ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Cseh Szak

 
Dr. Heé Veronika
egyetemi adjunktus
 
Szakmai életrajz
 • 1969: angol-cseh szakos középiskolai tanári oklevél az ELTE Bölcsészettudományi
  karán
 • 1970: magyar szakos középiskolai tanári oklevél az ELTE Bölcsészettudományi
  karán
 • 1969-73: az ELTE Szláv Tanszékén könyvtáros
 • 1972-1973: megbízott előadóként az ELTE Szláv Tanszékén cseh nyelvet tanít és irodalmi szemináriumokat vezet
 • 1974: bölcsészdoktori fokozat megszerzése az ELTE BTK-n. Dolgozatának címe: Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában.
 • 1973-1983: tanársegéd az ELTE Szláv Tanszékén
 • 1977-1979: magyar lektor a prágai Károly Egyetemen
 • 1983-2006: az ELTE BTK Szláv Filológiai Intézete cseh tanszékének adjunktusa
 • 1996: PhD fokozat megszerzése
 • 2003-: a cseh szak vezetője az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszékén
 • 2006-: egyetemi docens ugyanott

Nyelvismeret

 • anyanyelv: magyar
 • felsőfokú (C1, C2): cseh, angol
 • középfokú (B2): eszperantó
 • középszintű olvasási készség: orosz, olasz, német
 • alapszintű olvasási készség: középkori latin
Tudományos fokozat
PhD (1996)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Cseh Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
Oktatási tevékenység

BA-képzés

 • a cseh irodalom története a nemzeti ébredés korától a 20. század hatvanas éveiig
 • műfordítás
 • irodalomelmélet

MA-képzés

 • a régi cseh irodalom története
 • a legújabb cseh irodalom története
 • cseh irodalmi szakszemináriumok

PhD-képzés (Irodalomtudományi Doktori Iskola, ELTE BTK)

 • a cseh irodalom története
 • magyarországi bohemisztika
Tudományos tevékenység
A 19. század második felének irodalma, különös tekintettel a cseh szimbolizmusra, dekadenciára és neoklasszicizmusra, az irodalomtörténet-írás elmélete.
Publikációk

I. KÖNYV

 1. Líraiság és epikum. Műfaji problémák Karel Čapek prózájában. Budapest, 1976. Akadémiai Kiadó. 144 p. (Modern Filológiai Füzetek, 25.)
 2. Futó István -- Hankó B. Ludmilla (társszerzők): Cseh nyelvkönyv. Budapest, 1988. Tankönyvkiadó. 489 p.
 3. Hankó B. Ludmilla (társszerző): A cseh irodalom története a kezdetektől napjainkig. Budapest, 2003. MESz. 968 p.

 Könyv szerkesztése

 1. Hodinka Antal: Cseh források. (Szerk., jegyzetek, utószó, mutató: H.V.) Nyíregyháza, 1994. 134. p. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 13.)
 2. József Róbert: A sárkányok megszelídítése. Utópikus meseregény. Budapest, 2001. Baloldali Alternatíva Egyesülés. 127 p.
 3. Martin Kovats: A romaügy politikai kialakulása Magyarországon. Budapest, 2003. Humanista Társadalmi Egyetem. 20 p. (HUTE-füzetek. Új sorozat 1.)
 4. Varjas András: Öntevékenység, társadalom, tudomány. Budapest, 2004. Humanista Társadalmi Egyetem. 57 p. (HUTE-füzetek. Új sorozat 2.)
 5. Más kultúrák. Az iszlám, India, Kína. Budapest, 2004. Humanista Társadalmi Egyetem. 53 p. (HUTE-füzetek. Új sorozat 3.)
 6. Dr. Nagy András: Politikai gazdaságtan és közgazdaságtan. Budapest, 2007. Humanista Társadalmi Egyetem.136 p. (HUTE-füzetek. Új sorozat 4.)
 7. Princz Oszkár: Eszperantó nyelvkönyv magántanulók és tanfolyamok számára. (Szerk. és kiegészítés: H.V.) Budapest, 2004. Peranto Kiadó. 209 p.
 8. Princz Oszkár: Magyar-eszperantó tematikus szótár. 2. bőv., átdolg. kiad. (Szerk. és átdolg.: H.V.) Budapest, 2006. Perantó Kiadó. 154 p.

III. GYŰJTEMÉNYES KÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNY

 1. On the Verge of Decadence and Neoclassicism: The Black Hunters of Růžena Svobodová. (A dekadencia és a neoklasszicizmus határán: R. S. Fekete vadászok c. elbeszéléskötete). In: Szlavisztikai Tanulmányok. (Szerk.: Nyomárkay István.) Budapest, 1992. 229-240.
 2. Dekandencia és szimbolizmus a kilencvenes évek és a századforduló cseh prózájában. In: Szláv századforduló. Budapest, 1997. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 41-55 p.

IV. CIKK SZERKESZTETT KÖNYVBEN

 1. Tematické a žánrové problémy v Zářivých hlubinách bratří Čapků. (Tematikai és műfaji problémák a Čapek-testvérek Tündöklő mélységek c. kötetében.) In: TanulmányokDobossyLászló 70. születésnapjára. (Szerk.: Gyivicsán Anna) Budapest, 1980. ELTE Szláv Tanszék. 207-214.
 2. Julius Zeyer és a cseh dekadencia. In: Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. (Szerk.: Gregor F. és Nyomárkay I.) Budapest, 1987. ELTE Szláv Tanszék. 201-207.
 3. Bölcselet vagy szaktudomány? Irodalomtörténet ma. In: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. Születésnapjára. (Szerk.: Zoltán András.) Budapest, 1998. 225-230.
 4. A cseh irodalomtörténet magyaroknak I. In: Bohemia et Hungaria (Tanulmányok a cseh-magyar kapcsolatok köréből). Budapest, 1998. Osiris Kiadó. 91-94.
 5. Az orosz kultúra cseh recepciója. In: Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe II. Szerk. Kroó Katalin. Budapest, 2006. Bölcsész Konzorcium. 755-769.

V. EGYETEMI SEGÉDLET

Futó István – Hankó B. Ludmilla – Heé Veronika: CsehnyelvkönyvI-II. Egyetemi jegyzet. Budapest, 1985-1986. ELTE. 192 + 192 p.

VI. FOLYÓIRATCIKK

Lektorált idegen nyelvű itthoni folyóiratcikk

The Pocket-Stories of Karel Čapek. (K.Č. zsebtörténetei.) Studia Slavica, 1976 (XXII), 401-414.

Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk

Hašek és Kafka avagy az irodalmi interpretáció megbízhatósága. In: Ab imo pectore. Rákos Péter hetvenedik születésnapjára. Slavica Pragensia, 1995 (XXXVII). Praha, Univerzita Karlova. 158-162.

VII. NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT LEKTORÁLT CIKK

 1. Maďarská literární bohemistika (A magyar irodalmi bohemisztika). In: Světová literárněvědná bohemistika I. Historie a současný stav. Materiály z I. kongresu světové lit.věd. boh. Praha 28-30. 06. 1995. 90-96.
 2. Situace, možnosti a meze činnosti literáta-bohemisty v zahraničí. (Az irodalmár-bohemista helyzete, lehetőségei és tevékenységének korlátai külföldön). Előadás, elhangzott az Irodalomtudományi Bohemisztika I. Világkongresszusának plenáris ülésén Prágában 1995. jún. 28-án. In: Světová literárněvědná bohemistika II. Úvahy a studie o české literatuře. Materiály z I. kongresu světové lit.věd. boh. Praha 28-30. 06. 1995. 414-416.
 3. Úvahy o literárním dějepisectví doma a v cizině. (Gondolatok az irodalomtörténet-írásról otthon és külföldön.) In: Pocta 650. výročí  založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků ... Sv. II. Praha, FF UK, 1998. 97-104.
 4. Čapek Chod „postmoderní”. [A „posztmodern” Čapek Chod]. In: Česká literatura na konci tisíciletí I. Příspěvky z 2. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha 3.-8. července 2000. Praha, Ústav pro českou literaturu AVČ, 2001. 317-323.
 5. Božena Němcová - tvorba a osobnost po půldruhém století. (B. N. – munkássága és személyisége másfél évszázad távlatából.) In: Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. Kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 3. Praha, ÚČL AV ČR, 2006. 248-260.
 6. 50 let maďarské bohemistiky ve světle výukových reforem. (A magyar bohemisztika 50 éve a tanügyi reformok tükrében.) In: Čeština jako cizí jazyk V. Materiály z V. Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, FFUK, 2008. 9-22

VIII. HAZAI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT CIKK

Lektorált idegen nyelvű cikk

 1. Barokní motivy v české poezii 19. století. (Barokk motívumok a 19. századi cseh költészetben.) Előadás, elhangzott a piliscsabai nemzetközi konferencián, 2003. május 13-án. In: A cseh barokk új interpretációi. Esztergom-Piliscsaba, 2004. PPKE. 69-79.
 1. 50 let oboru bohemistiky. [A cseh szak ötven éve]. In: A cseh szak 50 éve (1955-2005). Budapest, 2007. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék. 9-18.

Lektorált magyar nyelvű cikk

 1. Švejk anekdotái. Előadás - elhangzott A regény mint régiónk népeinek kulturális önmeghatározása c. konferencián, Szeged, JATE, Szláv Filológiai Tanszék. 1993. nov. 26-27. In: A modern regény Kelet-Közép-Európában. Szeged, 199. 172-185.
 2. A magyarországi bohemisztika és a cseh szak ötven éve. In: A cseh szak 50 éve (1955-2005). Budapest, 2007. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék.19-29.

IX. LEXIKON-SZÓCIKKEK

Szócikkek a Világirodalmi Lexikonban
(Budapest, Akadémiai Könyvkiadó):
- 11. köt. (1989): Prefát z Vlkanova, O. - 32; Procházka S. F. - 85-6; Puchmajer, A. J. - 213; Pulkava - 225; cseh reformáció - 500-1; cseh reneszánsz - 596-7.
- 12. köt. (1991): Rosůlek, J.V. - 199; Šamberk, F.F. - 458; Satira na čtyři stavy - 554; Satiry Hradeckého rukopisu - 554-5; Schulz, F. - 675; Sedláček, K.F. - 728-29; Sedloň, M. - 730.
- 13. köt. (1992): Skála ze Zhoře, P. - 201-2; Slavata, V. - 245; Smil Flaška z Pardubic - 268; Šteyer, M. V. - 590.
- 15. köt.: (1993): Tkadleček - 563; Tranoscius - 781-2.
- 16. köt. (1994): Uher, J. - 50; Vašica, J. - 467; Vavřinec z Březové - 495-6; Velenský z Mnichova, O. - 532; Veleslavín, Daniel Adam - 533.
- 17. köt. (1994): Viktorin ze Všehrd, Kornel - 58; Vlček, B. - 193; Vondra, Vl. - 257; Vratislav z Mitrovic, V. - 292; Wollman, Frank - 643-4.
- 18. köt. (1995): A. Zábranský 22; Jan Želivský 131; Karel st. ze Žerotína 146; Otakar Zich 155; Petr Žitavský 182; Život sv. Václava 188-189; Život sv. Kateřiny 189

X. BÍRÁLAT, RECENZIÓ

 1. Zdeněk Urban: Pozapomenutá tvář Boženy Němcové. Praha, 1970. StSl 1971 (XVII) 387-9.
 2. Lubomír Doležel: Narrative Modes in Czech Literature. Toronto & Buffalo, 1973. StSl 1975 (XXI), 221-225.
 3. Dobossy László: A közép-európai ember. Budapest, 1973. Helikon. 269-270.
 4. Der mitteleuropische Mensch. Zum Band "A közép-európai ember" von László Dobossy (Magvetö Verlag, Budapest). Pannonia, 1977/1-2 (V), 51-52.
 5. Az emberi közösség vonzásában. Vladimír Páral: Radost až do rána. (Öröm reggelig.) Praha, Melantrich, 1975. Nagyvilág, 1977/4 608-609.
 6. Die alttschechische Reimchronik des sogennanten Dalimil. StSl 1985(XXXI), 394-396.
 7. Bojtár Endre: Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Irodalomtörténet 1985 (67) 760-767.
 8. Pět let maďarské literární bohemistiky 1978-1982. (A magyar irodalmi bohemisztika öt éve.) StSl 1985 (XXXI). 213-217 p.
 9. Fried István: Kelet-és Közép-Európa között. Bp., 1986. Irodalomtörténet 1990 (LXXI), 169-172.
 10. Ami összehasonlítható, és ami nem. Tanulmányok. (A Veszprém, 1987. jún. 23-25-i összehasonlító irodalomtudományi tanácskozás anyaga.) Bp., 1989. StSl. 37. (1991/92), 460-461.
 11. Közép-kelet-európai groteszk. Berkes Tamás: Senki nem fog nevetni. Bp., 1990. Nagyvilág, 1992/1 134-136.
 12. Dobossy László: Gondban, reményben azonosan. Bp., 1990. Irodalomtörténet 1992/1 (LXXIII) 150-3.

XI. NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

 1. K osmdesátinám László Dobossyho. [D.L. 80. születésnapjára]. StSl. 1991/2 (37), 473-475.
 2. Alexandriai Szent Katalin ócseh legendája. (Ismertetés és szemelv. ford.) Vigilia 1993/11 (58) 836-840.
 3. Julius Zeyerről (Ismertetés és szemelv. ford.) Vigilia 1995/7 (60). 530-535.
 4. Dobossy László (1910-1999). Helikon 2000/1-2 (66), 273-275.
 5. A tanítvány emlékezik. Dobossy László: Párhuzamok találkozása. Bp., Korma Könyvek, 2000, 224.
 6. Fedoszov Oleg (társszerző): Kis nyelvek, nagy szótárak – és egy közös nyelv előnyei. Adalékok a cseh-magyar – magyar-cseh szótárírás történetéhez. Prágai Tükör 2004/3 (XII.) 10-15.
 7. Nyelvek és nyelvi jogok avagy Hogyan kommunikáljunk az Európai Unióban? Prágai Tükör, 2005/1 (XIII.) 11-20 http://www.pragaitukor.com/archive/pt200501/t03.php
 8. „Csehek” Magyarországon 2. Avagy miért jött Comenius Magyarországra? Tekintet, 2006/4, 114-119.
 9. Európai Társadalmi Fórum. KukaBúvár 2006/2 (XII) 21.
 10. Gondolatok drótostótokról, klímaberendezésekről és a reményről. KukaBúvár 2008/2 (XIV), 8-9.

XII. ELEKTORNIKUS FORMÁBAN KÖZZÉTETT MŰ

 1. Eretnek gondolatok a tudásról és hitről, avagy hogyan (ne) értsük meg egymást. In: Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerk.: Abonyi Réka, Janurik Szabolcs és Zoltán András. Bp., 2003, 140-147. l. http://www.btk.elte.hu/eastslav/tartalom.html
 2. A cseh irodalom története. http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/cseh-irodalom.htm         (HEFOP-3.3.1-P-2004-09-01341/1.0-4123-079/2005.sz.)
 3. Féloldalas társadalom. http://www.robitbt.hu/humbal/feloldalas.htm vagy http://vilagszabadsag.hu/index.php?f=445

XIII. EGYÉB SZAKMAI ÉS ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK (Nem publikált)

Magyar nyelven:

 1. Alternatív gazdálkodási formák. Baloldali Alternatíva Egyesülés fóruma, 2004. november 12.
 2. Féloldalas társadalom. (A férfi-nő kapcsolat társadalmi vonatkozásai.)  Baloldali Alternatíva Egyesülés fóruma, 2005. március 11.

Idegen nyelven

 1. About the Hungarian Language. Előadás elhangzott a maribori Andragoški zavod népfőiskolán, 2004. okt. 2-án. http://www.azm-lu.si/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=309&limit=1&limitstart=0   
 2. Zeyerův středověk. [Zeyer középkora.] Előadás elhangzott a brnói Masaryk Egyetem rendezésében tartott Zeyer-konferencián 2007. nov. 11-én.
 3. Linguistic rights - equality in communication, equality in international (interethnic) communication [Nyelvi jogok – egyenjogúság a kommunikációban, egyenlőség a nemzetközi (nemzetiségek közötti) kommunikációban.] Elhangzott az V. Európai Társadalmi Fórum szemináriumán Malmöben, 2008. szept. 18-án.
 4. Jan Křesadlo: pojetí a příjetí jeho tvorby. [Jan Křesadlo: életművének értelmezése és befogadása]. Elhangzott az Ostravai Egyetemen, 2009. ápr. 7-én

XIV. IDÉZETTSÉG

 1. Kocur László: Cseh irodalomtörténet - magyarul. Prágai Tükör 2003/3
 2. Lakatos András: Fontos könyvek, 2003 ősz, Budapesti Könyvszemle – BUKSZ, 2003/2
 3. Fried István: Cseh összeállításunk elé. Tiszatáj 1996/12, 60.
 4. Tarján Bence: Egyházi énekeskönyvek magyar-szlovák vonatkozásai http://tulipan.vjrktf.hu/modul/mcs041_Tarj%E1nBence.doc
 5. Turcsányi Sándor: Jan Hřebejk Menzelmezben: Filmvilág 2002/6 http://www.c3.hu/scripta/filmvilag/0206/turcsanyi_menzel.htm                
 6. Marcela Husová: Ludmilla Břízová-Hankó Dějiny české literatury od počátků k dnešku. I literatura o literatuře v celém světě a doma.  2003. 10. 16. http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=14429 
 7. Deák Katalin: Franz Kafka a cseh irodalomban. Irodalmi Szemle 2004/11, 34-45
 8. Deák Katalin: Prága és a (cseh)szlovákiai magyar irodalom). Irodalmi Szemle 2004/12, 55-66
 9. Fried István: Kultúraközvetítés, hungarológia, bohemisztika. Forrás, 2006/6

http://www.forrasfolyoirat.hu/0606/fried.pdf

 1. Richard Pražák: Maďarské dějiny české literatury. Bohemia litteraria 2004 (53), Brno, 2007,119-122.

SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

 1. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 1979-1996
 2. Modern Filológiai Társaság, alapítástól
 3. San Marino-i Nemzetközi Tudományos Akadémia (Akademio Internacia de la Sciencoj) – szabad tag, 1983-
 4. Társaság a Nyelvek Egyenjogúságáért, 2003-

FORDÍTÁSOK

II. MŰFORDÍTÁSOK

Szent Katalin élete (ócseh verses legenda, részlet). Vigilia 1993/11 (58) 836-840.
Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar (regényrészlet). Vigilia 1995/7 (60). 531-535.
Jakub Deml: Az örök fény (elbeszélés). Vigilia 1998/5 (63) 359-362.
Jan Čep: Út a városba (elbeszélés). Vigilia 1998/5 (63) 367-368.
Jan Čep: Empirikus valóság és művészi forma (esszé) 1998 (63)
Petr Šabach: Süvölvényévek (elbeszélés). In: Petr Šabach: Süvölvényévek. Budapest, 1999. Európa K., 187-215.
Julius Zeyer: Hó Firenzében. In: Huszadik századi cseh novellák. (Összeáll. és szerk.: Vörös István). Budapest, 2006. Noran K., 23-38.
Antal Stašek: Brabenec. In: Huszadik századi cseh novellák. (Összeáll. és szerk.: Vörös István). Budapest, 2006. Noran K., 39-59.
Jaroslav Havlíček: A könyvkukac halála. In: Huszadik századi cseh novellák. (Összeáll. és szerk.: Vörös István). Budapest, 2006. Noran K., 231-239.

EGYÉB

Ld. honlap: http://princzb.hu/heev

Linkek és letöltések