ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Cseh Szak

 
Dr. Hankó B. Ludmilla
egyetemi docens
 
Életrajzi adatok
 • Születési hely, idő: Teplice, 1932. 11. 17.
 • Tanulmányok: Teplicei Gimnázium, 1951. érettségi, 1951-1956 Károly Egyetem, Prága; cseh nyelv és irodalom—irodalomtudomány szak, középiskolai tanári oklevél, 1965 ELTE BTK orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevél
Tudományos fokozat
 • 1986 az irodalomtudomány kandidátusa
 • 1998 az irodalomtudomány tudományág habilitált doktora
Munkakör
egyetemi docens, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Cseh Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
 • Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D.
 • Telefon: 485-52-11; 485-52-00/5056
 • E-mail: lida@ludens.elte.hu
Oktatási tevékenység

Bevezetés a szláv irodalomtudományba:

A modern irodalomtudomány tárgya és irányai. Irodalomelmélet, kritika, irodalomtörténetírás. Az irodalmi műalkotás vizsgálati módszerei. Az irodalmi műfajok. Az elbeszélő irodalom. Költészet és verstan. Az irodalom, a képzőművészet és a zene kapcsolata. Szláv irodalomtudományi irányzatok, különös tekintettel az orosz formális iskolára és a prágai strukturalizmusra.

A huszadik század cseh irodalma:

A huszadik századeleji irodalmi stílusirányzatok:
A cseh szimbolizmus és fő képviselői. A cseh szecesszió a képzőművészetben és az irodalomban. A cseh expresszionizmus. A naturizmus és a vitalizmus. A kubizmus a cseh festészetben és irodalomban. Az „Almanach na rok 1914” (évkönyv az 1914. évre) jelentősége.

A cseh expresszionizmus és német háttere:

A cseh-német együttélés kérdései középkortól 1945-ig. A cseh (csehszlovák) állam területén született német irodalom értékei és virágzása a huszadik század első két évtizedében. Az expresszionista csoportok kialakulása, főleg a német, az osztrák és a cseh városokban. Az expresszionista festészet és irodalom jellege és fővonásai. A német expresszionizus hatása a cseh irodalomra. A cseh expresszionista irodalom fő képviselői.

A két világháború közötti cseh próza:

Az első világháború és a cseh regény. A két világháború közötti cseh realista próza. A cseh expresszionista írók. A cseh avantgárd próza. A „Lidové noviny” (Népújság) napilap körül tömörülő írók csoportja. A két világháború közötti cseh pszichológiai regény. A katolikus írók csoportja és az ún. ruralisták.

A cseh avantgárd költészet:

A húszas évek európai avantgárd irányzatai és hatásuk a cseh művészetre és irodalomra. Az avantgárd mozgalom jellege. Az avantgárd képzőművészet, irodalom színház és film kölcsönhatása. A cseh avantgardista csoportosulások, főleg a „Devětsil”. A cseh poetizmus és a cseh szürrealizmus fő vonásai és a fő képviselői.

A hatvanas évek cseh újhullámának irodalma:

A cseh kulturális élet fellendülése a hatvanas években. Az újhullámú cseh film és színház. A hatvanas évek cseh költészete. A hatvanas évek cseh prózájának jellege és kimagasló képviselői.

A hetvenes és a nyolcvanas évek cseh irodalma:

Az ún. „normalizációs” (azaz a prágai tavasz bukása utáni) korszak jellege és a kultúra hanyatlása. A „legális” és a „tiltott” irodalom. A cseh szamizdatos könyvsorozatok és a külföldi cseh kiadók. A cseh színház és drámairodalom ebben a korszakban. Az underground mozgalom. E korszak költészete. Az ún. dalköltészet. A korszak prózájának legkiválóbb képviselői és művei.

Tudományos tevékenység
 • Kutatási területe az irodalom, főleg a cseh irodalomtörténet, és a kiemelt értékű cseh irodalmi művek szemantikai elemzése, amelynek célja a mű jelentésének minél széleskörűbb és árnyaltabb feltárása.
 • Az irodalomtörténeti kutatásait illetően elsősorban a huszadik század cseh irodalmának szenteli a figyelmét. Foglalkozik pl. a huszadik század elejének modern stílusirányzataival, a cseh és a német expresszionizmussal, a cseh avantgárd költészettel és a hetvenes-nyolcvanas évek cseh szamizdatos irodalmával.
 • Több hazai és külföldi konferencián számolt be kutatási eredményeiről. Többek között: Nemzetközi irodalmi szimpózium, Ljubljana 1985. A modern regény Kelet Közép-Európában c. nemzetközi konferencia, Szeged 1993. A XI. Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus, Bratislava 1993. A prágai Károly Egyetem megalapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi szimpózium, Praha 1998. A Világ Irodalomtudományi Bohemisztika I. Kongresszusa (1. kongres světové literárněvědné bohemistiky), Praha 1995. A Világ Irodalomtudományi Bohemisztika II. Kongresszusa (2. kongres sv ětové literárněvědné bohemistiky), Praha 2000. IV. Nemzetközi Szimpózium a cseh nyelvről mint idegen n yelvről (4. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku), Praha 2001.
Publikációk

GYÜJTEMÉNYEKBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK:

 • Humor v pov ídce Bohumila Hrabala Škodovka „čtyřistatřicítka ”. In: Tanulmányok Dobossy László 70. születésnapjára. ELTE, Budapest, 1980, 199-207.
 • Poetizmus. Világirodalmi Lexikon 10. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986, 674.
 • Vladislav Vančura : Pole orná a válečná (Rozbor významu a stylu). In: Obdobje realizma v slovenskom jeziku, književnosti in kultury. Ljubljana, 1987, 429-434
 • Staročeská přísloví v české avantgardní próze (Vladislav Vančura: Hrdelní pře anebo Přísloví). In: SZLAVISZTIKAI TANULMÁNYOK (Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára). ELTE, Budapest, 1987, 85-94.
 • Die tschechischen belletristischen Samisdatserien in den 70-er und 80-er Jahren. In: SZLAVISZTIKAI TANULMÁNYOK, ELTE, Budapest, 1992, 211-228.
 • Josef Škvorecký és Milan Kundera regényei mint a Közép-Európai tapasztalat kifejezése. In: A MODERN REGéNY KELET-KÖZéP EURÓPÁBAN. JATE, Szeged, 1994, 19-26.
 • Současná maďarská bohemistika a její pohled na českou literaturu. In: Světová literárněvědná bohemistika (Materiály z 1. kongresu světové litrárněvědné bohemistiky), Ústav pro českou literaturu České akademie věd, Praha 1996, 100-105.
 • Moderní básnické směry v české literatuře začátku dvacátého století a Almanach na rok 1914. In: HUNGARO-SLAVICA 1997 (Studia in honorem Stephani Nyomárkay), ELTE, Budapest, 1997, 83-87.
 • A cseh expresszionizmus és német háttere. In: SZLÁV SZÁZADFORDULÓ (Irodalomtörténeti tanulmányok ). ELTE, Budapest, 1997, 55-64.
 • A cseh irodalomtörténet magyaroknak II. In: Bohemia et Hungaria (Tanulmányok a cseh-magyar kapcsolatok köréből). Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 95-98.
 • Problémy studia českého jazyka a literatury na Univerzitě Eötvöse Loránda (ELTE) v Budapešti. In: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze, II.díl, FFUK, Praha, 1998, 73-78.
 • „Duše“, „život“ a „krása ” v moderní české literatuře přelomu 19. a 20. století. In: Česká literatura na konci tisíciletí I. (Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky), Ústav pro českou literaturu české Akademie věd, Praha 2001, 207-216.
 • A Világirodalmi Lexikonban (Akadémiai Kiadó, Budapest) 12-19 kötetekben, 1991-1996 megjelent számos cikk.
SZAKFOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT TANULMÁNYOK:
 • „Rozmarné léto ” Vladislava Vančury. In: Studia Slavica Hung., 1980, XXVI., 1-21.
 • Jazyková výstavba povídek Bohumila Hrabala. In: Studia Slavica Hung. 1981, XXVII., 81-105.
 • Súčasná slovenská štylistika. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis... ( Sectio linguistica), Tomus XIV., 1983, 127-142.
 • Vladislav Vančura: Rablólovagok. In: Filol ógiai Közlöny, 1989, 2.sz., 136-149.
 • Bepillantás a nyolcvanas évek cseh irodalomtudományban. In: Filológiai Közlöny, 1990, 3-4 sz., 163-171.
 • Obraz „ztraceného času” v novele Josefa Škvoreckého Legenda Emöke. In: Studia Slavica Hung., 1993, 38/1-2 sz., 87-93.
 • A cseh szamizdatos szépirodalmi könyvsorozatok a 70-es és a 80-as években. In: Filológiai Közlöny, 1993, 2.sz., 167-176.
 • Estetické hodnoty a krása jazyka románu Viktora Fischla Kuropění . In: Acta Universitatis Carolinae, 1995, Philologica 1, Slavica Pragensia XXVII, 210-214.
 • Jan Čep kéke és aranya. In: Vigilia, 1998, 5. sz., 363-366.
SZAKRECENZIÓK:
 • Josef Hrabák: Poetika. Budapest, Helikon, 1976/4.
 • Radko Pytlík „A csavargó liba” (Jaroslav Ha šek) c. monográfiájáról. Budapest, Filológiai K özlöny, XXIX. évf., 1983, 1-2 sz., 252-255.
 • Česká literatura v Maďarsku. Praha, Literární měsíčník, 1983/6, 142-143.
 • Jiří Hájek: Jaroslav Hašek. Studia Slavica Hung. 31, 1985, 421-424.
 • „…a szükségben megszületnek az új istenek…” (Bohumil Hrabal: A varázsfuvola). Budapest, Vigilia, 1989, 675.
 • Könyv a szudétanémetek kitelepítéséről. Budapest, LIMES (Közép- és Kelet-Európai Figyelő), 4. sz., 1992, 28-30.
KÖNYVEK, TANKÖNYVEK:
 • Slovenský jazyk a literatúra pre I. triedu gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.
 • Rozprávajme sa po slovensky. OM NOB, Budapest, 1979.
 • Zvláštnosti, vývoj, význam stylu Vladislava Vančury a jeho místo v české literatuře mezi dvěma světovými válkami. Kandidátusi értekezés. Praha, 1985.
 • (Társszerzőként) Cseh nyelvkönyv I-II. (egyetemi jegyzet,). Tankönyvkiadó, Budapest, 1985-1986.
 • Naša slovenčina. Magyarors zági Szlovákok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1986.
 • (Társszerzőként) Cseh nyelvkönyv. Tanuljuk nyelveket! c. sorozat, Tankönyvkiadó Budapest, 1988.
 • Desa ť dní v čitateľskom tábore. ( Társalgási tankönyv). Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Budapest, 1990.
Linkek és letöltések