Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

  

Szlavisztika alapszak

A szláv irodalmak összefoglaló áttekintése (panelelőadás) BBN-SLA11-120

(2015/2016.)

Tantárgyfelelős: Kroó Katalin

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Az írásbeli vizsgán az egyes szláv irodalmakat (szláv mitológiát és folklórt) sajátos tematikai megközelítés alapján bemutató, heti rendszerességű előadásoknak az anyagát, valamint az alább felsorolt szakirodalmi olvasmányokat kell ismertetnie a hallgatónak.

(Figyelem! A alább felsorolt témakörök nem feltétlenül egyeznek meg az előadások sorrendjével!)

A kötelező olvasmánylista kiegészíthető egyénileg választott szakirodalommal, de az NEM VÁLTJA KI a kötelező olvasmányokat!

Ha valamelyik témakörből nem hangzik el előadás, a témához tartozó olvasmánylista akkor is érvényben maradó anyaga a vizsgának!

TÉMAKÖRÖK
A mitológia és a folklór szerepe az egyes szláv irodalmak alakulásában
Kötelező olvasmányok:

 • Meletyinszkij, J. M.: A mítosz poétikája. Bp. 1985:  Bevezetés, 9–14.
  • A mitológiai gondolkodás általános jellegzetességei, 210–215.
  • Mítosz, mese, eposz, 338–354.

Ajánlott olvasmányok:

 • A „Szláv mitológia” és „Szláv folklór” c. előadásvázlatok végén található szakirodalmak.

Szlovén irodalom
Kötelező olvasmányok:

 • France Prešeren versei. Lyra Mundi. Európa Könyvkiadó, Budapest – Pomurska založba, Murska Sobota.
 • Lukács István: Egy kis nemzet nagy fia. Kétszáz éve született France Prešeren szlovén költő. Korunk(Kolozsvár), 2000/8, 106–109.

Ajánlott olvasmányok:

 • Fried István: France Preseren és az európai romantika. Helikon 1979/4, 488–493.

Bolgár irodalom
Kötelező olvasmányok:

Ajánlott olvasmányok:

 • Hriszto Botev verse (Hriszto Botev: Hadzsi Dimitâr (Nagy László fordítása). In: A bolgár irodalom kistükre. (Juhász Péter szerk.). Európa kiadó, Budapest, 1969. (bolgár nyelvű szöveg: http://www.litclub.com/library/bg/botev/poezia/hd.htm) Magyar fordítása itt. )

Cseh irodalom
Kötelező olvasmányok:

 • Mészáros Andor – Beke Márton: Bevezetés a bohemisztikába. Piliscsaba–Esztergom, 2007. (részletek)

VAGY:

 • Hankó B. Ludmilla – Heé Veronika: A cseh irodalom története. Bp., 2003. (részletek)

Ajánlott olvasmányok:

 • Berkes Tamás: Ködképek a cseh láthatáron. Pozsony, 2009.
 • Berkes Tamás A cseh eszmetörténet antinómiái. Bp., 2003.
 • Dobossy László (szerk.): A cseh irodalom kistükre. Bp., 1990.
 • Pasiaková, Jaroslava (vál.): Esszék és tanulmányok hét évszázad cseh irodalmából. Pozsony, 1988.

Szlovák irodalom
Kötelező olvasmányok:

 • Sziklay László: A szlovák irodalom története, Budapest, Akadémiai, 1962. (részletek)

Ajánlott olvasmányok:

Horvát irodalom
Kötelező olvasmányok:

 • Miroslav Krleža (bármely műve: dráma, regény, novella).
 • Lőkös István: A Kaptoltól a Ludovikáig. Croatica, Budapest, 2013. (részletek)

Ajánlott olvasmányok:

 • Fried István: Miroslav Krleža Monarchia-karneválja. In: Fried István: Írók, művek, irányok. Tiszatáj, Szeged, 2002, 111–123.
 • Lukács István: Miroslav Krleža ismeretlen árnyai. In: Lukács István: Térközök. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2004, 44–54.

Szerb irodalom
Kötelező szakirodalom:

 • Milosevits Péter: A szerb irodalom története. Budapest, 1998. (részletek)

Ajánlott olvasmányok:

Ukrán irodalom
Kötelező olvasmányok:

Ajánlott irodalom:

 • Franko: Kisoroszok. In: Egyetemes irodalomtörténet IV. k. Budapest. 1911, 481.
 • M. Kocjubinszkij: Születésnapi ajándék. In: M. Kocjubinszkij. Válogatott művei. Budapest, 1978.
 • Kulis Pantelejmon: A fekete tanács. Európa kiadó. Budapest,1978.

19. századi orosz irodalom
Kötelező olvasmányok:

 • Puskin: A pikk dáma.
 • Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó – Dukkon Ágnes: Gogol, Lermontov, Tolsztoj (103–116; 172–179).
 • Dmitrij Lihacsov: A valóságábrázolás kutatása. In: Dosztojevszkij – legenda és valóság. Budapest, Európa, 1978, 45–54.

Ajánlott olvasmányok:
Puskin, Gogol, Lermontov, Goncsarov, Turgenyev, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov művészetének különböző témaköreihez tetszőlegesen választható anyagok az alábbi munkákból:

 • Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I–II. Szerk. Kroó Katalin.
 • Dukkon Ágnes: A 19. századi orosz irodalom. In: Lukács István (szerk.): Szláv civilizáció. http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/slav_civil/orosz-irodalom.htm
 • Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

20. századi orosz irodalom
Kötelező olvasmányok:

 • Bulgakov, Mihail: Kutyaszív.
 • Hetényi Zsuzsa: Babel, Harmsz, Bulgakov, Nabokov fejezetek IN: Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 1997, 244–247; 274–275; 285–290; 299–303.
 • Harmsz, Danyiil: Esetek. Typotex, 2013.

Ajánlott olvasmányok:

 • Nabokov, Vladimir: Másenyka.
 • Hetényi Zsuzsa (szerk.) Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig.Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 2002. (elsősorban a korszakbevezetők)

Lengyel irodalom
Kötelező olvasmányok:

Ajánlott olvasmányok:

 • Az ELTE Lengyel Filológiai Tanszéke által Polono-Hungarica sorozat.