ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Szlovák Szak

 
Dr. Gyivicsán Anna
egyetemi tanár
 
Életrajzi adatok
 • Születési hely, idő: Tótkomlós, 1940. január 15.
 • Iskolai tanulmányok: Általános iskola: Szlovák Általános Iskola Tótkomlós, Középiskola: Szlovák Gimnázium, Békéscsaba, Felsőfokú tanulmányok: ELTE BTK történelem-szlovák szak 1958-1963
Tudományos fokozat
 • 1997 a nyelvtudomány habilitált doktora
 • 1989 a néprajztudomány kandidátusa
 • 1975 egyetemi doktorátus
Munkakör
egyetemi tanár, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szlovák Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
 • Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
 • Telefon: 485-52-11, 485-52-00/5215 mellék
Oktatási tevékenység
 • A szlovák irodalom reneszánsz, barokk és klasszicista korszaka
 • A szlovák irodalom és kultúra a 20. században
 • A folklór és az irodalom kölcsönhatása
 • Az antik mitológia és a biblia a szlovák irodalomban
 • A szlovák regény fejlődése
 • Az avantgárd az irodalomban és a kultúrában
 • Az etnikai kultúra változásai / A magyarországi szlovákok kultúrája
Tudományos tevékenység

KUTATÁSI TERÜLET:

A népi, az egyházi és a magas kultúra összefüggései a szlovák és a magyarországi szlovák kultúra területén, többségi és kisebbségi kultúrák kölcsönhatása, nyelv, a kultúra és a közösség viszonya, a két- ill. a többkultúrájúság. A kultúrák multikulturális rétegei.

TUDOMÁNYSZERVEZÉS:

 • az MTA Néprajzi Bizottságának tagja
 • a Szlovák Tudományos Akadémia Etnológiai Intézete Tudományos Tanácsának tagja
 • a Slovenský národopis (Bratislava) szerkesztő bizottsági tagja
 • Národopis Slovákov v Maďarsku (Budapest, Békéscsaba - kiadó: Magyar Néprajzi Társaság) szerkesztője
 • a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tudományos tanácsadója
 • a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tudományos tanácsának tagja
 • a Szlovák és a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja
Publikációk

1965

 • Slovenský folklór. Bevezetés a szlovák népköltészetbe. (Úvod k slovenskej ústnej slovesnosti.) Vysokoškolská učebnica. Budapešť, Tankönyvkiadó – Vydavateľstvo učebníc. 140 oldal

1966

 • A cseh-szlovák-magyar összehasonlító irodalomtudomány kérdései In.: Filozófiai Közlöny 1966. 1-2. Rec.
 • K 60. narodeninám Andreja Mráza a Jána Stanislava. Filologia. Zborník FFUK. Filológiai közlöny. 119-120. Rec.

1967

 • A „DAV” – egy szlovák avantgard irodalmi és kultúrpolitikai folyóirat magyar vonatkozásai. A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 69-77.

1970

 • A csehszlovákiai magyar nyelvű sajtó irodalmi bibliográfiája 1919-1938. In.: Századok. 2. 427-429. Rec.

1971

 • Štúdie z dejín Békéščaby In.: Ľudové noviny, 38 sz. 3. 16. szept.
 • Kodály és a csomádi lakodalom. Járásunk nemzetiségi népműveléséről. In.: Pestmegyei Hírlap. 1971. március
 • Etnografická súťaž – národnostná etnografia. Ľudové noviny.. 16. 3. o
 • Tessedik. élet és Irodalom. 4.sz. 2. o.

1972

 • O výsledkoch a ponaučeniach národnostnej miestnohistorickej súťaže. In.: Ľudové noviny, 11. sz. 1-3.o. március 16.

1973

 • Najnovšie dejiny obce obývanej Slovákmi. (Slovenský Komlóš) Ľudové noviny, 5. sz. 3.o. febr. 1.
 • Na margo zborníka o ľudovom umení národností. (Népi kultúra-népi társadalom) Ľudové noviny, nov. 15.
 • Nemzetiség, helytörténeti pályázat; A nemzetiségi helytörténeti kutatás, módszertani és tematikai problémái. In.: Honismereti Híradó. 1-2. sz. 103-106.

1974

 • Z dejín činnosti Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku. In.: Ľudové noviny 1974. 37. sz. 1-3.
 • Laco Novomeský o revolúcii v 1919 v roku 1929. In.: Ľudové noviny. ápr. 23.

1975

 • Z dejín činnosti Demokratického Zväzu Slovákov v Maďarsku. Náš Kalendár, 1975. 81-83.
 • Krupa András: Hiedelmek-varázslatok-boszorkányok. In.: Századok. 6.sz. Rec.
 • Nová kniha Ondreja Krupa o ľudových zvykoch Slovákov v Békéšskej župe. In.: Ľudové noviny. 28. sz. 3. júl. 10. Rec.

1976

 • Slovenské učebnice vydané v Univerzitnej tlačiarni v Budíne. Tipographia universitae Budae....1776-1848. ed.: Király Péter.

1978

 • A nemzetiségi kultúra ápolásának elvi és gyakorlati kérdései. In.: Békési élet, 1. sz. 69-77.
 • Myšlienky pri čítaní knihy profesora L. Sziklayho o slovenskej literatúre a o maďarsko-slovenských iterárnych vzťahoch. In.: Ľudové noviny. júl. 6. 3.o.
 • Zaujímavosti z úsilí pestovania slovenskej kultúry v Maďarsku. In.: Náš kalendár 102-104.

1979

 • Slovenská literatúra pre IV triedu gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským. Budapest. Tankönyv.131. o.
 • Könyv a szlovák klasszicista költészet kibontakozásáról. Az ifju Ján Hollý. – Helikon, 1-2.sz. 300-301.
 • Charakter hudobného folklóru Slovákov v okolí Nyíregyházy. In.: Ľudové noviny 23.évf. 35.sz. aug. 30. 3. o.
 • Sziklay László: Visszhangok. Madách. Pozsony-Bratislava 1977. Irodalomtörténet. 3. sz. 718-722.o.
 • Epizódy zo spoločensko-politickej činnosti tridsiatich rokov DZS. In.: Ľudové noviny. nov.8. 2.o.

1980

 • State o spoločensko-politickej činnosti Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku a o politickej aktivite Slovákov (1956-1968). Spoločný osud–spoločná cesta. Red. Polányi Imre. Budapešť, 141-166.o.
 • A. Divičanová–K. Fenyvesová–H. Ruzicsková: Antológia slovenskej literatúry pre II – IV. tr. gymnázii s vyučovacím jazykom slovenským. Budapešť, Vydavateľstvo učebníc 500+30.o.
 • Ján Maróthy: Dunaj Egy szlovák vers 1861-ből. In: Emlékkönyv Dobossy László 70. születésnapjára. Gyivicsán Anna. Budapest, 261-265.o.
 • Activities of the Democratic Association of Slovaks in Hungary, 1956-1968. In.: Spoločný osud – spoločná cesta. Editor: Imre Polányi. Budapest. 1980. 134-156.o.
 • Z minulosti a prítomnosti Répášhuty. In.: Náš kalendár. 121-124.o.

1981

 • A folklór helye és szerepe a magyarországi szlovákok etnikai fejlődésváltozásaiban. In.: A II. Békéscsabai Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. 362-373.
 • A Bibliotheca Bekesiensis kétnyelvű kötete: Szlovákok Békéscsabán. In.: Békési élet, 3.– 387-389.
 • Sziklay László: Visszhangok. Irodalomtörténet 1979. 3. 718-722.
 • Rudolf Chmel: Két irodalom kapcsolatai. Tanulmányok a szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Rec. – Helikon. 4.sz.
 • Csukás István: Petőfi a szlovákoknál. Rec. Irodalomtörténet. 3. 4. 827-832.
 • Úvodné slovo. Zrod. Literárny almanach DZSM. 1. sz. 3-6.o.
 • Geschichte der Slowaken in Ungarn und die Entwicklungsänderungen ihrer Nationlität zwischen 1918-1948. Annales Universitatis Rolando Eötvös...Sec. Historica, XXI. kötet., Budapest, . 333-353.o.
 • Sziklay László: Visszhangok. Madách. Bratislava 1977, 401.o. In.:Studia Slavica (Budapest) Tom. XXVII. Fasc. 1-4. sz. 337-340.o.

1982

 • Cenná monografia – Slováci vo svete.) In.: Ľudové noviny, 11. febr.3.
 • Rozprávkový svet Pilíša. In.: Ľudové noviny, 1982. aug.12. 3.o. Rec.
 • Úvaha nad knihou Slovenské ľudové balady v Maďarsku. In.: Ľudové noviny. 21. jan. 1982. s. 1-3. Rec.
 • Obsah a formy kultúrnych a literárnych snáh Slovákov v Maďarsku. In.: Vysťahovalectvo a život krajanov vo svete. Martin. Red. Fr. Bielik, J. Sirácky, C. Baláž. 172-180.o.
 • Zápisy z Malého Kerešu. In.: Náš kalendár 200-202.o.

1983

 • Chodníky. (Antológia slovenských básnikov v Maďarsku) Úvod. (Előszó) Budapest, Vydavateľstvo učebníc.
 • Sila básnického slova. O prvej samostatnej zbierke Gregora Papučeka. Náš kalendár

1984

 • Etnokulturális változások Répáshután. Egy szlovák falu a Bükkben. Miskolc, 409-435.o.
 • Két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. In.: Tiszatáj, 11. sz. 42-48.o.
 • Nová tvár ľudového rozprávačského umenia. In.: Ľudové noviny. okt.11. 1984. 3.o. Rec.
 • Lami, Štefan: Rozprávky spod Pilíša. In.: Ethnographia. 501-502.o.
 • Krupa, András: Zvyky a povery z Veľkého Bánhedeša. In.: Ethnographia. 500-501.o. Rec.

1985

 • A kulturális kölcsönhatások külső és belső mozgásáról. In.: Interetnikus kapcsolatok északkelet-Magyarországon, II. kötet, Miskolc, 27-30.
 • Az anyanyelv és a kultúra értékrendjének változása a kiskőrösi szlovákoknál. In.: A magyarországi nemzetiségek kulturális és tudati jellemzői. Budapest, 9-57.o.
 • Premeny slovenskej národnostnej kultúry v Kiskőrösi. In.: Slováci v zahraničí (Bratislava), 11. sz. 51-73.o.
 • State zo života Slovákov v Maďarsku. – Fejezetek a magyarországi szlovákok életéből. 1945-1985. Budapest, 133.o.
 • Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku z historického a sociologického aspektu. Zborník vedeckej konferencie o zahraničných Slovákoch MS. Martin
 • O rozvoji našej slovenskej literatúry. Zrod. Literárny almanach. Budapest 1-16.o.
 • Potrebujeme vlastný román? Nový prameň. Príloha Ľudových novín 2.szám
 • K 1100 ročnému úmrtiu Metóda. Vedecká konferencia v Budapešti a Zalavári. In.: Ľudové noviny. 1985.június

1986

 • Zákonitosti premien tradičnej duchovnej kultúry na slovenských jazykových ostrovoch. In.: Národopis Slovákov v Maďarsku, 9-23.o.
 • Nyelvi dualitás és tartalmi párhuzamok a magyarországi szlovákok közösségi szokásaiban. (Jazyková dualita a obsahové paralely v kolektívnych zvykoch Slovákov v Maďarsku). In.: A III. Békéscsabai Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. 187-196.o.

1987

 • Az anyanyelvi írásbeliség helye a magyarországi szlovákok kulturális rendszerében. Tanulmányok Király Péter 70. születésnapjára. Szerk.: Gregor Ferenc-Nyomárkay István. Budapest, 165-176.o.
 • Spoločensko-etnické správanie a hierarchia kultúrnych hodnôt Slovákov v Bukových horách. In.: Zpravodaj, Slováci v českých zemích. Praha.
 • Otázka spontánnosti a kultúrneho zásahu. – A spontaneitás és a kulturális beavatkozás kérdése. (Premeny hodnôt tradičnej duchovnej kultúry Slovákov v Maďarsku po r. 1945. – A folklór változó szerepe a magyarországi szlovákok kulturális rendszerében 1945 után.) In.: Folklór és tradíció IV. zväzok. Red.: Tátrai Z. - Gyivicsán, A . Budapest, 30-47.
 • A nemzetiségi-etnikai kultúra folklorisztikai vizsgálatai. – Irányzatok a kortársi folklorisztikában. (Emlékülés Ortutay Gyula születésének 75. évfordulóján.) In.: Flolklór és Tradíció III. zväzok. Red.: Kriza, I.- Erdész, S. Budapest. 75-83.
 • Kontaktové zóny slovenského obyvateľstva s mestkým prostredím. In.: Slovenský národopis, 2-3.szám 443-456.
 • Odkaz bývalých sarvašských viníc. In.: Náš Kalendár
 • Lami, Štefan: Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku. In.: Ethnographia. 413-414. Rec.

1988

 • Otázka zachovania slovenskej etnickej kultúry v mestkom prostredí: Nyíregyháza-Níreďháza. A szlovák kultúra megőrzésének kérdése városi környezetben. Nyíregyháza. In.: Nyíregyházi szlovák („tirpák”) nyelvjárási és néprajzi emlékek, IV. kötet 45-77.
 • K etnokultúrnemu vývinu Slovákov v Maďarsku. Náčrt o kultúrnom dedičstve Slovákov žijúcich v Čechách.
 • Opustiť rodný dom a zostať Slovákom. (Sociologický výskum v kruhu Komlóšanov žijúcich v Budapešti) In.: Sme. Literárny a kultúrno-spoločenský časopis. Budapest, 99-109.

1990

 • Zvláštny charakter pilíšskych obcí. In.: Sme. Literárny časopis,, 2.szám 57-63. Budapešť,
 • Otázky regionálneho členenia a zmien slovenského folklóru v Maďarsku. In.: Národopis Slovákov v Maďarsku 1990/8. 7-16.
 • Gondolatok a nemzetiségi kultúra autonómiájáról. Békéscsabai Szlovakisztikai Intézet Regio, 1. (1990) 4.
 • K etnokultúrnemu vývinu Slovákov v Maďarsku (Náčrt o kultúrnom dedičstve Slovákov žijúcich v Čechách) – Český lid. 1990. 77. évf. 4. szám 203-211.
 • Látlelet egy nemzetiségről. In.: 20.sz.
 • Megalakult a békéscsabai Szlovák intézet. In.: Nap. Független közéleti napilap. Danubius Kiadó. Bratislava. 1990. 7. XII. 32-33.o.

1991

 • Úvod–Előszó: 15 ročný výskum Tirpákov v Nyíregyháze. 15 éves a nyíregyházi tirpák kutatás. A nyíregyházi szlovák (tirpák) nyelvjárási és néprajzi emlékek, V. Nyíregyháza, 1991. 3-10. (dvojjazyčne)
 • Etnické relácie Ľudovíta Haana – Ľudové noviny 19. dec. 1991 5.o.
 • A hagyományos kultúra modelljei és az etnikai identitás a magyarországi szlovákoknál. In.: A dunamenti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Budapest, 1991. 75-80.o.
 • A szlovák kultúra változásai városi környezetben: Nyíregyháza. Regio, 1991/1. 35-56. o.
 • A magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása. In.: Magyar Néphagyomány – Európai Néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Budapest-Debrecen, 85-94.o.
 • Modely tradičnej kultúry v súčasnosti ako prejavy etnickej identity. In.: Nemzetiség Identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató konferencia előadásai Békéscsaba – Debrecen, 1991. 121.o.
 • Látlelet egy nemzetiségről: A magyarországi szlovákok. Látóhatár, (Budapest) 1991/3. 156-167.o.
 • Lami, Štefan: Keď si ja zaspievam. Zbierka slovenských ľudových piesní v Maďarsku. (Magyarországi szlovák népdalok). Budapešť–Budapest. In.: Ethnographia. 3-4. szám 364.o. Rec.

1992

 • O vedomí pôvodu Slovákov v Maďarsku. In.: Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí. Bratislava, 1992. 78-82. o.
 • Slovenské ľudové písomníctvo u dolnozemských Slovákov In.: Čabiansky kalendár, 1992. 53-56.o.
 • Fundbericht über eine nationale Minderheit. Die Slowaken in Ungarn. In.: Minderheitenfragen in Südotsteuropa, München, 1992. 187-197.o.
 • Etnopsychische und psycholinguistische Motivation der zweisprachigen Kultur. In.: Szlavisztikai tanulmányok (Szerk.: Nyomárkay István) Budapest. Szláv Filológiai Tanszék 1992. 315-327.o.
 • Egy kétnyelvű közösségi szokás modellje a füzéri betlehemes játék. In.: Kultúra és tradíció, 1. Tanulmányok Újvári Zoltán tiszteletére (Szerk.: Viga Gyula) Miskolc, 1992. 281-288.o.
 • Znamená modernizácia spoločnosti zánik etnika? In.: Minority v politike... Kultúrne a jazykové práva Bratislava, 1992. 177-179.o.

1993

 • Anyanyelv, kultúra, közösség. A magyarországi szlovákok. Budapest, 358 oldal
 • Obmeny etnického rozvoja v Békéšskej Čabe – 275. rokov v Békéšskej Čabe a Békéscsaba, 5-23.o.
 • Szlovák oktatás Magyarországon. – Iskolakultúra 1993. 11. évf. 15-16. szám 161-166.o.
 • Model dvojjazyčného kolektívneho zvyka – Národopis Slovákov v Maďarsku. 27-35.o.
 • Néhány gondolat a magyarországi szlovákok családneveiről. In.: Névtani értesítő 15. 131-134.o.
 • Az anyanyelvi értékvesztés folyamata a magyarországi szlovák nyelvszigeteken. Hungarológia 3. /A nyitrai nemzetközi nyelvészeti konferencia (1992. szept. 17-18.) előadásai/ Budapest, 1993. 35-59.o.
 • K Novému roku. Napísala predsedníčka ZSM dr. Anna Divičanová. Ľudové noviny, 26. évf. 1.szám jan. 17. 1.o.

1994

 • Folkloristické výskumy národnostno-etnickej kultúry. In.: Národopis Slovákov v Maďarsku 10. 35-43.o.
 • Význam desiatich zväzkov Národopisu Slovákov v Maďarsku Slovákov v Maďarsku”. In.: Národopis Slovákov v Maďarsku 10. 9-14.o.
 • The Ethno-Linguistic and Ethno-Psychic Aspects of Folklore Genres. Folklore in the Identification Processes of Society. In.: Etnologické štúdie 1. Bratislava, 1994. 133-140.o.
 • Variabilita kultúrnej identifikácie Slovákov v Maďarsku. In.: Etnologické rozpravy (Bratislava) 42.évf. 1994. 3. szám. 264-282.o.
 • Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku. In.: Slovenský národopis (Bratislava) 42.évf. 1994. 3. szám. 264-268. o.
 • Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku. In.: Slovenský národopis (Bratislava) 42.évf. 1994. 4. szám. 385-401.o.
 • Rozhovor s dr. Annou Divičanovou. Slovenský národopis (Bratislava) 1994. 4. szám. 471-477.o. Pripojená výberová bibliográfia.
 • A magyarországi szlovákság számadatok tükrében. (Slováci v Maďarsku v zrkadle čísel.) In.: Magyaroszági nemzetiségek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája. Budapest. KSH. 1994. 301-314.o.
 • Niekoľko myšlienok o priezvyskách Slovákov žijúcich v Maďarsku, In.: Náš kalendár (Budapešť). 1994. 60-63. o.
 • Model dvojjazyčného kolektívneho zvyku (Chodenie s betlehemom vo Fizéri) In.: Ľudové noviny XXXVII. évf. 51-52. szám. 21.o.
 • Krupa András 60 éves. In.: Néprajzi Hírek. 23. évf. 1994/3-4. 91-93.o.

1995

 • Etnokultúrne premeny v Slovenskom Komlóši In.: Národopis Slovákov v Maďarsku. 11. 9-24.o.
 • Die Nationalitätenforschung im Spiegel der Konferenzen von Békéscsaba In.: Kultúrák találkozása – kultúrák konfliktusai. Az V. Nemzetközi Néprajzkutató konferencia előadásai Red.: András Krupa - Ernő Eperjessy Gábor Barna. Békéscsaba-Budapest, 26-34.o.
 • Meditáció prágai tanártársam írásait olvasva In.: Slavica Pragensia XXXVII. 1995. Acta Universitatis Carolinae Philogica 238-241.o.
 • Kétnyelvűség – nyereség vagy zsákutca? In.: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. Red.: Karsai Ilona, Budapest, 57-65.o. ( A 6. élőnyelvi konferencia előadásai)
 • Жанр псaлмa в слoвaцкoй и цeнтрaльнo-eврoпeйскoй прoтeстaнтскoй литeрaтурe. Nemzetközi Szlavisztikai Napok V. (II. kötet) Szombathely, 387-398.o.
 • Výuka slovenského folklóru v rámci slovakistiky v Maďarsku. In.: Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Red.: Viera Feglová. Nitra, 1995. 300-305.o.

1996

 • A magyarországi nemzetiségi kutatások intézményesítéséről. In.: Magyarságkutatás 1995-96. Budapest, 249-257.o.
 • Etnokulturális változások Tótkomlóson. In.: Tótkomlós-Gyula, 379-395.o.
 • Nemzetiség – gazdaság – kultúra. In.: Tradíciók és modernitás. Közép és Kelet-európai perspektívák. Közép- és Kelet-Európa Története Kutatóintézet. Budapest. Red.: Lipták Dorottya – Ring éva. 122-135.o.
 • Vývojové varianty tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának fejlődésváltozásai. In.: Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku. A magyarországi szlovákok népi kultúrájának atlasza. Békéšska Čaba-Békéscsaba, 7-74.o.
 • 70 ročný Ferenc Gregor. Studica Slavica Hungarica 41. Str. 409-411. Skončil sa tradičný letný národopisný tábor. V Sarvaši sa zachovali aj staré ľudové remeslá. Rozhovor s vedúcou Slovenského výskumného ústavu dr. Annou Divičanovou. (Rozhovor pripravila Alžbeta Račková) In.: Ľudové noviny, 28.évf. 29.szám júl.18. 1-2.o.
 • A szlovák és a magyar népi kultúra együttélésének értékrendje. In.: Ethnographia č. 1-2. str. 269-275.
 • A Národopis Slovákov v Maďarsku tíz kötete. In.: Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből. Szerk.: Eperjessy Ernő. Budapest, 55-58.o.

1997

 • Gyivicsán, Anna - Krupa, András: A magyarországi szlovákok. Budapest, Útmutató Kiadó. 132.o.
 • Etnokultúrne zmeny v Slovenskom Komlóši. In.: Z minulosti Slovenského Komlóša 1746-1996. 310-329.o.
 • Miért éppen „Domoljub Horvátovič?” In.: Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Budapest, 72-79.o.
 • Zsoltár-parafrázisok a szlovák irodalomban (1980-1915) In.: Szláv századforduló. Irodalomtörténeti tanulmányok. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 77-90.o. Red. Ludmila Břízová-Hanková
 • Slováci v Maďarsku v stredoeurópskom kontexte. In.: Etnické minority na Slovensku. História a súčasnosť, prespektívy. Red.: Gajdoš, M. - Konečný, S. Košice SAV. Spoločenskovedný ústav, 189-206.o.
 • Взaимoдeйcтвиe зaпaднoслaвянских, слoвaцких и цeнтрaльнoeврoнeиских фoлькoрных мoтивoв In.: Studia Slavica Hung. 42. 285-300.o.
 • Slovenské inštitúcie v Maďarsku po roku 1989. In.: Slezský sborník (Opava), 1997/1. str.16-19.
 • Júdás-hordás egy magyarországi szlovák faluban és középeurópai összefüggései. Tanulmánykötet Balassa Iván 80. születésnapjára. Miskolc,
 • Manga János és a magyarországi szlovákok kultúrája. Balassagyarmat, Ján Manga a kultúra Slovákov v Maďarsku. In.: Národopis Slovákov v Maďarsku. 13. 179-188.o.
 • A kétnyelvű kultúra néhány kérdéséről. In.: Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében – Jazykové kontakty v Karpatskej kotline. Dialógus Könyvek - Edície dialógy. Kalligram. Bratislava–Pozsony 27-33.o.
 • Slová na cestu – Ajánló szavak. In.: Ondrej Krupa: Pamätné ľudové domy. Zbierky. Dedinské múzeá. – Tájházak. Gyűjtemények. Falumúzeumok. Békéscsaba. 139-140.o.

1998

 • Anna, Gyivicsán - András Krupa: The Slovaks of Hungary. Budapest, 1998.
 • A nyelv és a kultúra kapcsolatáról. A nyelv szimbolikus szerepe a kultúrában. (O vzťahu jazyka a kultúry. Symbolická rola jazyka v kultúre.) In.: Nyelv-stílus-irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 179-183.o.
 • Deti ako nositelia folklóru v škole a v cirkvi. In.: Spoločenstí d tí a kultúra. Strážnice
 • Die Multikulturellen Schichten der Volkskulturen. In.: Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében. Békéscsaba, 162-166.o.
 • Gyivicsán Anna-Tóth István: Szlovákok. In.: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Budapest, Auktor Kiadó 317-354.o.
 • Spolunažívanie nemeckej a slovenskej tradičnej kultúry na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku. In.: Národopis Slovákov v Maďarsku 14. 129-135.o.
 • Egy szlovák-magyar megbékélési tervezet 1850-ből. Magyar Szemle VII. évf. 9-10. szám. 42-52.o.
 • Kultúrna typológia európskych menšín so zvláštnym zreteľom na Slovákov v Maďarsku. In.: Národnostní menšiny a majoretní spoločnosť v České republice a v zemích Strední evropy v 90. letech XX. století. Sborník z mezinárodní v decké konference ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opav 68-74.o.
 • A szlovák kultúra intézményei (Etnokulturális változások). In.: A művelődés évszázadai Békéscsabán. 195-219.o.

1999

 • Jazyk, kultúra, spoločenstvo. (Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku.) Békéšska Čaba-Budapešť, 335 oldal
 • Národnostná kultúrna autonómia a kultúrna typológia europských menšín so zvláštnym zreteľom na Slovákov Maďarsku. In.: Ľudové noviny, május 27.

2000

 • A nyelvszigeti kultúra néhány kérdéséről (A magyarországi szlovákok példáján) In: Néprajzi Látóhatár IX. évf. 2000/1-2. Szám 63-70.o.
 • Gyivicsán Anna: A gyermek és a folklór. In: Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. Születésnapjára. Budapest, 2000. ELTE BTK 383-390.
 • O vťahy kultúry a jazyka – Národopis Slovákov v Maďarsku 16. 107-116.
 • Pripomienky k štvrťročiu Národopisu Slovákov v Maďarsku – Národopis Slovákov v Maďarsku 16.
 • Komlóšania v Budapešti a ich vzťach ku kultúre rodnej osady (1945-1985) – 250 rokov v Slovenskom Komlóši. Prednášky zo sympózia o Slovákoch v Maďarsku, 1996. Békéšská Čaba
 • Jubileum PhDr. Milana Leščáka CSc. Národopis Slovákov v Maďarsku. 189. o.
 • Sociologicke a kultúrne zázemie národnostnej školy v Maďarsku po roku 1948. Človek a spoločnosť 3-2000-1. Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2000.

2001

 • Anna Ďivičanová (Gyivicsán Anna): Otázky vývoju kultúry (A kultúrafejlődés kérdései) I. Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku — A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának változásai. Békéšska Čaba – Békéscsaba. 2001. 163 oldal
 • A nyelvjárások és nem nyelvjárási rétegek értékrendszere. In: Hungaro-Slavica 2001. Studia in honorem Iani Banczerowski. ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet. Budapest, 65-71.o.
 • A magyarországi nyelvszigeteken élő szlovákok érintkezési módjai a városi környezettel a 19-20. század fordulóján. In: A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Endre emlékére. University Press. Pécs. 2001. 121-132.
 • A magyarországi szlovák kultúra táji tagoltsága a szlovák és a magyar kultúra szemszögéből. In: Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest, 2001. MTA Néprajzi Kutatóintézete. 221-229.
 • A szlovák mesékről. Eső. Irodalmi lap. (Szolnok) 2001. nyár Iv. évf. 2. szám. 124-126.
 • Nemzetiségi kulturális autonómia és a közös Európa = Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a XX. század végén. Szerk.: Sisák Gábor. Kisebbségek Közép-Európában. 5. Sorozatszerkesztő: Szarka László. Budapest. Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely.
 • A német és a szlovák tradicionális kultúra találkozása a magyarországi szlovák nyelvszigeteken = Barátság c. folyóirat, VIII. évf. 3. szám. Budapest. 3192 oldal
 • (Lami István) Erdő, erdő, sötét erdő. Magyarországi szlovák népballadák és szokások. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc.
 • Súvislosti životnosti archaických zvykov a kolektívnej etnickej identity - Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zborník venovaný jubileu Soni Kovačevičovej, Bratislava. Editorky O. Danglová-R.Stoličná
 • Niekoľko slov o knihe Jaroslava Čukana – Jaroslav Čukan: Dolnozemské reflexie na neroľnícke zamestnania. Nitra. 206-209.
 • Úvod k etnickému charakteru Sarvaša (Mozaika etnických premien) In: 275 rokov v Sarvaši. Sympózium o Slovákoch v Maďarsku. Sarvaš, 1997 Red. Ján Chlebnický Békéšská Čaba, 2001 s. 20-29.
 • Venovanie (Rozhovory v rozhlase) – Naše najmilšie II. Zborník rozhovorov Slovenského vysielania Maďarského rozhlasu Vydavateľstvo Sirályka Kft., Békéšská Čaba 2001. 7-8.

2002

 • A Pilis hegységi szlovák települések táji jellegzetessége = A kultúra táji-térbeli változatai. Tanulmányok a 60 éves Kósa László tiszteletére. = Néprajzi Látóhatár 11. évf. 241-250.
 • (Lami István) Varázshegedű. Magyarországi szlovák népmesék, mondák, legendák. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 5-7.
 • Dimenzie národnostného bytia a kultúry. Békéšska Čaba. Slovenský ústav. 533.o.
 • O knihe Evy Krekovičovej „Etnocentrizmus, mentálne obrazy a sociálna pamäť. Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre”. Národopis Slovákov v Maďarsku 18.
 • Posudok knihy M. Paríkovej: Reemigrácia Slovákov z Maďarska v rokoch 1946-1948. Národopis Slovákov v Maďarsku 18.

2003

 • Szlovák szó a magyarországi templomokban. = Hajdú Mihály – Keszler Borbála (szerk.) Köszöntőkönyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest. Magyar Nyelvtudományi Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadásában. 451-457.
 • A nemzetiségi lét és kultúra dimenziói. I-II. (388 o.; 296 o.) Békéscsaba, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete.
Linkek és letöltések