ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Szerb Szak

 
Dr. Stepanović Predrág
egyetemi docens
 
Életrajzi adatok
 • Született: 1942. január 15-én, Százhalombattán
 • Tanulmányok
  • Általános és középiskolai tanulmányok - Mohács
  • Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-délszláv-orosz szak
  • ELTE BTK orosz szak
Tudományos fokozat
CSc. (1977)
Munkakör
egyetemi docens, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szerb Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail:
Oktatói tevékenysége és munkahelyei
 • 1966-1970 Szerb-Horvát Gimnázium és Általános Iskola
 • 1970-1973 Ösztöndíjas aspiráns (TMB)
 • 1973-1975 ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1976-1982 MTA Kelet-európai Irodalmak Kutatócsoportja, tudományos munkatárs
 • 1982-től jelenleg is, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, egyetemi docens
Tudományos tevékenység
Munkatársa volt a Szláv Nyelvatlasznak, a Szerb és Horvát Nyelvatlasznak, valamint az Európai Nyelvatlasznak. Munkatársa volt továbbá a Világirodalmi Lexikon 5-6-7. kötetének.
Publikációk

KÖNYVEK:

 • A taxonomic description oi the dialects of Serbs and Croats in Hungary . Akadémiai Kiadó, Budapest - Böhlau Verlag, Köln-Wien, 1986.
 • Ugyanez szerb nyelvű kiadásban: Govori Srba i Hrvata u Mađarskoj . Beograd Novi Sad - Gornji Milanovac, 1994.
 • Zapisi jednog čitaoca /Egy olvasó feljegyzései/ - tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest, 1994.

TANULMÁNYOK: /szelektív jegyzék/

 • Govori Srba u mađarskoj jezičkoj sredini /Szerb tájszólások magyar nyelvi környezetben/. Zbornik naučnog sastanka slavista u Vukove dane, Beograd, 1981.
 • Recepcija jugoslovenskih književnosti u Mađarskoj od 1945 do danas /A jugoszláv irodalmak magyarországi fogadtatása 1945-tő1 napjainkig/. Savremenik, Beograd, 1985/3-4.
 • Umetničko oblikovanje usmenog kazivanja u savremenoj srpskoj prozi /A szájhagyományok művészi feldolgozása a mai szerb prózában/. Zbornik naučnog sastanka slavista u Vukove dane, Beograd, 1985.
 • Baranjska leksika u Vukovom Srpskom rječniku /Baranyai tájszavak Vuk Karadžić Szerb sz6tárában/. Zbornik naučnog sastanka slavista u Vukove dane, Beograd, 1988.
 • Pokušaj rekonstrukcije severne granice srpskog ijekavskog govora posle Velike seobe /Kisérlet a szerb ijező nyelvjárás északi határának megállapítására az ún. nagy bevándorlás /1690/ utáni években/. Studia Slavica Hung. 36/144. Budapest, 1990.
 • Tema seoba u poeziji savremenih srpskih pesnika u Mađarskoj . /A vándorlás témája a mai magyarországi szerb költők műveiben/. Zbornik radova 20. naučnog sastanka slavista u Vukove dane, Beograd, 1990.
 • Promene u govoru mohačkih Srba /Változások a mohácsi szerbek tájszólásában/. In: Hungaro-S1avica 1997. Budapest, 1997. /296-8 p./
 • Mlilovan Vidaković i Pesta /Mi1ovan Vidáković pesti évei/. In: Šumadijske metafore 97. Mladenovac, 1997. /142-150 p./
 • Szimbolista vonások a századelő szerb költészetében . In: Szláv századforduló – Irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest, 1997. /19-40 p/
 • Udeo Adama Dragosavjevića u Vukovom rečniku. Hungaro-Slavica 2001, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, 2001. 253-260. p.
 • O govoru Bunjevaca u selu Čavolju u Mađarskoj. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, broj XLIII, Novi Sad, 2000. 559-563.p. (megjelent 2001. áprilisában)
 • Ijekavski elementi u ekavskim govorima Srba u Mađarskoj. Južnoslovenski filolog, broj LVI/3-4. SANU, Beograd, 2000. 1103-1109.p. (A számot Pavle Ivić akadémikus emlékére adták ki, megjelenés éve 2001.)
 • Mađarski posrednik između Piščevića i Crnjanskog. In: Studia Slavica Savariensia. 2003. 1-2. 467-470.

IRODALOMKRITIKA:

 • Dve knjige istog pisca. Moma Dimić: Pošto Beograd; Moma Dimić: Pod bombama. Srpske narodne novine, 2001. július 26.
 • Pitka bitka. Petar Milošević: Bitka za Sulejmanovac. Srpske narodne novine, 2001. december 20.

A felsoroltakon kívül számos utószót írtam az Európa Kiadó kiadványaihoz /pl. Ivo Andrić Híd a Drinán c. regényéhez, Világirodalom klasszikusai sorozat, 1983.; Vuk S. Karadžić és kora címmel A kilenc pávalány és az aranyalmafa c. kötethez, 1987. stb./

Tanulmányaim, esszéim, kritikáim jelentek meg a Nagyvilág, a Jelenkor, a Tiszatáj több számában.

Linkek és letöltések