Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

  
Dr. Ráduly Zsuzsanna
egyetemi docens
 
Életrajzi adatok
 • Születési hely, idő: Budapest, 1955. 04. 18.
 • Tanulmányok: Budapest, Teleki Blanka Gimnázium 1973, ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-orosz-lengyel szak
Tudományos fokozat
 • Orosz nyelvészet — egyetemi doktor (1992) „Nyugati hatások az orosz botanikai terminológiában” c. értekezés
 • Szláv nyelvészet — PhD (2001) „Német tükörszavak a magyarban és a lengyelben” c. értekezés
Munkakör
tanszékvezető egyetemi docens, Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail:
Oktatási tevékenység
 • Bevezetés a szláv nyelvtudományba szeminárium
 • Ószláv nyelv I. II. előadás és szeminárium
 • Lengyel nyelvtörténet előadás és szeminárium
 • Szakszemináriumok: A szláv nyelvek szókincse
 • Szláv összehasonlító hangtan
 • Szláv összehasonlító alaktan
 • Glagolita szövegek olvasása és elemzése
Tudományos tevékenység

tükörszavakkal kapcsolatos elméleti kutatások, német tükörszavak a magyar és a szláv nyelvekben, lengyel-orosz nyelvi kapcsolatok, jövevényszavak a szláv nyelvekben, szláv összehasonlító szókincs

Országos és nemzetközi szakmai testületekben folytatott tevékenység: MUE, és Alborutenisták Egyesülete: tag

Publikációk
 • Język ukraiński jako dodatkowe z ródło polskiej leksykologii historycznej. In: Polono-Hungarica. Nyelvészet. Irodalom. Történelem. Kultúrtörténet. 1992. május 5-6. között tartott tudományos konferencia anyaga. 6. ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék - Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, Budapest 1992, 72—76.
 • A latin -um, -ium végű semleges nemű főnevek adaptációja a lengyelben és az oroszban. In: Polono-Hungarica. Nyelvészet. Irodalom. Történelem. Kultúrtörténet. 1994. május 23-24. között tartott tudományos konferencia anyaga. 7. ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 1995, 112-118.
 • Német mintára készült tükörfordítások a lengyelben és a magyarban. In: Polono-Hungarica. Nyelvészet. Irodalom. Történelem. Kultúrtörténet. 1994. május 23-24. között tartott tudományos konferencia anyaga. 7. ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 1995, 119-122.
 • Lengyel és ukrán eredetű növénynevek a Nazirate l -ben. Nemzetközi Szlavisztikai Napok V. (II. kötet), Szombathely 1995, 722-740.
 • Z semantyki węgierskich nazw roślin. In: Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay, ELTE Szláv Tanszékcsoportja, Budapest 1997. 269—274.
 • Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim. Studia Slavica Hungarica. Budapest 1997/42. 381—387.
 • A kékharisnya, kékszakáll és kékvér szavainkról. Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest 1998, 572—576.
 • Klasyfikacja kalk niemieckich w języku polskim. VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Knjiga 3/2. Sambotel—Pečuh 1998, 284—290.
 • Kalki niemieckie i ich odpowiedniki w języku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Studia Russica XVII. Budapest 1999, 88—92.
 • Nazwy zwierz ąt w wartościowaniu językowym. In: P olono-Hungarica. Nyelvészet. Irodalom. Történelem. Kultúrtörténet. Az 1998. november 9-én és 10-én tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga. 8. ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 2000. 315—320.
 • Глoссирующaя синoнимия в »Нaзирaтeлe». Studia Russica XVIII. Budapest 2000, 227—230.
 • Német tükörszavak a lengyelben. In: Hungaro-Slavica 2001. Studia in honorem Iani Ba ń czerowski, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest 2001, 225—230.
 • Wpływ niemiecki w języku polskim i węgierskim — zapożyczenia i kalki. L engyelek és magyarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra — párhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére. Debreceni Egyetem, Szlavisztikai Intézet, Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék, Debrecen 2001, 83—98. Nazirateľ — nazwy ro ślin (megjelenés alatt).
 • Német tükörszavak a magyar, a horvát és a lengyel nyelvben (megjelenés alatt).
 • Калькирование немецких сложений в слаянских языках (megjelenés alatt).
 • Lehnübersetzungen nach Deutschem Vorbild im Polnischen und im Ungarischen. XII. Międzynarodowy Kongres Slawistów, Streszczenie referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Kraków 1988, 287—288. Rezümé.
 • Kalki niemieckie w języku polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Litv án Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei, Budapest 1998, 67—68. Rezümé.
 • Nyelvünk a Duna-tájon. (Szerk. Balázs János) Filológiai Közlöny, Budapest 1992. I-II. 94-97. Recenzió.
 • Cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása; Az újgörög nevek magyar helyesírása. Budapest 1985. (munkatárs)
 • Bańczerowski Janusz, Pátrovics Péter, Ráduly Zsuzsanna, Várnai Dorota: Nyelvi követelmény- és vizsgarendszer. Lengyel nyelv. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 1999.
Linkek és letöltések