ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Bolgár Szak

 
Dr. Katus Elvira
egyetemi adjunktus
 
Képzettség

SZAKMAI ÉLETRAJZ

 • 1974: történelem-orosz-bolgár szakos diploma az ELTE
 • Bölcsészettudományi Karán
 • 1974-1975: gazdasági ügyintéző az MTA Kelet-európai Kutatócsoportjában
 • 1976-1986: tanszéki előadó és könyvtáros az ELTE BTK Szláv Filológiai
  Tanszékén
 • 1977-1978: ösztöndíjas, 12 hónapos bolgár állami ösztöndíj, diploma utáni továbbképzésen Szófiában
 • 1979-1982: magyar lektor a Szófiai Kliment Ohridszki (ma Szent Kliment Ohridszki) Tudományegyetemen
  1981: magyar szak az ELTE BTK Bölcsészettudományi Karán
 • 1987-: főállású oktató az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszékén
 • 1991: doctor universitatis fokozat megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán nyelvészetből (Bolgár-magyar összevető frazeológiai vizsgálatok a számneves frazeológiai egységek tükrében)
 • 2003-2007: magyar lektor a Veliko Tarnovoi Szent Cirill és Metód Tudományegyetemen

Nyelvismeret

 • felsőfokú: bolgár, orosz (1974)
 • tolmácsvizsga bolgárból (1973)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Bolgár Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail:
Oktatási tevékenység

BA-képzés

 • bolgár civilizáció
 • bolgár nyelvtörténet
 • bolgár nyelvgyakorlat
Tudományos tevékenység
 • Magyar—bolgár—horvát összevető frazeológiai vizsgálatok.
 • A magyarországi bolgár kisebbségi nyelvhasználat egyes vonatkozásai.
 • A mai bolgár nyelvhasználat és a társadalmi—politikai változások összefüggései.

Tudományos és publikációs tevékenység

I. KÖNYV

Tankönyv

Росица ПЕНКОВА – Елвира КАТУШ (társszerző): Български език. Budapest, 1999. Nemzeti Tankönyvkiadó. 359 p.

III. GYŰJTEMÉNYES KÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNY

За употребата на преизказно наклонение в съвременния български език ( A közvetítő mód használatáról a mai bolgár nyelvben). In: Традиция и съвременност в българския език. (Szerk. Венче Попова) София, 2001, 211-215. p.

IV. CIKK SZERKESZTETT KÖNYVBEN

 1. “Hetedhét országon is túl“ és “зад девет морета“ In: Szlavisztikai Tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. (Szerk. Gregor Ferenc, Nyomárkay István) ELTE Szláv Filológiai Tanszék. Budapest, 1987, 241-247. p.
 2. Lovak a bolgár és a magyar frazeológiai egységekben. In: Szlavisztikai Tanulmányok (Szerk. Nyomárkay István) Budapest, 1992, 99–104. p.
 3. За езика на българския печат след 1989 година. In: Hungaro–Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. (Szerk. Janusz Banczerowski)Budapest, 1997, 133-137.p.
 4. Синонимни редове във фразеологията въз основа на унгарски и българскипримери.In:Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. (Szerk. Zoltán András) Budapest, 1998, 286–289. p.
 5. Някои наблюдения върху езика на съвременния български печат. In: Hungaro-Slavica 2001. Studia in honorem Ian Banczerowski. (Szerk. Ráduly Zs., Zoltán A.) Budapest, 2001, 91–97. p.
 6. Egyetemi és főiskolai hallgatók Viszockij költészetéről. In: Emlékkönyv Vlagyimir Viszockij hatvanötödik születésnapja alkalmából. (Szerk. Viczai Péter) Budapest-Győr, 2003, 90-92. p.

VI. FOLYÓIRATCIKK

Lektorált külföldi folyóiratcikk

 1. Някои проблеми при транскрипцията на унгарски имена в български език (A magyar nevek átírásának néhány kérdése). In: Български език, София, 1982/2, 158-160. p.
 2. Българските старопечатни книги и 400–годишният юбилей на университетската печатница в Будапеща ( Régi bolgár könyvek és a Budai Egyetemi Nyomda 400. évfordulója) In: Език и литература. София, 1978/4, 138–140. p.

Lektorált idegen nyelvű itthoni folyóiratcikk

 1. Sprachliche Formen der Ehrerbietung in bulgarischen Übersetzungen der Romane Kálmán Mikszáth (Tekintetes, méltóságos és más nyelvi tiszteletadási formák Mikszáth regényeinek bolgár fordításaiban).Studia Slavica Hung., 52/1-2 (2007), 195-200. p.
 2. Возникновение болгарской лингвистической терминологии в XVIII веке (A bolgár nyelvészeti terminológia keletkezése a XVIII. században). Filológiai Közlöny, 1999/1-2, 55-59.p

Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk

 1. Magyar mint idegen nyelvi vizsgaközpontok Bulgáriában. Hungarológiai évkönyv8. Pécs, 2007, 71-75. p.

VII. NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT CIKK

 1. Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и унгарския език ( A
 2. mondattani tagadás néhány kérdése a magyar és a bolgár  nyelvben.) In: Международен конгрес по българистика I. София 1981. София, 1982, III/ 121–129. p.
 3. Характерни особенности в преподаването на българските местоимения за унгарци (A bolgár névmások tanításának néhány kérdése magyar anyanyelvűeknek). In: Софийски унив. “Климент Охридски“. Колоквиум по бълг. език, II. София, 1984, 33-37. p.
 4. Bulgarischen Sprachunterricht in Ungarn (Bolgár nyelvtanítás Magyarországon). In: Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich. Nr. 1/ X / 1988, 33–38. p.
 5. Der Expressionismus Geo Milevs und einige ähnliche Ersc heinungen in der ungarischen Literatur (Geo Milev expresszionizmusa, expresszionizmus a magyar irodalomban). In: Miscellenea Bulgarica, Wien, 1989, 117–121. p.
 6. Родноезикова интерференция при изучаването на български език от унгарци
 7. (Anyanyelvi interferencia a magyarok bolgár nyelvtanulása során)   In: Българите в средна и източна Европа. София, 1995, 143–146. p.
 8. Унгарският песимизъм и олимпиадата в Атланта (A magyar pesszimizmus és az atlantai olimpia).Езикът и съвременността. Проблеми на социолингаистика 6.София 1999, 27-30. p.
 9. Може ли да израсне българинът, роден в Унгария, като билингва? (Felnőhet-e a Magyarországon született bolgár kétnyelvűként?). Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. Проблеми на социолиенвистика 7. София 2002, 227-229. p.реподаване на българския език в Унгария ( A bolgár nyelv tanítása Magyarországon).In: Българският език в България и чужбина. 50 години организирано обучение на чуждесранни студенти в България. София 2002, 34-39.  CD
 10. Софийският университет в помощ на будапещенска българистика (A Szófiai Egyetem a budapesti bolgarisztika szolgálatában).In: Българистични студии. Междунарожна българистика. София 2004, 306-310. p.
 11. Перспективите на преподаването на унгарския език във ВТУ ( A magyar nyelvtanítás perspektívái a Veliko Tarnovoi Egyetemen). In: Съвременно образование и чужд език.   Велико Търново 2006, 65-71. p.

VIII. HAZAI KONFERENCIA KIADVÁNYAIBAN MEGJELENT CIKK

Lektorált idegen nyelvű cikk

 1. За перспективите на българо-унгарския билингвизъм в Унгария (A bolgár-magyar kétnyelvűség perspektívájáról Magyarországon).Българи в Унгария. Budapest 2002, 108-109.(kétnyelvű)

Lektorált magyar nyelvű cikk

 1. Magyar nyelvtanítás Bulgáriában, különös tekintettel a hangrendszer különbözőségeire. In: Hungarológiai oktatás régen és ma. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 113–116. p.
 2. Katus -- Savić, Branka. (társszerző) A készülő magyar-horvát-bolgár frazeológiai kisszótárról. In: Harmadik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Miskolc, 1993. II/ 75–79.
 3. A bolgár rövid alakú névmások és a magyar tárgyas igeragozás használata közötti párhuzam. In: Folia Practico–Linguistica, IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Budapest, 1994. II/ 509–513.
 4. Katus -- Penkova,R. (társszerző). A magyarországi bolgárok nyelvhasználatáról. In: Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Veszprém, 1995, 217–219. p.
 5. Hungaropesszimizmus“ és az atlantai olimpia. In: Hetedik Országos Alkalmazott  Nyelvészeti Konferencia. Budapest, 1997. I/ 146–149. p.
 6. Katus -- Penkova, R. (társszerző) Az egyes tantárgyak bolgár és magyar szakkifejezéseinek elsajátítása a Hriszto Botev Bolgár – Magyar Iskolában. (Roszica Penkovával) In: Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Budapest, 1997. II/ 269–272. p.
 7. Katus -- Penkova, R. (társszerző)Két tannyelvű osztály a budapesti Hriszto Botev Bolgár – Magyar Iskolában. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyíregyháza, 1996. I/ 559–562. p.
 8. “Politikai széljárás“ és sajtónyelv -- bolgár napilapok alapján. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VI. Országos Alkalmazott nyelvészeti Konferencia, 1996. II/ 583-591. p.
 9. Házassági hirdetés, társkeresés, hangpostafiók. A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke II. MANYE VIII. Szombathely 1999, 225-228. p.
 10. Beszél ön bolgárul? (R. Penkovával) A nyelv min szellemi és gazdasági tőke III. MANYE VIII. Szombathely 1999, 117-121. p.
 11. Szólások használata a reklámszövegekben. A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Székesfehérvár 2001, 333-337. p.
 12. A Bolgár Országos Önkormányzat kiadványai az identitásmegőrzés szolgálatában. In: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. Budapest 2001, 169-173. p.
 13. A magyar mint idegen nyelv oktatása a bulgáriai Veliko Tarnovo Egyetemén. Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban 1/1. MANYE XIV. Pécs -- Nyíregyháza 2005, 100-103. p.
 14. A bolgár “vocativus” használatának kérdéséhez. In: A bulgarisztika ma. Budapest 2007, 67-73. (Opera Slavica Budapestensiensa)

X. BÍRÁLAT, RECENZIÓ

 1. (Konsztantin Mecsev: Grigorij Camblak). Coфия, 1969, 322 p., Studia Slavica, XXI., 1975, 452–454. p.
 2. Из чуждестранния печат. Литературни списания от Унгария. Литературна мисъл. София, 1976/ 8, 104–107. p.
 3. 1976 októberétől 1977 októberéig az Állami Gorkij Könyvtár Világirodalmi Híradó c. kiadványának bolgár vonatkozású cikkei.
 4. (Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980, 727 p.) Съпоставително езикознание. София, 1982/ 5, 52–53. p.

XI. NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

 1. 400 години на университетската печатница в Буда (400 éves a Budai Egyetemi Nyomda).In : Антени, София, 1978/02/05.
 2. 80 години от рождението на Ищван Книежа (80 éve született Kniezsa István).
 3. In: Език и литература. София, 1979/2, 123–124. p.
 4. 100 години от рождението на Лайош Кашак(100 éve született Kassák Lajos). In: Прозорец (Ablak) Унгарски културен институт. София, 1987/3, 24–25. p.
 5. Десет години Унгаро-българско дружество за приятелство (10 éves a Magyar -- Bolgár Baráti Társaság).I n: Българи и унгарц–1000 години заедно.Budapest, 2002, 182-185. p.
 6. A Magyar -- Bolgár Baráti Társaság tevékenysége. In: Nyelv és identitás. Gondolatok a bolgár önismeretről. Veliko Tarnovo, 2003, 23-25. p.

XII. ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÖZZÉTETT MŰ

 1. Преподаване на българския език в Унгария (A bolgár nyelv tanítása Magyarországon). In:Българският език в България и чужбина. 50 години организирано обучение на чуждесранни студенти в България. София 2002, 34-39. CD
 2. Фразеологизми от Светото писание в българския и унгарския език (Frazeologizmusok a Szentírásból bolgár és magyar nyelven). In: Köszöntö könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. (Szerk. Abonyi Réka, Janurik Szabolcs, Zoltán András) Budapest, 2003. www btk.elte.hu/ eastslav/tartalom.html, 205-209. p.
 3. A magyar nyelv és civilizáció tanulmányozása a Veliko Tarnovoi Egyetemen. In: Nyelvi modernizáció. MANYE XVI. Pécs-Gödöllő 2007, 1010-1015. CD

XIII. EGYÉB SZAKMAI TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK (eddig még nem publikált)

 1. “Nem enged a negyvennyolcból“ -- a történelmi események és frazeológia. Elhangzott magyarul és bolgárul 1998.májusában Budapesten, novemberében Sumenben, az 1848-as Forradalom 150. évfordulójának szentelt konferenciákon.
 2. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson hangzott el, 2006.augusztus 25-én, A magyar kultúra bulgáriai terjesztésének egyetemi műhelyei címmel.

 

XIV. IDÉZETTSÉG

1.      Райчева-Ганева, Валентина: Българите в Унгария -- проблеми на културната идентичност. Cофия, 2004.
1/a (Катуш, Елвира: За  перспективите на българско-унгарския билингвизъм в Унгария. In: Българи в Унгария. Budapest, 2002. 87-93. p.
1/b (Kaтуш, Е.: Десет години Унгаро-българско дружество за приятелство. I n: Българи и унгарци – 1000 години заедно.Budapest, 2002, 182-185.)

2.      Тодорова, Станка: Фразеологични единици в българския и полския език, свързани с християнсвото (PhD értekezés). (Katus:Фразеологизми от Светото писание в българския и унгарския език  (Frazeologizmusok a Szentírásból bolgár és magyar nyelven). In: Köszöntő könyv Hollós Attila 70.születésnapjára. Szerk. Abonyi Réka, Janurik Szabolcs, Zoltán András) Budapest 2003. www btk.elte.hu/ eastslav/tartalom.html, 205-209. p.

SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Az alábbi testületek és szakmai szervezetek tagja:

 1. Modern Filológiai Társaság
 2. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
A Magyar-Bolgár Baráti Társaság (nonprofit kulturális szervezet) elnöke 1998-2003, 2007-
Linkek és letöltések