текстов, слов в конфессиональной и секулярной культуре, Кафедра русской филологии Вильнюского университета, Центр междисциплинарных исследований славянской книжности Института славяноведения РАН, Кафедра славянский языков и культур Факультета иностранный языков и регионоведения МНУ им. М.В. Ломоносова

Vilnius, 2014. november 3–6.

1 fő

               
Az Ukrán Filológiai Tanszék a nemzetközi tudományos kapcsolatokban hazánkat több szervezetben képviseli, itt dolgozik a Magyar Ukrainisták Egyesületének elnöke, aki egyben az Ukrainisták Nemzetközi Egyesülete Választmányának is tagja, valamint a hazai fehérorosz tanulmányokat is a tanszék egy másik oktatója képviseli az Alborutenisták Nemzetközi Egyesületének Választmányában.
Az Ukrán Filológiai Tanszék minden oktatója részt vesz a Bölcsészettudományi Kar nagyszabású TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007   ,,Országos Koordinációval a Pedagógusképzés Megújításáért” című   pályázat keretében az Idegen nyelvek műveltségi területen megvalósuló feladatok elvégzésében.
A tanszék oktatóinak kutatási területei: szláv–magyar nyelvi és művelődési kapcsolatok, interszláv nyelvi kapcsolatok, szláv akcentológia, ukrán dialektológia, ukrán és összehasonlító frazeológia, ukrán irodalmi névtan, ruszin nyelvtörténet, tolmácsolás, fordítás, műfordítás elemzés, az ukrán, mint idegen nyelv oktatása.

                Kapcsolatok

                A Tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Minden kollégánk széleskörű szakmai kapcsolatokat tart fenn hazai és külföldi kollégáival.
Az Ukrán Filológiai Tanszék a hallgatói és oktatói mobilitás terén Erasmus szerződést kötött 2009-ben a krakkói Jagellói Egyetem Keleti Szláv Filológiai Intézetével, 2010-ben a Jagellói Egyetem Nemzetközi és Politikai Tudományok Karán működő Ukainisztikai Tanszékkel és 2011-ben a Varsói Egyetem Ukrainisztikai Tanszékével. Tanszékünk ez alatt az idő alatt több mint 20 hallgatót és 8 oktatót fogadott a krakkói és varsói egyetemről. Az ELTE ukrán szakos hallgatói (7 fő) és tanszékünk oktatói (2 fő) is kihasználták az Erasmus program adta lehetőségeket.
Tanszékünket több éves szakmai együttműködés köti össze a kijevi, zsitomiri, lembergi, ungvári és beregszászi, továbbá a bécsi, az újvidéki, az eperjesi, a greifswaldi, valamint a pozsonyi ukrainisztikai, ruszinisztikai, ruszisztikai és szlavisztikai központokkal.
Ezen kívül tanszékünk oktatói 2013-ban (2 fő) és 2014-ben (1 fő) a kazahsztáni Pavlodari S. Torajgirov nevét viselő Állami Egyetem meghívására vendégtanári kiküldetésnek tettel eleget, melynek során 60 órás kurzusokat tanítottak.
Az Ukrán Filológiai Tanszék oktatói nyaranta ellátogatnak Beregszászra és előadást tartanak a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a kárpátaljai ukrán nyelv és irodalom szakos tanárok számára szervezett továbbképzéseken.
Az Ukrán Filológiai Tanszék továbbra is ápolni szeretné már meglévő szakmai kapcsolatait, de az együttműködések bővítésére is törekszik. Szándékunkban áll a közeljövőben megvalósuló Erasmus+ program keretén belül felvenni a kapcsolatot a Jurij Fegykovics nevét viselő Csernovici Nemzeti Egyetemmel, a Belgrádi Egyetem Szláv Tanszékével, valamint a Torontói Egyetem Ukrán Tanszékével.

                Egyéb

                Nagy örömünkre szolgál, hogy nem utolsó sorban az Ukrán Filológiai Tanszék kezdeményezésére, a tanszék oktatóinak hathatós és számottevő hozzájárulásának köszönhetőn az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ az Origó kétnyelvű nyelvvizsgák között újra akkreditáltatta az alap-, közép- és felsőfokú ukrán nyelvvizsgát, ill. elindította az alap-, közép- és felsőfokú ruszin nyelvvizsgát.