ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Cseh Szak

 
Dr. Fedoszov Oleg
egyetemi adjunktus
 
Életrajzi adatok
 • Született: 1958.08.15.
 • Tanulmányok: Moszkvai Lenin Tanárképző Egyetem, történelem-társadalomtudomány szak (1980), Prágai Károly Egyetem, Cseh nyelv, mint idegen nyelv (1983)
Tudományos fokozat
 • Prágai Károly Egyetem doktorátusa ( PhDr., 1984)
 • ELTE, PhD doktori cím (nyelvtudomány – szlavisztika, 2002)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Cseh Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
Oktatási tevékenység
 • cseh leíró és történeti nyelvtan
 • cseh frazeológia
 • lexikológia és lexikográfia
 • bevezetés a szláv nyelvtudományba
 • cseh köznyelv elemzése
 • cseh civilizáció
Tudományos tevékenység
fő kutatási területe: cseh és orosz frazeológia, cseh nyelv lexikológiája, korpusz-nyelvészet
Tagság
Magyar Nyelvtudományi Társaság, EUROPHRAS (Europaische Gesellschaft für Phraseologie), A Nemzetközi Szlavisztikai Komité Frazeológiai Bizottságának magyarországi tagja (2003 -)
Elismerések
a budapesti (ELTE) cseh szak 50. évfordulója alkalmából Cseh Köztársaság külügyminisztere Gratias Agit díjat adományozta (2005)
Publikációk

Tanulmány, cikk, szótár-szerkesztés:

 1. Makszim Gorkij és a cseh irodalom. - in: Az élő Gorkij, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1987
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky II. Výrazy neslovesné. (Ekvivalenty a překlady), Academia, Praha, 1988
 3. Nyelvtudomány és ideológia. -  in: MAGYAR NYELV, 1990/3
 4. "Дело о вокативе"(К вопросу о синтактической роли словоформ и словосочетаний в функции обращения в славянских языках). - in: Szlavisztikai tanulmányok, ELTE, Bp., 1992
 5. A legújabb cseh frazeológiai szótár (recenzió). - in: Studia Slavica, Bp. 1995/3-4
 6. Gorkij és Rozanov (Néhány adalék egy levelezés történetéhez és hátteréhez). - In: Szláv századforduló. Irodalomtörténeti tanulmányok, ELTE, Szláv F. Tanszék, Bp., 1997
 7. Компьютерный корпус и фразеологический „чёрт”. - Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. ELTE, Szláv Tanszék csoport, 1997
 8. Личные местоимения как прагматические элементы текста. - in: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. Születésnapjára. Bp., 1998
 9. Avšak snad ještě asi sotva víme, co znamená slovo sotva (K metodice lexikografického popisu tzv. pragmatických prvků výpovědi). - in: Pocta 650. Výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků, II. díl, FFUK Praha 1998
 10. Влияние конверсионной формы сочетания прилагательного и существительного в структуре фразем и паремий на их выразительные свойства. - in: VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok, Szombathely,1998,247-256
 11. A szófaji homonímia - számítógépes korpusz tükrében - in: Poliszémia, homonímia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II., Bp. TINTA, 1999,74-78
 12. Русский ассоциативный словарь как зеркало „языковой личности” (в сравнении с венгерским и чешским сборниками вербальных ассоциаций) - (recenzió), in: Studia Russica XVII, Bp.,  (1999), 227-236
 13. A dolog mint gondolati tárgy - in: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Bp., TINTA, 2000,97-101
 14. Десять лет „бархатных революций” в зеркале идиом и метафор. - in: Слово во времени и в пространстве. К 60-летию профессора В.М.Мокиенко. Санкт-Петербург, „Фолио-ПРЕСС”, 2000
 15. Руссие и чешские фразеологизмы с компонентами „дело” и „věc”. - in: HUNGARO-SLAVICA 2001 (Studia in honorem Iani Banczerowski) ELTE, 2001
 16. A különbözőség szemantikai mezője a cseh és az orosz nyelvben. - in: Kontrasztív szemantikai kutatások, Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XI., Szerk.: Gecső Tamás, TINTA, 2001, 122-129
 17. Zkušenosti s užíváním Českého národního korpusu ve výuce češtiny v Maďarsku. – in: Čeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, FFUK, Praha 2002, 137-142
 18. Венгерско-немецко-чешские фразеологические параллели (на фоне актуальных проблем русской фразеологии).  – in:  Rossica Olomucensia XL (za rok 2001),   2. část, Olomouc 2002, str. 385-396
 19. Передвигаются ли границы фразеологии? (О т.н. «лексических фраземах» на материале русского, чешского и венгерского языков). - in: Slowo. Tekst. Czas – VI. «Новая фразеология в новой Европе», Szczecin – Greifswald 2002, 545-559
 20. Динамика лексической и фразеологической сочетаемости в чешском языке. – in: Studia Slavica Hung. 48/1-3 (2003) 41-69
 21. Русские коллокации 2-й пол. XIX века (на материале «Курса русской истории» В.О.Ключевского). – in: Rossica Olomucensia XLII (za rok 2003),       2. část,  Olomouc, 2004, str.631-639
 22. Языковое выражение эмоций в романе Б. Акунина «Азазель» - in: Studia Russica XX. (In honorem Béla Tatár), Budapest 2003
 23. Állandósult szókapcsolatok és variabilitás. – in: Variabilitás és nyelvhasználat. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIV., TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2004
 24. Коллокации на фоне комбинаторики лексем. – in: Frazeologia slowianska i inne plaszczyzny systemu jezykowego. Pod red. Janiny Bartoszewskiej, Walerija Mokijenko, Harrego Waltera. – Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2004, 37-49 (ISBN 83-7326-219-9)
 25. Verbální asociace, frazeologie a korpus. – in: Jazyky a jazykověda (Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka). FFUK – Ústav ČNK, Praha 2004,    63-81
 26. Венгерская лексикография, опыт и перспективы (посвящается памяти акад. Лайоша Кишша, 1922-2003). – in: Verba et historia (Igoru Němcovi k 80. narozeninám)- (Eds. Petr Nejedlý, Miroslava Vajdlová), Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, 67-75
 27. «Скучать»по-чешски, или «nuda a spol.» в свете корпуса (ČNK). – in: Грани слова: Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М.Мокиенко. – Москва, ООО»Издательство ЭЛПИС», 2005, 354-364
 28. A cseh szótárirodalom. – in: Kis szláv lexikográfia, Opera Slavica    Budapestinensia, Budapest, ELTE 2004 . 155-173.
 29. Фразеологические единицы в языке популярной психологии. In: Frazeologiсké študie IV, edts. M.Jankovičová, J.Mlacek, J.Skladaná, VEDA, Bratislava 2005, 49 – 59.
 30. Фразеологическая вариантность в свете Чешского национального корпуса (доклад в марте 2005 на конференции филфака СПб. Университета, megjelenés alatt)
 31. Антропоморфная фразеология жестов и корпус. In:Щецин (PL), доклад на конференции Slowo. Tekst. Czas –VIII. , май 2005 – (megjelenés alatt)
 32. Проблемы фразеологической эквивалентности (опыт работы со Словарем чешской фразеологии и идиоматики) – in: (Украина, Луганск, 2005 . megjelenés alatt)
 33. Крылатые слова чешского кино - OPOLE (PL), 2-4 сент. 2005, (megjelenés alatt)
 34. Считать ли словом уникальный компонент фраземы? – in: OLOMOUC 6-8 сент. 2005 – (megjelenés alatt)
 35. Психологические установки на языке фразеологии - Europhras – SLOVENIJA 12-14 сент. 2005, (megjelenés alatt)
 36. „A nemzetközi helyzet fokozódik, avagy filmes eredetű szállóigék nyelveinkben”, in: Kodolányi János Főiskola - ELTE BTK –.2005 okt. 24-25. (megjelenés alatt)
 37. Vladimír Skalička a maďarská gramatika – in: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék – Aktuální problémy bohemistiky (cseh szak 50. évfordulója), 2005. nov. 14-15. (megjelenés alatt)
Linkek és letöltések