ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Szlovák Szak

Kis Szemán Róbert
Dr. Kiss Szemán Róbert
egyetemi docens
 
Szakmai önéletrajz
1962-ben születtem. Középiskolai tanulmányaim után az ELTE magyar nyelv és irodalom -- szlovák nyelv és irodalom szakán szereztem jeles diplomát 1985-ben. Az egyetem befejezése után az Állami Gorkij (ma Idegennyelvű) Könyvtárban dolgoztam, ahol a magyarországi szlovák és német nemzetiségi könyvtárhálózat gondozásával foglalkoztam. Bölcsészdoktori disszertációmat „A két világháború közötti magyar családregény" címmel védtem meg 1991-ben  summa cum laude minősítéssel. A PhD fokozatot 1997-ben szereztem meg irodalomból (világirodalomból).
         1991-től a Pázmány Péter, majd ezzel párhuzamosan az ELTE BTK óraadó tanára voltam. 1994-től az ELTE BTK Szláv Filológiai Intézetének adjunktusaként majd 1887 óta docenseként oktatok többek között irodalomelméletet, régi, 19. és 20. századi szlovák irodalmat, összehasonlító irodalomtudományt, poétikát és narratológiát, valamint műfordításelméletet és -gyakorlatot.
         Tudományos érdeklődésem a magyar és a szlovák irodalmon kívül fokozatosan a közép-európai térség népeinek irodalmai és a komparatisztika felé fordult. Egyetemi működésem idején tanulmányaim és esszéim az újabb szlovák, cseh és magyar irodalmon kívül a közép-európai kulturális kölcsönösség jegyében jelentek meg.
         Ezekben az években látóteremet a filozófia- és eszmetörténet irányában is tágítottam: elmélyítettem ismereteimet a 19. és 20. századi filozófiai irányzatokról (pozitivizmus, egzisztencializmus, fenomenológia), amelynek legfontosabb hozadéka Jan Patočka cseh fenomenológus gondolatrendszerének mélyebb megismerése, legjelentősebb filozófiai esszéinek magyarra való fordítása és kiadatása volt.
         1989-2000 között a Vigilia irodalmi folyóirat belső munkatársaként, 2000 óta szerkesztőbizottsági tagjaként dolgozom, ahol elsősorban a mai magyar és világirodalom aktuális esztétikai kérdéseivel foglalkozom. 2004-ben alapító főszerkesztője lettem a www.soumar.cz prágai irodalmi lapnak, amely a mai magyar irodalmat mutatja be magyar, cseh és angol nyelven. A mai irodalommal, irodalmi irányzatokkal foglalkozó tanulmányaimat, esszéimet, publicisztikai írásaimat és műfordításaimat rendszeresen közlik olyan irodalmi lapok, mint a Vigilia, a Kalligram, a Pannonhalmi Szemle, az Élet és Irodalom, a Magyar Napló, az Európai Utas, sugározza a Magyar Rádió. Több önálló kötetet szerkesztettem a 20. századi cseh irodalom körében a Cartaphilus Kiadónak.
         1998 óta tagja vagyok a Magyar Írószövetségnek, 1999 óta az újonnan megalakult Magyar Szlavisták Szövetségének. 2005-től tagja vagyok a prágai Károly Egyetem magyar szakja tudományos szakmai bizottságának.
         2000 és 2005 között a Prágai Magyar Kulturális Intézet igazgatójaként és a Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetségének kulturális tanácsosaként dolgoztam a kulturális diplomáciában, ahol a magyar-cseh és cseh-magyar kapcsolatokon kívül a visegrádi együttműködésben is jelentős szerepet vállaltam.
         2005 szeptembere óta ismét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szláv és Balti Filológiai Intézetének docenseként oktatok.
Szlovák, német, cseh, angol és orosz nyelvtudással rendelkezem.
Tudományos fokozat
PhD (1997)
Munkakör
egyetemi docens, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szlovák Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail:
Oktatási, kutatási tevékenység

Egyetemi oktatói pályám megbízott előadóként indult az ELTE BTK Szláv Filológiai Intézetében, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Szlovák Intézetében 1992-ben Az ELTÉ-n külső munkatársként elsősorban speciális kollégiumokat tartottam a modern irodalomelméleti iskolákról, a szlovák és az európai neokatolikus irodalmak összefüggéseiről, valamint műelemző-szemináriumokat vezettem.
1994-től az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetének főállású adjunktusaként bekapcsolódtam a szlovák és a cseh szakos hallgatók alapképzésébe: évente ismétlődő irodalomelmélettel foglalkozó bevezető szemináriumokat vezettem, előadásokat és hozzájuk kapcsolódó szemináriumokat tartottam a régi, a 19. századi és a 20. századi szlovák irodalom tárgykörében (kurzusonként 10-40 fő számára). Igyekeztem olyan speciális kollégiumokat meghirdetni, amelyek más szakos hallgatók figyelmét is a közép-európai népek irodalmai felé fordítják: szemináriumokat vezettem az összehasonlító irodalomtörténet módszereiről, majd ezen elméleti ismeretekre építve foglalkoztunk például a közép-európai felvilágosodással, romantikával és modernizmussal.
Régiónk kulturális kölcsönösségének feltételeként igen fontosnak tartom az új műfordító-nemzedék képzését, ezért fordításelméleti ismeretek megszerzése után a gyakorlatra összpontosítva évente olyan szemináriumokat hirdettem meg, amelyek eredményeként legjobb hallgatóim műfordításai rangos irodalmi lapokban (Nagyvilág, Vigilia, Magyar Napló) jelennek meg.
2000 és 2006 között megjelent a Szlovák irodalom és antológiája című középiskolai tankönyvsorozatom I. II. és III. gimnáziumok számára, amelyből a magyar nemzetiségi középiskolákban oktatnak.
1997 óta bekapcsolódtam az intézetünkben folyó PhD-képzésbe, amelynek keretében 19. és 20. századi szlovák irodalmat, valamint irodalomelméletet oktatok, részt veszek a doktori disszertációk bírálatában és a jelöltetk vizsgáztatásában.
2005-ben fölkértek, hogy működjem a Prágai Károly Egyetem magyar szakjának tudományos tanácsadói testületében, amelynek feladata a csehországi hungarológus-képzés tudományos támogatása.

A nemzetközi tudományos életben való részvétel
A szlovák és a cseh irodalom tárgykörében, illetve a közép-európai komparatisztika területéről számos, az MTA Irodalomtudományi Intézete, az Eötvbös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlovák Intézete, a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete, a Cseh Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete által rendezett nemzetközi konferencián tartottam előadást, s többször voltam vendége szlovákiai és csehországi egyetemek által rendezett szimpoziumoknak (pozsonyi Komenský Egyetem Szlovák Irodalomi Tanszéke, prágai Károly Egyetem Filozófiai Tanszéke és Patočka Archívuma stb.).
1995-ben elnyertem a bécsi székhelyű Institut für die Wissenschaften vom Menschen ösztöndíját, amely a Ford Alapitvány (New York), az Európai Kulturális Alapítvány (Amszterdam) és a Central and East European Publishing Project (Oxford) támogatásával jött létre, s tartózkodásom ideje alatt fordítottam magyarra Jan Patočka filozófiai esszéit, s írtam meg Patočka-tanulmányaim egy részét. 1998-ban nemzetközi szimpóziumot rendeztem Budapesten a cseh filozófus tiszteletére, amelynek szervezői az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézete, az ELTE Filozófiai Intézete és a budapesti Cseh Nagykövetség volt.
1999-ben részt vettem és előadást tartottam a Szlavisták Nemzetközi Konferenciáján Krakkóban. 2000 és 2005 között elsősorban a kulturális diplomáciában dolgoztam, ám ezzel párhuzamosan megrendeztem 2005-ben Prágában a cseh, magyar, osztrák és német történészek és irodalomtudósok részvételével az Közép-Európa integrációja és dezintegrációja című nemzetközi konferenciát, amelynek társszervező szervezetei a Prágai Magyar Kulturális Központ, a Cseh Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a prágai székhelyű Balbín Alapítvány volt.
2005 óta tagja vagyok a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Általános Nyelvészet tanszékén belül működö magyar tanszék tudományos tanácsadói testületének.
         2005-ben részt vettem előadással az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézete cseh szakának 50. évfordulója alkalmával rendezett nemzetközi bohemisztikai szimpóziumán.
Tudományos konferenciák

Szlovák--magyar műfordítói konferencia
Ideje: 1996. április 11.
Rendező: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 
Plenáris előadás: Fordítás mint/vagy zörej

Gejza Vámos -- burič?
Ideje: 1997. március 8.
Rendező: a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Plenáris előadás: Niektoré charakteristické znaky asimilačnej stratégie stredoeurópskeho židovstva v zrkadle literatúry dvadsiateho storočia.

Cseh--magyar kulturális kapcsolatok
Ideje: 1998. máj 12.
Rendező: MTA Irodalomtudományi Intézete -- Cseh Nagykövetség
Plenáris előadás: Kísérlet a cseh és magyar neokatolikus mozgalom és irodalom összehasonlító elemzésére.

Jan Patočka emlékkonferencia
Ideje: 1997. dec. 10.
Rendező: ELTE Szláv Tanszék -- ELTE Filozófiatörténeti Tanszék -- Cseh Nagykövetség
Plenáris előadás: Jan Patočka művészetfilozófiája.

Nemzetközi Szlavista Világkongresszus
Ideje: 1998. aug. 28. -- 1998. szept. 3.
Szekcióelőadás: Der europäische Hintergrund und einige markante Charakterzüge der tschechischen und slowakischen neokatholischen Literatur.

Európsky a slovenský symbolizmus (kontexty a súvislosti)
Ideje: 1998. szept.  9-11.
Rendező: a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézete
Plenáris előadás: O niektorých elementoch básnických imaginácií v symbolizme. Baudelaire, Ady a Krasko.

Stredoeurópska kresťanská literatúra v období postmoderny
Ideje: 1998. nov. 18-19.
Rendező: Pázmány Péter Tudományegyetem BTK Szlovák Intézete
Plenáris előadás: Zostup a vzostup ako organizačný princíp v Červeňovej Modrej katedráli.

Közép-Európa integrációja és dezintegrációja
Ideje: 2005. március 29.-ápr. 1.
Rendező: Prágai Magyar Kulturális Központ—Cseh Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete—Balbin Alapitvány
Plenáris előadás: Velký kreátor Jan Kollar II.

Tudományos konferencia az ELTE cseh tanszéke ötvenéves fennállása alkalmából
Ideje: 2005. november 14-15.
Rendező: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet

Előadás:  Ján Kollár, a nagy kreátor IV. A Querela Hungariae toposz Ján Kollár  Slávy dcera című művében.
Publikációk

Könyvek

2000

Slovenská literatúra pre I. ročník gymnázia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

2004

Slovenská literatúra pre II. ročník gymnázia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

2006

Slovenská literatúra pre III. ročník gymnázia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. megjelenés alatt

Tanulmányok és esszék

1990

A szlovák nemzettudat és nemzetkép válsága Ladislav Ballek A segéd című regényében. Tekintet 1990. 3. 101-109. p.

1991

Trionfo della morte. Vigilia 56. évf. 1991. 11. 871-873. p.

1992

Utószó. In: Bohumil Hrabal: Levelek Áprilkának, Göncöl Kiadó, 1992. 191-193. p.

1993


Totális kisebbségben. Vigilia 58. évf. 11. 807-813. 1993, kötetben: In: "...mennyire hátra van még az ember" (szerk.: Pintér Judit, Tiba Judit, Balassa Péter, Milosevits Péter, Miszoglád Gábor), ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1993. 114-120. p.

1994

 • Levél Bohumil Hrabalhoz. Élet és Irodalom 1994. l6. ápr. 22. 16. p.
 • A kizökkent idő Borisav Stankovic: Szilaj vér cimű regényében. Mérleg 1994. 4. 445-451. p.
 • Jan Patočka, a "becsületes filozófus".  Hiány 1994. 4. 7-9. p.
 • Jegyzet Jan Patočka Negativ platonizmus cimű filozófiai esszéjéhez. Magyar Filozófiai Szemle 38. évf. 1994. 759-760. p.
 • O poézii Valentina Beniaka. In: Marian Skotka (szerk.): Valentin Beniak. Zborník štúdií k storočnici narodenia básnika. Regionálne kultúrne stredisko Topoľčany, 1994. 107-111. p.

1995

 • Vitězslav Nezval: Éjszakák. In: Borbély Sándor (szerk.): Száz nagyon fontos vers. Lord Könyvkiadó, 1995. 330-335. p.
 • A háború fenomenológiájához. Vigilia 60. évf. 1995. 6. 470-475. p.
 • Európaiság és humanitás. Álom vagy valóság a mai szlovák irodalomban, Magyar Napló VII. évf. 1995. 6. 26. p.

1996

 • A konzervativizmus mint 19. és 20. századi európai eszmei és irodalmi irányzat. Vigilia 61. évf. 1996. 6. 470-475. p.
 • A családregény a két világháború közötti magyar irodalomban. Vigilia 61. évf. 1996. 11. 858-867. p.
 • Zdeněk Rotrekl költészetéről. Vigilia 61. évf. 1996. 4. 290. p.

1997


 • Ján Kollár "elhíresült" Slavy dcera című műve Előénekének magyar fordításai. In: Hungaro-Slavica, Budapest, ELTE, Szláv Filológiai Intézet, 1997, 153-159. p.
 • Az emberiségköltemények és -drámák néhány közép-európai változata. In: Hankó B. Ludmilla (szerk.): Szláv századvég, ELTE, Szláv Filológiai Intézet, 1997. 9-18. p.
 • Jan Patočka, a polisz filozófusa. Magyar Napló IX. évf. 1997. 2. 30. p.
 • Vita nuova celeste. Élet és Irodalom 1997. 18. máj. 2. 8.p.
 • Niektoré charakteristické znaky asimilačnej stratégie stredoeurópskeho židovstva v zrkadle literatúry dvadsiateho storočia. Slovenské národné muzeum -- Muzeum židovskej kultúry, Edícia Judaica Slovaca, Bratislava, 1997, 31-37. p.
 • Der europäische Hintergrund und einige markante Charakterzüge der tschechischen und slowakischen neokatholischen Literatur. Studia Slavica 42. 1997. 339-345. p.
 • O kultúrnych-rodinných súradniciach domácej kroniky Michala Bencúra. Národopis slovákov v Maďarsku 13. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1997. 79-99. p.

1998

 • Közelítések a cseh és a magyar neokatolikus irodalom értelmezéséhez. In: Berkes Tamás (szerk.): Bohemia et Hungaria. Tanulmányok a cseh-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Osiris, Budapest, 1998. 68-73. p.
 • „Isten szivárványa” – a cseh katolikus irodalom vezéreszméi és -alakjai. Vigilia 1998. 63. évf. 387-390. p.
 • 2000 szó helyett: 200. Magyar Napló X. évf. 1998. 8. 14. p.

1999

 • Néhány esztétikai és nemzetpolitikai paradigmaváltásról az újabb szlovák irodalomban (Budapest-Túrócszentmárton-Prága). Limes 1999. 1. 147-151. p.
 • Úvahy o Smrekovom diele ako o kanonizačnom probléme v slovenskej literatúre. Slovenská literatúra XLVI. évf. 1999. 2. 92-98. p.
 • Bohumil Hrabal és az irodalmi levél mint műfaji kísérlet. In: Bohumil Hrabal: Búvópatakok, Budapest, Cartafilus Kiadó, 1999.
 • O niektorých elementoch básnických imaginácií v symbolizme. Baudelaire, Ady a Krasko. In: Eva Maliti a kol (szerk.): Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Ústav svetovej literatúry -- Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1999. 66-74. p.

2000

Horizontálnosť a vertikálnosť ako organizačný princíp Červeňovej Modrej katedrály. In: Tibor Žilka (szerk.): Kresťanská literatúra a masmédiá. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szlavisztikai Intézet, Piliscsaba, 2000. 176-178. p.

2001

A horizontális és vertikális mint Červeň A kék katedrálisának rendező alapelve. In: Žilka Tibor (szerk.): Kereszténység, kultúra, közélet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika – Közép-Európa Intézet, Magyar Egyháztörténeti Encikopédia Munkaközösség, Budapest-Piliscsaba, 2001. 149-151. p. (Käfer István fordítása)

2002

A marginalitás mint szervező erő Pavol Strauss művészetében. In: Žilka Tibor-Pileczky Marcell (szerk.): Író a senki földjén. Pavol Strauss élete és munkássága. Pármány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szalvisztika – Közép-Európa Intézet Szlovák Tanszék, Piliscsaba, 2002. 148-152. p.

2003

Barokní fenomén jako nulový morfém v paradigmatu české katolické moderny. Amicus Revue 2003. XII. 3. 8-12. p.

2006

 • Jan Kollár, velký kreátor. Grundlage II. Eblematický národopis a emblematická geografie. Slovanský přehled. Megjelenés alatt.
 • Ján Kollár, a nagy kreátor. Grundlage IV. ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet. Megjelenés alatt.

Recenziók

1989


Grendel Lajos: Szakítások. Vigilia 54. évf. 11. 875. p.

1990


Bernhard, Thomas: Wittgenstein unokaöccse. Vigilia 55. évf. 1990. 12. 957. p.

1991

 • Hrabal, Bohumil. Őfelsége pincére voltam. Vigilia 56. évf. 1991. 2. 156. p.
 • Kundera, Milan: Búcsúkeringő. Vigilia 56. évf. 1991. 2. 156. p.
 • Márai Sándor: Napló 1945-1957. Vigilia 54. évf. 1991. 3. 235. p.
 • Márton László: Tudatalatti megálló. Viglia 54. évf. 1991. 1. 76. p.
 • Orwell,  George: Az irodalom fölszámolása. Vigilia 54. évf. 1991. 3. 235. p.
 • Pálinkás György: Hermina. Vigilia 54. évf. 1991. 1. 76. p.
 • Sagan, Carl: Az Éden sárkányai. Vigilia 54. évf. 1991. 5. 397. p.
 • Stachura, Edward: Szekercelárma. Vigilia 54. évf. 1991. 6. 478. p.

1992

 • Csanád Béla: Kutak és emlékek. Vigilia 57. évf. 1992. 6. 480. p.
 • Háy János: Welcome in Africa. 57. évf. 1992. 8. 637. p.
 • Käfer István: A miénk és az övék. Vigilia 57. évf. 1992. 2. 156. p.

1993

 • Az újrainduló Pannonhalmi Szemléről. Vigilia 58. évf. 1993. 5. 400. p.
 • Pavic, Milorad: A tüsszögő ikon. Vigilia 58. évf. 1993. 10. 793. p.

1994


Balassa Péter: Halálnapló. Vigilia 59. évf. 1994. 7. 555-556. p.

1996

 • Kenyeres Zoltán: Irodalom, történet, írás. Vigilia 61. évf.  1966. 1. 80. p.
 • Mohás Lívia: Theodóra. Vigilia 61. évf. 1966. 2. 156. p.
 • Akhilleuszról és a teknőcről, avagy arról, mit szólt a teknőc, amikor mégis utolérték (Akhilleusz és a teknőc. Kortárs cseh és morva költők). Élet és Irodalom 1997. szept. 26. 39. sz. 15. p.

1998

 • Kenyeres Zoltán: Ady Endre. Vigilia 63. évf. 1998. 4. 320. p.
 • Dalos György: Vendég a jövőből (Anna Ahmatova és Sir Isaiah Berlin). Vigilia 63. évf. 1998. 9. 717-718. p.
 • Závada Pál. Jadviga párnája. Vigilia 63. évf. 1998. 9. 715-716. p.
 • Köztéri mulatság (Fiatal írók antológiája). Vigilia 63. évf. 1998. 11. 877. p.

1999

A vak Teiresziász a vak Debeljakhoz. Aleš Debeljak: Otthon és külföld. Élet és Irodalom1999. február 12. 6. sz. 14. p.

Lexikoncikkek

Sulík, Ivan in: Világirodalmi lexikon 13. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
Štrelinger, Peter uo.
Štilicha, Peter uo.
Štiavnický, Ján uo.
Štefánik, Ján uo.
Somolický, Izidor žiak uo.
Šmatlák, Stanislav uo.
Škultéty, August Horislav uo.
Sklenár, Juraj uo.
Simonides, Ján uo.
Slniečko uo.
Slovenská literatúra in: Világirodalmi lexikon 14. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.
Slovenské noviny uo.
Tomčík, Miloš uo.
Turčány, Viliam uo.

Beszélgetések

 • Spiró Györggyel a Cseh Televízió számára. Nyomtatásban: György Spiró: Nedonošené dítě mezi křupiny. In: Svět a divadlo folyóirat 13. évf. 2002.  Evropané 1. c. melléklete 78-87. p.
 • Háy Jánossal. www.soumar.cz
 • Borbély Szilárddal. www.soumar.cz
 • Borbély Szilárddal. Pannonhalmi Szemle 2005. 1.
 • Nagy Gabriellával www.soumar.cz

Műfordítások, fordítások

Önálló kötetek

1992


Bohumil Hrabal: Búvópatakok. Göncöl Kiadó, Budapest, 1992.

1999


Bohumil Hrabal: Búvópatakok. Cartaphilus, Budapest, 1999. További kiadások: 2000, 2006.

1998


Radko Pytlík: Hrabal-emlékkönyv. Eri Kiadó, Budapest, 1998.

2001


Urban, Milo: Zöld vér. Felsőmagyarország Kiadó, 2001.

2004


Jaroslav Hašek: Betyárhistória. Cartaphilus, Budapest, 2004.

Gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban megjelent műfordítások

Szlovákból

 • Dohnal, Ľubomir -- Havetta, Elo: A föld alá, a föld alá. Filmvilág XL. évf. 1997. 1. 40-43. p.
 • Goldstücker, Eduard: Újévi levél szülőfalumba. Európai utas 1993. 2. 101-103. p.
 • Hykisch, Anton: A rejtekhely, avagy történet az építészetről. Nagyvilág 1991. 3. 323-329. p.
 • Kusý, Miroslav: A kisebbségek kollektív jogai. Hiány 1992. július 10-11. p.
 • Mináč, Vladimír: Honnan hová, szlovákok? Nagyvilág 1994. 8-9. 722-737. p.
 • Rosová, Tatiana --  Bútorová, Zora: Szlovákok és magyarok Szlovákiában. Európai utas 1992. 2. 81-85. p.
 • Schwartz, Jozef Viktor: Bársonyos hang. In: Téren és időn túl. World, Budapest, 1988
 • Šimečka, Milan: A bal- és jobboldal kilátástalansága. Lettre internationale 4. 1992. tavasz 26-29. p.

Csehből

 • Bělohradský Václav. Mi a liberális demokrácia? Hiány 1992. 6. július 4-7. p.
 • Bělohradský, Václav: Az apokaliptikus hangvétel a politikában. Lettre internationale, 6. 1992. ősz 20-21. p.
 • Bělohradský Václav: Eljátszható-e a szocilaizmus hegedűn? Hiány 1992. június 9. p.
 • Durych, Jaroslav: Fehér Márta. Vigilia 55. évf. 1990. 7. 433-435. p.
 • Havel, Václav: A cseh elnök szerepe. Európai utas 1993. 1. 11-14. p.
 • Hrabal, Bohumil: A varázsfuvola. Viglilia 1989. 9. 676-681. p.
 • Hrabal,  Bohumil: Totális félelmek. Lettre internationale 5. 1992. nyár 28-33. p.
 • Hrabal, Bohumil: A homokszínű kandúr. Nappali ház 1992. 1. 24-28. p.
 • Hrabal, Bohumil: Mesüge Stunde. Jelenkor 1992, 4. április, 269-293. p.
 • Hrabal, Bohumil: Valaha régen Capri szigetén, Európai utas 1992. 1. 54-60. p.
 • Hrabal, Bohumil: Levelek Áprilkának, Göncöl Kiadó, 1992. Második kiadás:
 • Hrabal, Bohumil: Búvópatakok. Cartafilus Kiadó, 1999.
 • Hrabal, Bohumil: Az elsüllyedt katedrális. Nagyvilág 1998. 3-4. 236-244. p.
 • Hrabal, Bohumil: Az elsüllyedt katedrális, Nyolc és fél, Samuel Beckett világa és nadrágja, Totális félelemek, Búvópatakok, In: Hrabal, Bohumil: Macska-maszkabál avagy gyónás feloldozás nélkül. Európa Könyvkiadó, első kiadás 1999. további kiadások: 2006.
 • Krejčí, Oskár. Eljön-e a cseh nemzet halála? Élet és Irodalom 1994.
 • Patočka, Jan: A szellemi ember és az értelmiségi. 2000 július-augusztus 14-17. p.
 • Patočka, Jan: A 20. század háborúi – a 20. század mint háború. 2000 1992, szeptember, 11-17. p.
 • Patočka, Jan: Európa és az európai örökség a 19. század végéig. Vigilia 60. 1995. 3. 220- 231. p.
 • Patočka, Jan: Ideológia és élet az ideában. Magyar Napló IX. évf. 1997. 2. 30-33. p.
 • Patočka, Jan: Mi a cseh? Kalligram Kiadó, 1996.
 • Pinc, Zdeněk: Forradalom. Hiány 1992, szeptember, 6-7. p.
 • Pytlík, Radko: Hrabal-emlékkönyv. Eri Kiadó, Budapest, 1998.
 • Rak, Jiří: A cseh (közép)európaiság. Európai utas 1992. 3. 22-24. p.
 • Tomek, Vratislav Václav: Kétszek két szó. Megtörtént zsidó eset IV. Vencel cseh király korából. Próbakő 1999. november 2-6. p.

Németből


Böll, Heinrich: Egy fületlen csésze története. Vigilia 56. évf. 1991. 12. 929-934. p.

Ösztöndíjak

Ausztria, Bécs, Institut für die Wissenschaften vom Menschen -- Institut for Human Sciences
Visiting Fellow -- fordítói ösztöndíj

1995 júl. 1. -- 1995. okt. 1.