Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

  
Dr. Nyomárkay István
egyetemi tanár
 
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail: nyomarkay@freemail.hu
Életút, beosztások
 • Születési idő: 1937. március 16. Budapest
 • Általános (előbb: elemi) iskola: Makó, Budapest 1943-1951
 • Gimnázium (Lónyay u.-i Ref. Gimnázium, majd Eötvös József Gimnázium) 1951-1955
 • Egyetem (ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi, később: Bölcsészettudományi Kar magyar-délszláv (szerb-horvát) szak 1956-1961
 • Középiskolai tanár (Kossuth Lajos Gépipari Technikum, Budapest) 1961-1973
 • Magyar lektor a szentpétervári (akkor: Leningrádi Zsdanov) Egyetemen 1973/74
 • Magyar lektor a Zágrábi Egyetemen 1974/75
 • Egyetemi adjunktus az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén 1975-1981
 • Egyetemi docens az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén 1981-1989
 • Egyetemi tanár az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén 1989-
 • Tanszékvezető egyetemi docens 1987-1989
 • Tanszékvezető egyetemi tanár 1989- 2003
 • Tanszékcsoport vezető egyetemi tanár 1993-1998
 • Intézetigazgató egyetemi tanár 1998-2003 Széchenyi ösztöndíjas professzor 1999-2000
Tudományos pályafutás
 • Bölcsészdoktor 1965 (A felvilágosodás szókincse a szlavóniai horvát irodalomban)
 • A nyelvtudomány kandidátusa 1979 (Az idegen szavak alaktani és mondattani beilleszkedése a szerbhorvát nyelvbe)
 • A nyelvtudomány (később: az MTA) doktora 1987 (A horvát nyelvújítás magyar mintái)
 • A Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja 1997
 • A Nemzetközi Szlavisztikai Komité tagja 1987- A Nemzetközi Szlavisztikai Komité Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke: 1989-
 • Az Osztrák Tudományos Akadémia Balkanisztikai Bizottságának tagja 1998-
 • Az ELTE BTK Szlavisztikai Doktoriskola vezetője 1996-2001
 • Az MTA tanácskozó tagja 2000-
 • Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktoriskola vezetője 2001-2007
 • Az ELTE BTK Szlavisztikai doktori programjának vezetője 2001-2007
 • Vendégprofesszor: 1990/91 őszi félévben és 1994/95 őszi félévben Münsterben (Westfälische Wilhelms Universität, Slavisch-Baltisches Seminar)
 • Vendégelőadások: Zágrábi Egyetem, Ljubljanai Egyetem, Belgrádi Egyetem, Universität Wien, Universität Trier, Universität Bamberg, Karl Franzens Universität Graz, Universität Mannheim
Tudományos és közéleti tisztségek
 • Az MTA Modern Filológiai Társaságának elnöke 1996-
 • A Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja és az Idegennyelvi szakosztály elnöke 1995-
 • Az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságának tagja
 • A Magyarországi Szlavisták Szövetségének elnöke 1999-
 • A Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesülete Országos Választmányának tagja 1998-
 • A „Pro Philologia Slavica et Baltica in Hungaria” közhasznú alapítvány kuratóriumának elnöke 1997-
 • A Protestáns Közművelődési Egyesület választmányi tagja
 • A MAB Nyelvtudományi Bizottságának tagja 2000-2006
 • A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 2004-
 • A Magyar Nyelvtudományi Társaság alelnöke 2004-
 • Az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának elnöke 2005-
Egyetemi tisztségek
 • Kari Tanácsi tag három ciklusban
 • A BTK Habilitációs Bizottságának elnöke három ciklusban 2007-ig
 • A BTK Tudományos Bizottságának tagja 1996-1999
Szerkesztői tevékenység
 • A Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae főszerkesztője 2000-; előtte társ-főszerkesztő (Papp Ferenccel)
 • A Studia Slavica Savariensia szerkesztőbizottságának tagja
 • A Radovi (Zadar) szerkesztőbizottságának tagja
 • A Magyar Nyelv szerkesztőbizottságának tagja
Külföldi PhD-képzésben való részvétel
A Zágrábi Egyetem és az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem doktori iskolájának meghívott oktatója
Elismerések
 • Pro Universitate Emlékérem 1999
 • Fran Miklošič Emlékérem 1994
 • Aranygyűrű a szlavisztikáért 1997
 • Matija Petar Katančić Emlékérem 1998
 • Ivan Antunović Emlékérem 1999
 • Szent-Györgyi Albert-díj 2002
 • Pro Neophilologia in Hungaria Emlékérem 2005
 • A Horvát Köztársaság Hajnalcsillag rendje 2003
 • A Magyar Köztársaság Lovagkeresztje 2007
Publikációk

Rövidítések: AnnUScRESlinguAnnales Universitatis Sscientiarum de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio linguistica; DissSlav – Dissertationes Slavicae. Acta Universitatis Szegediensis; FilK – Filológiai Közlöny; HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; HDZb – Hrvatski dijalektološki zbornik; HKJ – Hrvatski književni jezik; JF – Južnoslovenski filolog; MNy – Magyar Nyelv; MNYO – Modern Nyelvoktatás; Nyr – Magyar Nyelvőr; RaspraveIHJJ – Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje; StSlH – Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae; StSlSav – Studia Slavica Savariensia; WSA – Wiener Slawistischer Almanach; WSlJb – Wiener Slavistisches Jahrbuch; ZadRev – Zadarska revija; ZbMSC – Zbornik međunarodnog slavističkog centra; ZbMSFL - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku

1. Külföldön kiadott könyv

 • Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen. Akadémiai Kiadó. Budapest – Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten. Eisenstadt 1996. 421 p.
 • Kroatističke studije. Matica hrvatska Zagreb 2000. 304 p.
 • Rukopisne prodike iz Pannonhalme. Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov. Eisenstadt-Željezno 2005. 226.p. (Vig Istvánnal)

2. Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet

 • Strane riječi u hrvatskosrpskom (srpskohrvatskom) jeziku. Izdanje Demokratskog saveza južnih Slavena u Mađarskoj. Tankönyvkiadó. Budapest 1984. 155 p.
 • Gramatika hrvatskosrpskog (srpskohrvatskog) jezika. Tankönyvkiadó. Budapest 1989. 188 p.
 • Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung. Akadémiai Kiadó. Budapest 1989 245 p.
 • A magyar és a szerbhorvát nyelv kapcsolata. In: Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk.: Balázs János. Tankönyvkiadó. Budapest 1989. 291-350. p.
 • Horvát és szerb. In: A világ nyelvei. Szerk.: Fodor István. Akadémiai Kiadó. Budapest 1999. 546-563.
 • Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszédainknál. Kisebbségkutatás Könyvek. Lucidus Kiadó. Budapest 2002. 172 p.
 • Nyelveink múltja és jelene. Opera Slavica Budapestiensia. Budapest 2004. 196. p.
 • A horvát és szerb szótárirodalom. (Könyvfejezet. In: Kis szláv lexikográfia. Szerk. Nyomárkay István és Vig István. Opera Slavica Budapestinensia. 2004. 50-110.p.

3. Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány

 • Ein burgenländisch-kroatisches Evangelienbuch aus dem Jahre 1732. StSlH 19 (1973), 391-401.
 • Fremdwörter in den slawischen Sprachen. StSlH 22 (1976), 85-91.
 • Deutsche Lehnübersetzungen im Kroatischen und im Ungarischen. StSlH 22 (1976), 301-310.
 • Poređenje nesrodnih jezika sa gledišta građenja reči. ZbMSC 6: 461-467.
 • Die deverbalen Adjektive auf – (a)ći im Serbokroatischen. Hungaro-Slavica 1978: 231-236.
 • Prijedložno-padežne sintagme s pridjevskim značenjem. Filologija 10 (1980-81), 213-219.
 • Strane reči u srpskohrvatskom jeziku. ZbMSC 7: 229-233.
 • Najstariji rukopisni molitvenik gradišćanskih Hrvata. ZbMSC 8: 229-233.
 • Adaptacija stranih reči u morfološki i sintaksički sistem srpskohrvatskog jezika. Kontrastivna istraživanja. Zbornik radova. Novi Sad 1980. 317-323.
 • Neki problemi prevođenja sa srpskohrvatskog na mađarski. ZbMSC 10: 142-148.
 • Sintaksička adaptacija stranih reči u srpskohrvatskom jeziku. ZbMSC 11: 199-205.
 • Die wendische Übersetzung eines ungarischen Gebetbuches. StSlH 27 (1981), 129-132.
 • Igrokaz od Schauspiel ? Jezik 29 (1982), 89-91.
 • Neke jezične karakteristike kajkavskog rukopisa iz početka 19. stoljeća. HDZb 6 (1982), 264-267.
 • Der syntaktische Aspekt bei Erforschung der Fremdwörter. Hungaro-Slavica 1983: 221-229.
 • Das erste handschriftliche Gebetbuch der burgenländischen Kroaten. StSlH 29 (1983), 111-169.
 • Uloga gramatičkog roda u preuzimanju stranih reči u doba ranog realizma. ZbMSC 13: 47-56.
 • Prilog proučavanju literarnih i jezičkih kontakata. ZbMSFL 26-27 (1984-85), 559-568.
 • Mađarski elementi u jeziku umjetničkih djela o sigetskoj bitki. ZadRev 35 (1986), 183-188.
 • Uloga tvorbe reči u pokretu za obnovu jezika kod Hrvata u drugoj polovini 19. veka. ZbMSC 16: 35-42.
 • Die ungarischen Muster der kroatischen Spracherneuerung. Beiträge zum Wortschatz der Verwaltung und des Rechts. WSA Bd. 18 (1986), 233-250.
 • Vuk Karadžić i jezička čistoća (Sličnosti i različitosti u shvatanju i praksi purizma u pokretu za obnovu jezika kod Srba, Hrvata i Mađara). ZbMSC 17: 365-373.
 • O hrvatskom državnopravnom nazivlju u drugoj polovici 19. stoljeća. In: Opća i slavenska terminološka problematika. Zagreb 1987. 91-97.
 • Die ungarischen Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung im Spiegel der zeitgenössischen terminologischen Wörterbücher. WSA Bd. 22 (1988), 131-141.
 • Da li je poznavao Ambrozije Šarčević terminološke rečnike i ostala dvojezična izdanja svoga doba? ZbMSC 18: 137-142.
 • Istodobni hrvatski prevod religioznog dela palatina Pavla Esterházyja. ZbMSFL 20. 345-351.
 • Neki neobrađeni rukopisi na gradišćanskohrvatskom jeziku. Croatica-Slavica-Indoeuropaea WSlJb Ergänzungsband 8 (1990), 137-142.
 • Über die ungarischen Elemente der Gemeinsprache der burgenländischen Kroaten. StSlH 36 (1990), 293-299.
 • Kalkovi kao odstupanja od uobičajenih modela u srpskohrvatskom jeziku. ZbMSC 20:345-351.
 • Mađarska građa u Jambrešićevu rječniku. In: Jambrešić: Lexicon latinum 1742-1992. Zagreb 1992. LI-LV
 • Gradišćanskohrvatske isprave u Madžarskom Državnom arhivu. Forum. Zagreb 1992/1-2. 239-254.
 • „Le cas du calque…est plus complexe” (B. Unbegaun) (Über die Lehnübersetzungen mit besonderer Rücksicht auf das Kroatisch(serbisch)e. StSlH 38 (1993), 114-124.
 • Uloga mađarskog leksika u formiranju hrvatskoga književnog jezika u drugoj polovici XIX. stoljeća. In: Rječnik i društvo (úr.. Filipović, R., Finka, B., Tafra, B.) Zagreb. HAZU 283-287.
 • Ungarisch – Serbokroatisch. In: Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Hrsg. von H.Goebel – P.H. Nelde. Berlin – New York Walter de Gruyter. 1997, 264-266 (Gabriella Schuberttel)
 • Ein ungarisch-südslawisches terminologisches Wörterbuch. StSlH 42 (1997), 357-361. Bečke gramatike i mađarska i slavenska gramatikografija u 18. i 19. stoljeću.
 • RaspraveIHJJ, sv. 23-24 (1997-98), 281-287.
 • Einige Bemerkungen über das Burgenlandkroatische. In: Balten-Slaven-Deutsche. Lit Verlag. Münster-Hamburg-London 1999. 173-179.
 • Prilog proučavanju mađarsko-hrvatskih veza. Suvremena lingvistika 43-44 (1999), 367-370.
 • Gradišćanskohrvatske propovijedi iz Martinova Brijega. RaspraveIHJJ 25 (1999), 257-261.
 • Iz mađarsko-hrvatskih književnih veza. Filologija 32 (1999), 157-166.
 • Der Einfluß der Wiener Grammatiken auf die Grammatikographie der Völker der Monarchie. WSlJb 45 (1999)
 • Krisijanovićeva kajkavska gramatika i istodobne njemačke i mađarske slovnice. StSlH 46 (2001), 1-12.
 • Srpski prevod mađarske gramatike Imrea Szalayja. JF LVI/3-4 (2000) 747-750.
 • Stanje kroatistike u Budimpešti. Zagrebačka slavistička škola. Zbornik radova. Zagreb 1992. 145-146.
 • Die burgenländisch-kroatische handschriftliche Predigtensammlung von Martinsberg. StSlH 48 (2003), 217-223.
 • Slika o Mađarima kod Srba. In: Istorija srpsko-mađarskih kulturnih veza. Novi Sad – Budimpešta 2003. 177-187.
 • Beiträge zu den ungarischen Vorbildern der kroatischen Fachterminologie. In: „Herrschaft” und „Staat”. Hrsg. von R. Katičić. Wien 2004. 41-49.
 • Zbirka propovijedi iz nadopatije sv. Martina (mađ. Pannonhalma, nj. Martinsberg. Red. István Nyomárkay i István Vig. Željezno 2005. 9-20, 219-226.
 • Sprachliche Wechselbeziehungen im Spiegel der Wörter. StSlH 506/1-2(2005), 1-14.
 • Der serbische Übersetzung einer ungarischen Grammatik (1793). In: Tusculum slavicum. Festschrift für Peter Thiergen. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas 14. Zürich 2005. 9-13.
 • Bischer nicht veröffentliche burgenländkroatische Kaufverträge und Pfandbriefe aus dem 18. und 19. Jahrhundert. WSA Sonderband 65(2006), 219-230.
 • Mađarska građa u kajkavskim rječnicima. U Habdelićevu Dictionaru i Jambrešićevu Lexicon Latinumu. Filologija. 46-47(2006), 217-225.
 • Kultur – Sprache – Identität. In: Sprache – Literatur – Kultur. Studien zur slavischen Philologie und Geistesgeschichte. Festschrift für Gerhard Ressel zum 60. Geburstag. Hrsg. von Thomas Burns und Henrike Stahl. Peter Lang Verlag. 2006. 413-418.
4. Hazai folyóiratokban megjelent tanulmányok
 • Tárgyas igék tárgy nélkül. MNy 68 (1972), 198-209.
 • érzelmi árnyalattal színezett mondást jelentő igék az összetett mondatokban. MNy 69 (1973), 48-51.
 • érzelemmel kombinált érzékelést, észlelést és gondolkodást jelentő igék az összetett mondatokban. MNy 71 (1975), 318-325.
 • Ein Versuch für den Vergleich nichtverwandter Sprachen. AnnUScRESlingu 8 (1977), 119-124.
 • A – ban (- ben ) ragos határozó. MNy 74 (1978), 37-44.
 • Német tükörfordítások a horvátban és a magyarban. MNy 76 (1980), 436-447.
 • Révai Miklós ábécés könyvének horvát, szlovén (vend) és szlovák nyelvű változata. In: Emlékkönyv Dobossy László 70. születésnapjára. Szerk.: Gyivicsán Anna. ELTE Szláv Tanszék. Budapest 1980. 359-366.
 • Melléknévi jelentésű elöljárós szerkezetek a szerbhorvátban és magyarra fordításuk lehetőségei. In: Fordítás és nyelvoktatás. Szerk.:Nyomárkay István TIT Budapesti Szervezete. Budapest 1981. 49-57.
 • A kétnyelvűségről a békéscsabai „Anyanyelv és kultúra” című konferencia kapcsán. Beszámoló és hozzászólás. MnyO 18 (1981), 218-226.
 • Izdanija Budajskoj Univerzitetskoj Tipografii na horvatskom jazyke. In: TypUnHung 201-207.
 • O srpskohrvatskim pridjevima tipa oraći – još jednom. AnnUScRESlingu 14 (1983), 123-127.
 • Literarna obrada jedne biblijske istorije u mađarskoj i hrvatskoj književnosti. Narodni kalendar 1984. 194-202.
 • Jambrešić szótárának magyar anyaga. In: Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. Szerk.: Gregor F. és Nyomárkay I. ELTE Szláv Tanszék. 1987. 317-324.
 • A burgenlandi horvátok irodalmi- és köznyelvének magyar elemeiről. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Szerk. Gadányi Károly. Szombathely 1988. 25-30.
 • The Importance of Studying Southern Slav Dialectology. Studia in honorem K. Bolla. Budapest 1990. 119-123.
 • Flâneur – flâneurski – flanerija. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Szerk.: Gadányi Károly. Szombathely 1991. 129-142.
 • Die Wurzeln des kroatischen Purismus. In: Szlavisztikai tanulmányok. Studii po slavjanovedeniju. Szerk.:Nyomárkay István. ELTE Szláv Tanszék. Budapest 1992. 130-142.
 • A tükörfordításokról – különös tekintettel a szerbhorvátra. MNy 89 (1993), 180-189.
 • Jambrešićev Lexicon latinum. StSlSav 1993/1, 55-58.
 • Beiträge zur kroatischen Spracherneuerung unserer Zeit. In: Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr.Sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Budapest 1993. 261-265.
 • Einige Eigenschaften des Burgenlandkroatischen. StSlSav 1993/2. 3-8.
 • „Van egy tercem, sose zongorázom”. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Budapest 1995. 449-451.
 • A bécsi „Anleitung zur deutschen Sprachlehre” és a XIX. század eleji magyar grammatikák és fordításaik. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Szerk.: Gadányi Károly. Szombahely 1995. 34-43.
 • Egy XIX. századi magyar-délszláv (bunyevác-szerb-horvát) műszótár. Nyr 120/4. 450-458.
 • Burgenlandi horvát sztenderd. In: Szavak-nevek-szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest 1997. 264-266.
 • Neka pitanja standardizacije gradišćanskohrvatskog jezika. Riječ 3 (1997), 57-62.
 • A szerbhorvát nyelvkérdés. Nyr 121/2 (1997), 204-213.
 • Košičeva mađarska gramatika i njeni izvori. In: Slovensko-madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes. Uredila: István Nyomárkay, Stjepan Lukač. Košičev sklad. Budimpešta 1998. 67-71.
 • A nyelvhasználat udvariassági stratégiái. Nyr 122 (1998), 277-283.
 • A szerbek és a horvátok magyarságképe. História 1998/9-10. 22-24.
 • A bécsi grammatikák és a XVIII-XIX. századi magyar és szláv nyelvtanok. In: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona és Nyomárkay István közreműködésével Zoltán András. Budapest 1998. 428-431.
 • Adalék a magyar-horvát irodalmi kapcsolatok történetéhez. In: Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúrtörténeti és nyelvészeti tanulmányok Zöldhelyi Zsuzsa c. egyetemi tanár, az MTA doktora 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Hetényi Zsuzsa. Budapest 1998. 339-342.
 • A bécsi grammatikák és a közép-európai nyelvtanok I. Nyr 122 (1998), 188-198.
 • A bécsi grammatikák és a közép-európai nyelvtanok II.Nyr 122 (1998), 451-456.
 • Strategije uljudnosti u komunikaciji. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Szombathely-Pécs 1998. 13-18.
 • A nyelvhasználat udvariassági stratégiái II. Nyr 123 (1999), 145-149.
 • A szerbek és a horvátok magyarságképe. In: Magyarságkép és történeti változásai. Műhelytanulmányok Magyar Tudományos Akadémia. 1999. 59-69.
 • Adalékok a magyar-horvát nyelvi és irodalmi kapcsolatokhoz. MNy 95 (1999), 180-188.
 • Über das Burgenlandkroatische. In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Szeged 1999. 1-4.
 • Péter Mihály hetvenéves. MNy 95 (1999), 123-124.
 • A bécsi grammatikák és a közép-európai nyelvtanok III. Nyr 123 (1999), 59-78.
 • Fremdwörter in der Umgangssprache in den Werken von Antun Gustav Matoš. In: Acta Germanica 8., Schnittstelle Deutsch (Linguistische Studien aus Szeged, Festschrift für Pavica Mrazović). JATE Szeged. 1999. 185-188.
 • Szalay Imre nyelvtanának szerb fordítása. Nyr 123 (1999), 335-340.
 • A hangváltozások klasszikus és modern interpretációi. Nyr 124 (2000), 86-91.
 • A magyar szlavisztika hagyományai. MNy 96 (2000), 206-209.
 • Szalay Imre nyelvtanának vend fordítása. Nyr 124 (2000), 352-356.
 • Kultúra és identitás. In: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Krékits József 70. születésnapjára. Szerk.: Jáger Ilona, Manova Nagyezsda, Szögi Istvánné, Vidovenyec Adrienn közreműködésével Györke Zoltán. Szeged 2000. 257-263.
 • A világ nyelvi képe az idegen szavak tükrében egy horvát drámában és magyar fordításában. Nyr 124 (2000), 487-494.
 • Kis nyelvek az európai csatlakozás küszöbén. Hungarológia 2 (2000), 53-62.
 • Adalékok a horvát szaknyelv magyar és német mintáihoz. Nyr 125 (2001), 225-232.
 • Kleine Sprachen an der Schwelle EV. DissSlav 2001. 9-12.
 • Szomszédaink – rólunk. Sava Babić Mađarska civilizacija című könyve alapján. In: Lengyelek és magyarok Európában. Tanulmányok D.Molnár István professzor tiszteletére. Debrecen 2001. 288-292.
 • Nyelvi helyzetkép déli szomszédainkról. MNy 98 (2002), 1-11.
 • Deutsche Wörter und Wendungen in den Werken kroatischer Klassiker. In: „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt”. Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapest 2002. 163-171.
 • Utjecaj njemačke gramatikografije na srednjoeuropske gramatike od kraja 18. stoljeća. StSlSav 2002/1-2, 8-13.
 • Nyelvi és irodalmi kölcsönhatások (Egy burgenlandi horvát prádikáció magyar és német vonatkozásai – Jezični i književni međusobni utjecaji (Mađarske i njemačke veze jedne gradišćanskohrvatske ropovijdei). In: Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza). Zagreb 2002. 219-227.
 • Horvát tükörszavak magyar és német mintára. In: Cirill és Metód példáját követve… Tanulmányok H.Tóth Imre 70. születésnapjára. Szeged 2000. 351-355.
 • Zbirka rukopisnih propovijedi na gradišćanskohrvatskom jeziku u Pannonhalmi. HKJ. Budimpešta 2003. 163-167.
 • Die serbische Übersetzung einer ungarischen Grammatik aus dem Jahre. In: Slavica Szegediensia. Szeged. 2003. 1793. 193-201.
 • Srednjoeuropske gramatike krajem XVIII. i početkom XIX. stoljeća. Studia Russica 20(2003), 329-332.
 • 50 godini balgaristika va filologičeskaja fakultet na Univerza „Lorand Iotvos” – Budapešča. In: Ezik i identitet – Nyelv és identitás. Veliko Tarnovo. Faber. 2003. 21-22.
 • A hangváltozásokról. Mny 100(2004), 355-406.
 • Sprachliche Wechselbeziehungen im Spiegel der Wörter StSlH 50(2005) 1-14.
 • Milan Rešetar i Oszkár Asbóth. In: NA brzu ruku sakupljeni skup. Hrvatska samouprava Budimpešte 2005. 15-18.
 • Nyelvújítások Közép-Európában a 19. században. Kísérlet az anyanyelvi terminológiák kialakítására aa közép-európai nyelvekben. Nyr 131 (2007), 185-195.
5. Szerkesztés, szövegkiadás
 • Fordítás és nyelvoktatás. TIT Budapesti Szervezete. 1981. 226 p.
 • Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. ELTE Szláv Tanszék. 1987. 449 p.
 • Bibliografija vengerskoj jazykovedčeskoj slavistiki. A magyarországi szláv nyelvtudomány bibliográfiája. ELTE Szláv Tanszék 1990. 170 p.
 • Slawische Handschriften in Ungarn I. ELTE Szláv Tanszék. 1990. 59 p.
 • Szlavisztikai tanulmányok. Trudy po slavjanovedeniju. ELTE Szláv Tanszék 1992. 361 p.
 • Hadrovics László: Vallás, egyház, nemzettudat. ELTE Szláv Tanszék 1991. 102. p.
 • Slawische Handschriften in Ungarn II. ELTE Szláv Tanszék 1993. 102 p.
 • Sprachhistorisches Wörterbuch der burgenländischen Kroaten. Probeheft. ELTE Szláv Tanszék 1993. 24 p.
 • Szemelvények Hadrovics László írásaiból. Segédkönyv szlavisztikai szeminárium gyakorlatokhoz. Tankönyvkiadó. Budapest 1994. 359 p.
 • Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz Kniezsa István válogatott írásaiból. (Kiss Lajossal) ELTE Szláv Filológiai Tanszék. 1994. 214 p.
 • Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz Melich János válogatott írásaiból. (Kiss Lajossal). ELTE Szláv Filológiai Tanszék 1995. 224 p.
 • Slawische Handschriften in Ungarn III. ELTE Szláv Tanszék. 1996. 34 p.
 • Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz Asbóth Oszkár válogatott írásaiból (Kiss Lajossal) ELTE Szláv Filológiai Tanszék 1996. 218 p.
 • Csíkhelyi Lenke: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szláv anyaga. ELTE Szláv Filológiai Tanszék 1996. 110 p.
 • Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz Gregor Ferenc válogatott írásaiból. (Kiss Lajossal) ELTE Szláv Filológiai Tanszék 1999. 216 p.
 • Bańczerowski Janusz: a nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései. ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet 2000. 402 p.
 • Hadrovics László: A régi horvát szótárirodalom. Magántanári előadások az 1941/42. tanévben. ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet. Szláv Filológiai Tanszék 2002. 73 p.
 • Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza. A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából. Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Matica hrvatska. Zagreb 2002. 543 p. (Milka Jauk-Pinhakkal és Kiss Gy. Csabával)
 • Kis szláv lexikográfia. Opera Slavica Budapestinensia. Budapest. 2004. 221.p. (Vig Istvánnal)
 • Rukopisne prodike iz Pannonhalme. Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov – Wissenschaftliches Institut der burgenländischen Kroaten. Željezno 2005. 226.p. (Vig Istvánnal)

6. Recenziók

 • Stati po morfologiji, sintaksisu i semantike sovremennogo russkogo jazyka. StSlH 21 (1975), 442-444.
 • A.A. Bojko: Sočetanijaa s infinitivom nesoveršennogo vida v sovremennom russkom jazyke. Leningrad 1973. 156 p. StSlH 22 (1976), 180-183.
 • Beszámoló „A Budai Egyetemi Nyomda szerepe…” című konferencia munkájáról. Helikon 1977/4, 432-435.
 • Rammelmeyer, Matthias: Die deutschen Lehnübersetzungen im Serbokroatischen. Beiträge zur Lexikologie und Wortbildung. Wiesbaden 1975. StSlH 23 (1977), 204-208.
 • Jerković, Jovan: Jezik Jakova Ignjatovića. Novi Sad 1973. StSlH 24 (1978), 191-193.
 • Hadrovics László: Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert. Akadémiai Kiadó. Budapest 1974. ZbMSFL 22/1 (1979), 217-221.
 • Surdučki, Milan: Srpskohrvatski i engleski u kontaktu. Novi Sad 1978. ZbMSFL 23/2 (1980-1981), 207-213.
 • Papp Ferenc: Könyv az orosz nyelvről. Budapest 1979. MNy 77 (1981) 185-191; StSlH 27 (1981), 303-307.
 • Kontrastivna jezička istraživanja. Simpozijum. Novi Sad 7. i 8. XI. 1979. Zbornik radova. Novi Sad 1980. Fordítás és nyelvoktatás. TIT Budapesti Szervezete. Szerk.: Nyomárkay István. 1981. 185-191.
 • Areális nyelvészeti tanulmányok. Szerk.: Balázs János. Tankönyvkiadó. Budaopest 1982. MNy 80 (1984), 493-499.
 • Erzählgut der Kroaten aus Stinatz. Hrsg. von Károly Gaál und Gerhard Neweklowsky. Wien 1983. Soproni szemle 1985/3, 281-284; StSlH 31 (1985), 380-383.
 • Typographia Universitatis Hungaricae Budae 1777-1848. Publié par Péter Király. Akadémiai Kiadó. Budapest 1983. FilK 31 (1985), 284-287.
 • Jembrih, Alojz: Antun Vramec i njegovo djelo. Čakovec 1981. StSlH 31 (1985), 375-377.
 • Festschrift für Nikola Pribić. Hrsg. von J.Matešić. Mannheim 1983. StSlH 31 (1985), 378-380.
 • Ivić, Milka: Lingvistički ogledi. Beograd 1983. FilK 31-32 (1986-87), 132-134; StSlH 31 (1985), 384-392.
 • László Hadrovics fünfundsiebzigjährig. StSlH 31 (1985), 425-426.
 • A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar helyesírása. Főszerkesztő Hadrovics László, szerkesztő Zoltán András. Akadémiai Kiadó. Budapest 1986. MNy 84 (1988), 487-490.
 • Jocić, M. – Vasić, V.: Školski rečnik standardnog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika. Knjiga prva A-L. Novi Sad 1988. WSA 24 (1989), 271-273.
 • Tgolí chole Męstró. Gedenkschrift für Reihold Olesch. Köln-Wien 1990. WSA 28 (1991), 347-350.
 • Lehmann, I.: Putni tuvaruš A.K. Zrinska. München 1990. StSlSav 1992/2, 6-9.
 • Brodnjak, Vladmiri: Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika. II. nepromijenjeno izdanje. Zagreb 1992. WSA 31 (1993), 327-332.
 • Mamić, Mile: Temelji hrvatskoga pravnog nazivlja. Zagreb 1992. WSlJb 40 (1994), 198-201.
 • Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 1995. Nyr 120 (1996), 360-364.
 • Hollós Attila: Az orosz szókincs magyar elemei. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 206. Budapest 1996. StSlH 43 (1998), 161-164.
 • Három érdekes munka Bosznia-hercegovináról. Századok 2000. 4. szám 1016-1017.
 • Ham, Sanda: Jezik Zagrebačke slavističke škole. Osijek. Knjižnica Neotradicija. 1998. StSlH 44 (1999), 389-413.
 • Samardžija, Marko: Nekoć i nedavno. Rijeka 2002. 171 p. StSlH 48(2003), 443-446.
 • Damjanović, Stjepan: Slovo iskona. Matica hrvatska. Zagreb 2002. 294 p. StSlH 49(2004), 197-198.
 • Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777-1848. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 3. Nyíregyháza 2003. 667 p. MNy C(2004), 99-104.
 • Keszler Borbála: Írásjeltan. Budapest. 2004. 276 p. MNy 101(2005), 248-250.
 • Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Kisebbségkutatás Könyvek. Budapest 2005. 273 p. MNy 102(2006), 218-220.
 • Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. Nakladni zavod Globus. Zagreb 2005. 255 p. Nyr 130(2006), 97-100.
 • Zwei internationale Konferenzen über die interkulturelle Kommunikation und über den Zivilisationswortschatz. StSlH 51(2006) 210-211.

7. Personalia

 • László Hadrovics fünfundziebzigjährig. StSlH 31 (1985), 425-426.
 • Hadrovics László (1910-1997) Megemlékezés. Magyar Tudomány 1997/9, 1118-1120.
 • Búcsú Hadrovics Lászlótól. MNy 93 (1997), 264-265.
 • Pamjati Ferenca Pappa. StSlH 46 (2001), 213-214.
 • Januszu Bańczerowskomu 60 let. StSlH 46 (2001), 216-217.
 • Emlékezés és elmélkedés. Hadrovics László szülőháza előtt. Irodalomismeret XI. (2001. 3-4.), 53-55; MNy 98 (2002), 103-106.
 • In memoriam Lajos Kiss. StSlH45(2004), 227-228.
 • Avató beszéd Kiss Lajos emléktáblájának leleplezése alkalmával. MNy 101(2005)
 • Radoslav Katičić 75 Jahre. StSlH 50(2005). 439
 • GerhardNeweklowsky fünfundsechzigjährig StSl 51(2006) 203.
 • István Póth neunzigjährig. StSl 51(2006) 203.
 • Janusz Bańczerowski fünfundsechzigjährig. StSlH 51(2006), 209-210.
Linkek és letöltések