Lukács István

A SZLÁV CIVILIZÁCIÓ ELÉ

     Az új, bolognai BA-képzésben a hangsúlyos alapszaki szakaszban olyan átfogó és sokoldalú szlavisztikai stúdiumok jelennek meg, amelyek elsődleges célja a hallgatók érdeklődésének a felkeltése, általános szlavisztikai műveltségük szintjének emelése, továbbá felkészítése a következő fokozatra (MA). A BA-képzés másik fontos pillére a szakirányú modul, amelyben az erőteljes nyelvfejlesztés, továbbá az utóbbi két évszázad irodalma, valamint a nyelv vázlatos elsajátítása mellett megjelennek inkább bevezető és a további képzésre érdeklődést felkeltő általános tantárgyak is. Ezek feladata az illető szakirányt (esetünkben az alábbi szláv népekről, kultúrákról és nyelvekről van szó: bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovén, szlovák, ukrán) választó hallgatók tájékoztatása a legalapvetőbb kérdésekről.
     Arra törekedtünk, hogy a lehető legszigorúbb szelekció révén csakis olyan ismereteket jelenítsünk meg, amelyek az általános tájékozódást segítik. A szakirány civilizációjának átfogó, egységbe foglalt tananyaga az egyes stúdiumok megalapozásához nélkülözhetetlen ismeretszintekből áll: történelem, nyelv, irodalom.
     Az irodalmi tananyag a hagyományos irodalomtörténeti korszakok szerint épül fel. A korszakok általános bemutatásán túl, az eszmei háttér vázlatos ismertetésével, csakis azokról a szerzőkről szólunk, akik az adott kor meghatározói, s akik az európai irodalomtörténeti kontextusban figyelemre méltóak. A nemzeti irodalom fejlődése szempontjából releváns tendenciák több figyelmet kapnak. Miként a történelem és a nyelv esetében, itt is szó van a különféle szláv irodalmak és a magyar irodalom sokoldalú kapcsolatáról. Az irodalomtörténeti áttekintés nagyon vázlatosan érinti a jelent is. Terveink szerint az irodalmi tananyag külön kimenetét (linkek) elsősorban az egyes szerzők életművének részletesebb bemutatása, a sajátos, csak az adott nemzeti irodalomra jellemző fogalmak ismertetése, a nemzeti irodalom kiemelkedő alkotásainak bővebb bemutatása jelenti.
     A nyelvi tananyag sokoldalúan mutatja be az egyes nyelveket: a nyelv kialakulása; fejlődésének legfontosabb korszakai, e korszakok sajátosságai a nyelv változásának tükrében; nyelvi kölcsönhatások, különös tekintettel a magyarra; a nyelv tudományos feldolgozottságának háttere (szótárak, grammatikák); a nyelvi rendszer vázának bemutatása; a nyelv jelen állapotának leírása. Terveink szerint a nyelvi tananyag külön kimenetét (linkek) elsősorban a legfontosabb nyelvemlékek, a nyelv leírásában, rendszerezésében érdemeket szerzett tudósok pályájának bemutatása, a nyelvre jellemző sajátos jelenségek, szabályok ismertetése, a nyelv rendszerének és az egyes szinteknek a részletezőbb ábrázolása jelenti.
     A történelem tananyag természetesen kronologikusan épül fel. Az egyes korszakok átfogó bemutatása során leginkább a történelmi események leírását és nem értelmezését nyújtjuk - a kezdetektől napjainkig. Hangsúlyosan szólunk olyan történelmi eseményekről, személyekről, amelyek és akik közvetlen kapcsolatot jelentenek a magyar történelemmel. Terveinek szerint a történelmi tananyag külön kimentét (linkek) elsősorban a legfontosabb történelmi személyiségek, helyszínek, az egyes nemzeti történelmekben meghonosodott sajátos fogalmak jelentik.
     Elgondolásunk olyan felépítést takar, amely minden szintjén és minden elemében magában hordozza a bővítés lehetőségét.
     A Szláv civilizáció tananyag minden digitalizált önálló egységéhez a továbblépést segítő szakirodalmat állítottunk össze.