Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Dr. Palásti Katalin
egyetemi adjunktus
 
Életrajzi adatok
 • Született: Kecskemét, 1954. november 21.
 • Iskolai végzettség:
  • 1979 – egyetemi diploma Leningrád Zsdanov A. A. Állami Egyetem orosz nyelv és irodalom tanár szak
  • 1983 – egyetemi diploma ELTE magyar nyelv és irodalom tanár szak
Tudományos fokozat
 • 1982 – egyetemi doktor
 • 2000 – PhD

Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail: palastikata@gmail.com, palastikatalin@t-online.hu
Oktatási tevékenység
Az orosz szak keretében oktatott tárgyak:
 • Orosz leíró mondattan
 • Gyakorlati orosz nyelvtan
 • Állítmánytípusok az orosz egyszerű mondatokban
 • Az orosz összetett mondatok
 • Fordítás oroszról magyarra

A posztgraduális nyelvészeti doktori program keretében:
 • Orosz mondattan
Tudományos tevékenység
Mondattan, kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok
Elismerések, ösztöndíjak
 • 1988 – miniszteri dicséret kiváló tanári munkáért
 • 2002-2005 Békésy György ösztöndíj
Publikációk

DISSZERTÁCIÓK:

 • Az orosz személytelen mondatok transzformációs és szemantikai típusai valamint magyar megfelelőik. Bölcsészdoktori disszertáció, Budapest, 1982.
 • Az orosz személytelen mondatok és magyar megfelelőik. PhD, Budapest, 2000.

EGYETEMI JEGYZETEK:

 • Orosz nyelvtani gyakorlatok I. Társszerző: Dési Edit. Budapest, Tankönyvkiadó, 1983.
 • Orosz nyelvtani gyakorlatok II. Társszerző: Dési Edit. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986.
 • Mai orosz nyelvészeti gyakorlatgyűjtemény. Társszerző: Dési Edit. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.

CIKKEK, TANULMÁNYOK:

 • Об одном из трансформационных типов безличных предложений русского языка и о его венгерских эквивалентах, Studia Russica V, Budapest, 1982, 53–59.
 • Русские безличные ядерные конструкции, выражающие состояние и их венгерские эквиваленты, Studia Russica XIV–XV, Budapest, 1994, 128–134.
 • Изучение русского языка и литературы в Испании, Studia Russica XIV–XV, Budapest, 1994, 463-475.
 • Безличные предложения, выражающие состояние человека со словами категории состояния в роли предиката (в сопоставлении с венгерским языком). In: Теория и практика обучения славянским языкам. Pécs, 1994, 197–206.
 • Об одном типе сказуемого (имя существительное в роли именной части составного именного сказуемого), Debreceni Szlavisztikai Füzetek, 1. szám, 1995. 21–26.
 • Заметки об одном типе русских безличных предложений и о его венгерских эквивалентах, Hungaro–Slavica 1997, Studia in honorem Stephani Nyomárkay, Budapest, 1997. 238–240.
 • Роль связки составного именного сказуемого In: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntőkönyv Péter Mihály 70. születésnapjára, Budapest, 1998. 441–444.
 • Безличные предложения  в русском языке. Studia Russica XVIII, Budapest, 2000, 403–406.
 • Об употреблении безличных глаголов (со значением состояния) в личной форме и об их венгерских эквивалентах (на материале словарей). Hungaro-Slavica 2001, Studia in honorem Iani Banczerovski. Budapest, 2001. 188–193.
 • Безличные предложения в произведении А. Толстого «Любовь» и их  перевод на венгерский язык. Вестник Филиала Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина № 17, Будапешт, 2003. 46–54.
 • Az orosz megengedő mondatok és magyar megfelelőik. Miscellanea Corviniana, Köszöntőkönyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Budapest, 2003. 293–298.
 • Безличные предложения типа У мамы ломит спину и У мамы колет в боку и их венгерские эквиваленты. Studia Russica XX, Budapest, 2003. 333–336.
 • Метаинформационные элементы в  произведении А. Толстого «Любовь» и их венгерский перевод. In: Alapinformáció és metainformáció. Debrecen, 2004. 101–107.
 • Русские безличные предложения, выражающие модальные значения, и их венгерские эквиваленты. In: Вестник Филиала Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, № 18. Будапешт, 2004 г., 59–68.
 • О соотношении двусоставных и односоставных безличных предложений, выражающих состояние человека в русском языке. Slavica Quinqueecclesiensia VIII. Linguistica Literatura Translatologia Pécs. 2004. 271-276.
 • Уступительные конструкции в венгерском языке. In: Типология уступительных конструкций. Под ред. В.С. Храковского. Санкт-Петербург, 2004. 314–325.
 • Выражение обобщенного субъекта в русском и венгерском языках.  Вестник Филиала Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, № 19. Будапешт, 2005 г., 6–14.
 • К вопросу о предложениях, образующих синонимические ряды. Slavica Szegediensia V. Сегед, Szeged, 2005. 151–158.
 • Типы бензличных предложений в белорусcком языке. In: Studia Russica XXII. Budapest, 2005. 201–208.
 • Безличные предложения в восточнославянских языках. In: Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования. Материалы междунар. научно-метод. конференции 17–18 ноября 2005 года: В 2-х частях. Брест, 2006, Ч. 1. с. 161–165.
 • Русские безличные фразеологизмы и их перевод на венгерский язык. Вестник Филиала Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, № 20. Будапешт, 2006 г., 48–54.
 • Уступительные конструкции в русском и венгерском языках. Русский язык в начале XXI века. Проблемы развития, функционирования, преподавания. Материалы международной научной конференции, посвященной Году русского языка. Печ, 6–8 декабря 2007, 130–135.
 • Безличные предложения в украинском языке. Slavica Szegediensia VI. Сегед, Szeged, 2007–2008, 139–144.
 • Выражение целевых отношений в русском и венгерском языках. Вестник Филиала Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, № 22. Будапешт, 2008, 65–68.

BÍRÁLATOK:

 • Барыкина А.Н. – Добровольская В.В. – Мерзон С.Н. Изучение глагольных приставок. М., Русский язык, 1979, 190 с. (Rec.) Studia Russica III, Budapest, 1980, 346–349.
 • Jászay László – Tóth László: Az orosz igeaspektusról magyar szemmel, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987, 176 pp. – Ласло Ясаи: Лекции по глагольному виду. (Специальный курс для студентов-русистов.), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993, 84 pp. (Rec.) Studia Russica XIV–XV, Budapest, 1994, 480–484.
 • Pete István: Az orosz nyelv alaktana 1. Szeged, 1995, 120 pp. (Rec.) Studia Slavica Savariensia, Szombathely, 1995, No 1–2, 241–42.
 • Кто есть кто в современной русистике (Who's Who in Russian Linguistics) – под ред. Юрия Караулова и Арто Мустайоки, Москва – Хельсинки, 1994, 330 c. (Rec.) Studia Slavica Savariensia, Szombathely, 1995, No 1–2, 247–248.
 • Кто есть кто в современной русистике (Who's Who in Russian Linguistics) – под ред. Юрия Караулова и Арто Мустайоки, Москва – Хельсинки, 1994, 330 c. (Rec.) Rusistika Espańola, Madrid, l996.
 • Slavica Szegediensia. (Szerk. Krékits József.) Szeged, 2003. Recenzió. In: Studia Russica XXII. Budapest, 2005. 315–317.
 • Л. Ясаи. Виловые корреляции русского языка в системе грамматических оппозиций. Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2005. 212. c. Recenzió. In: Studia Slavica Hung. 51/3–4 (2006), 425–428.

FORDÍTÁS:

 • S.A. Amonasvili: Az iskolai értékelés nevelő hatása. III. fejezet, 126–233. Budapest, 1987.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK:

 • Világirodalmi Lexikon XII, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.: 7 szócikk (Scsupak Sz., Scsurat V., Sejn P.V., Semet-Palacsanszki J., Sevcsenko I.D., Sevcsenko I.I., Sevcsenko J.V.)
 • Világirodalmi Lexikon XIII, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992.: 15 szócikk (Sidlovszki I.J., Sicik V.M., Silovics H.U., Sinkler H.Sz., Simuk V., Sirma R., Simanovszki Sz., Skraba R.V., Sljubszki A.A.,  Spakovszki I.Sz., Spilevszki P.M., Spet J.H., Sucko I.C., Supenyka H.Sz., Suskevics Sz.P.)
 • Világirodalmi Lexikon XIV, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992.: 21 szócikk (Szabalenka R.K., Szabalevszki A.V., Szavicki A., Szavics F.A., Szavics-Zablocki V.K., Szalahub A.F., Szalamaha V.P., Szalamevics J., Szamojla V.I., Szamujljonak E.L., Szaprika H.J., Szaharav Sz.P., Szacsanka B.I., Szacsanka I.I., Szemaskevics R.M., Szemjanovics A.A., Szemjantovszki A.M., Szemjazson J., Szerbav I.A., Szvajak K., Szvirka J.)
 • Világirodalmi Lexikon XVI, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.: 21 szócikk (Ulascsik M.M., Umjantovszki F.I., Unyiversziteckaje jevangelle, Usakov A.F., Uszikav J., Uzvissa, Vadanoszav M., Valter V.B., Varanovics A.U., Varava U.A., Vaszilevics A.Sz., Vaszilevszkaja H.A., Vaszilevszki P., Vasziljok M., Vasziljonak J.P., Vasziljonak Sz.I., Vataci Ny.B., Vaznyaszenszki A.M., Vecsar A.A., Verabej J.V., Veramejcsik U.M.)
 • Világirodalmi Lexikon XVII, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994.: 15 szócikk (Visinszki M.M., Vitalin Z., Vitan-Dubejkavszki L.I., Vitka V., Vjaljuhin A.Sz., Vjarba V., Vjarcinszki A.I., Vjariha-Darevszki A.I., Vjaszjoli K., Volni A.J., Volni szcjah, Volszki A.V., Volszki V.F., Voranav M., Vul J.P.)
 • Világirodalmi Lexikon XVIII, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995.: 27 szócikk (Zahorszkaja Ny.Sz., Zakonnyikav Sz.I., Zambrzsicki Sz.V., Zamerfeld J.M., Zamocin I.I., Zarecki M., Zaricki A.A., Zaszim M.A., Zazeka J.J., Zizanyij L., Zizanyij Sz., Zjamkevics R.A., Zjanykevics R.Sz., Zjazjulja A., Zsaljaznyak R.Sz., Zsavruk A., Zsihunov A., Zsilka U.A., Zsitkevics Z.M., Zsizsenka U.A., Zsuk A., Zsukovics V.A., Zsukovszki A., Zsuravljov V.P., Zsurba J., Zujonak V.V., Zvonak A.)

Linkek és letöltések