Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

  
Dr. Fedoszov Oleg
egyetemi adjunktus
 
Életrajzi adatok
 • Született: 1958.08.15.
 • Tanulmányok: Moszkvai Lenin Tanárképző Egyetem, történelem-társadalomtudomány szak (1980), Prágai Károly Egyetem, Cseh nyelv, mint idegen nyelv (1983)

ÖNÉLETRAJZ

Tudományos fokozat
 • Prágai Károly Egyetem doktorátusa ( PhDr., 1984)
 • ELTE, PhD doktori cím (nyelvtudomány – szlavisztika, 2002)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Cseh Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
Oktatási tevékenység
 • cseh leíró és történeti nyelvtan
 • cseh frazeológia
 • lexikológia és lexikográfia
 • bevezetés a szláv nyelvtudományba
 • cseh köznyelv elemzése
 • cseh civilizáció
Tudományos tevékenység
fő kutatási területe: cseh és orosz frazeológia, cseh nyelv lexikológiája, korpusz-nyelvészet
Tagság
Magyar Nyelvtudományi Társaság, EUROPHRAS (Europaische Gesellschaft für Phraseologie), A Nemzetközi Szlavisztikai Komité Frazeológiai Bizottságának magyarországi tagja (2003 -)
Elismerések
a budapesti (ELTE) cseh szak 50. évfordulója alkalmából Cseh Köztársaság külügyminisztere Gratias Agit díjat adományozta (2005)
Publikációk

 

Linkek és letöltések
 

Publikációs lista (1987 – 2014) (MTMT)

 1. Makszim Gorkij és a cseh irodalom. - in: Az élő Gorkij. Szerk. Kovács J.Béla, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987, 69-77. ISBN 963 09 3134 6, ISSN 0324 3672
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2. Výrazy neslovesné. (Ekvivalenty a překlady), Eds. F.Čermák, J.Hronek, J.Machač, Academia, Praha, 1988
 3. Slovník české frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy větné. (Cizojazyčné ekvivalenty). Hl. red. F.Čermák, LEDA, Praha, 2009, ISBN 9788073352196
 4. Nyelvtudomány és ideológia. -  in: Magyar Nyelv, 1990/3-4. 138-147. Nyelvtudomány és ideológia (Néhány tisztázatlan kérdés a szovjet nyelvtudomány történetéből). MagyarNyelv, LXXXVI. (1990/3 – 4), 138-147
 5. "Дело о вокативе" (К вопросу о синтактической роли словоформ и словосочетаний в функции обращения в славянских языках). - in: Труды по славяноведению / Szlavisztikai tanulmányok, Szerk. Nyomárkay István, ELTE, Budapest, 1992, 53 – 68. ISBN 963462698 X
 6. A legújabb cseh frazeológiai szótár (recenzió). - in: Studia Slavica Hung., 1995/3-4.
 7. Gorkij és Rozanov (Néhány adalék egy levelezés történetéhez és hátteréhez). - in: Szláv századforduló. Irodalomtörténeti tanulmányok, ELTE, Szláv F. Tanszék, Budapest, 1997, 65 – 77. ISBN 963 463 196 7
 8. Компьютерный корпус и фразеологический „чёрт”. – in: Hungaro-Slavica 1997 (Studia in honorem Stephani Nyomárkay), Red. Banczerowski J., ELTE Szláv Tanszékcsoportja, 1997, 52 – 57.
 9. Личные местоимения как прагматические элементы текста. - in: Nyelv, stílus, irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Szerk. Zoltán András. Budapest, 1998, 75 – 82.
 10. Avšak snad ještě asi sotva víme, co znamená slovo sotva (K metodice lexikografického popisu tzv. pragmatických prvků výpovědi). - in: Pocta 650. Výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků, II. díl, FFUK, Red. A.Stich, Praha, 1998, 219 -231. ISBN 80-85899-53-1
 11. Влияние конверсии в сочетании прилагательного с существительным в структуре фразем на их выразительные свойства. - in: Bibliotheca Croatia Hungariae, VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok, Szombathely - Pečuh, Szerk. Gadányi K., 1998, 247-256. ISBN 963 9017 88 4
 12. A szófaji homonímia - számítógépes korpusz tükrében - in: Poliszémia, homonímia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II., Budapest, TINTA, 1999, 74-78. ISBN 963 86013 1 0
 13. Русский ассоциативный словарь как зеркало „языковой личности” (в сравнении с венгерским и чешским сборниками вербальных ассоциаций). - in: Studia Russica XVII, Budapest, 1999, 227-236. HU ISSN 0139-0287
 14. A dolog mint gondolati tárgy - in: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Budapest, TINTA, 2000, 97-101. ISBN 963 86090 1 X
 15. Десять лет „бархатных революций” в зеркале идиом и метафор. - in: Слово во времени и в пространстве. К 60-летию профессора В.М.Мокиенко. Санкт-Петербург, Фолио-ПРЕСС, 2000, 400 – 414. ISBN 5-7627-0154-9
 16. Русские и чешские фразеологизмы с компонентами „дело” и „věc”. - in: HUNGARO-SLAVICA 2001 (Studia in honorem Iani Banczerowski), Red. Nyomárkay I., ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, 2001, 43 – 51.
 17. A különbözőség szemantikai mezője a cseh és az orosz nyelvben. - in: Kontrasztív szemantikai kutatások, Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XI., Szerk.: Gecső Tamás, TINTA, 2001, 122-129. ISBN 963 9372 15 3, ISSN 1419-6603
 18. Zkušenosti s užíváním Českého národního korpusu ve výuce češtiny v Maďarsku. – in: Čeština jako cizí jazyk IV. Materiály ze 4. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2002, 137-142. ISBN 80-7308-020
 19. Венгерско-немецко-чешские фразеологические параллели (на фоне актуальных проблем русской фразеологии).  – in: Rossica Olomucensia XL , 2002, 385-396. ISSN 0139-9268
 20. Передвигаются ли границы фразеологии? (О т.н. «лексических фраземах» на материале русского, чешского и венгерского языков). - in: Slowo. Tekst. Czas – VI. «Новая фразеология в новой Европе», Szczecin – Greifswald, 2002, 545-559. ISBN 83-7241-244-8
 21. Динамика лексической и фразеологической сочетаемости в чешском языке. – in: Studia Slavica Hung. 48/1-3. (2003), 41-69.
 22. Языковое выражение эмоций в романе Б. Акунина «Азазель» - in: Studia Russica XX., Budapest, 2003, 82 -91. HU ISSN 0139-0287
 23. Русские коллокации 2-й пол. XIX века (на материале «Курса русской истории» В.О.Ключевского). – in: Rossica Olomucensia XLII, 2004, 631-639. ISSN 0139-9268
 24. Állandósult szókapcsolatok és variabilitás. – in: Variabilitás és nyelvhasználat. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXIV., Szerk.: Gecső Tamás, TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2004, 96 – 102. ISBN 963 963 7094059, ISSN 1419-6603
 25. Коллокации на фоне комбинаторики лексем. – in: Frazeologia slowianska i inne plaszczyzny systemu jezykowego. Pod red. Janiny Bartoszewskiej, Walerija Mokijenko, Harrego Waltera. – Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2004, 37-49.
 26. Verbální asociace, frazeologie a korpus. – in: Jazyky a jazykověda (Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka). FFUK – Ústav ČNK, Praha 2004, 63-81. ISBN 80-7308-0796
 27. A cseh szótárirodalom. – in: Kis szláv lexikográfia, Opera Slavica Budapestinensia, Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéke, Szerk.: Nyomárkay I., Vig I., 2004, 155-173. ISBN 963 463 768 X
 28. Венгерская лексикография, опыт и перспективы (посвящается памяти акад. Лайоша Кишша, 1922-2003). – in: Verba et historia (Igoru Němcovi k 80. narozeninám) - (Eds. Petr Nejedlý, Miroslava Vajdlová), Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, 67-75. ISBN 80-86496-20-1
 29. «Скучать»по-чешски, или «nuda a spol.» в свете корпуса (ČNK). – in: Грани слова. Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М.Мокиенко. Издательство «Элпис», Москва, 2005, 354-364. ISBN 5-902872-01-04
 30. Фразеологические единицы в языке популярной психологии. -  in: Frazeologiсké študie IV, edts. M.Jankovičová, J.Mlacek, J.Skladaná, VEDA, Bratislava 2005, 49 – 59. ISBN 80-224-0865-4
 31. Антропоморфная фразеология жестов и корпус. - In: Slowo. Tekst. Czas –VIII. (Человек во фразеологии и лексике славянских языков), под ред. М.Алексеенко и М.Харди, Szczecin 2005, 103 – 107. ISBN 83-60065-25-X
 32. Фразеологическая вариантность в свете Чешского национального корпуса. – in: Слово в словаре и дискурсе. Издательство «Элпис», Москва, 2006, 482 – 493. ISBN 5-902872-09-X
 33. Считать ли словом уникальный компонент фраземы? – in: Rossica Olomucensia XLIV, Olomouc, 2006, 841 – 846. ISBN 80-244-1313-2, ISSN 0139-9268
 34. „A nemzetközi helyzet fokozódik”, avagy filmes eredetű szállóigék nyelveinkben. -  in: Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia. Szerk. Gecső Tamás. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, TINTA, Budapest 2006, 134 – 139. ISBN 963 7094 58 X, ISSN 1419-6603
 35. Крылатые слова чешского кино. – in: Frazeologia a jezykowe obrazy swiata przelomu wiekow. Red. W. Chlebda, Uniwersytet Opolski, Opole, 2007, 331 – 341. ISBN 978-83-7395-245-4
 36. Психологические установки на языке фразеологии. – in: EUROPHRAS  SLOVENIJA 2005, Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah, Edited by Erika Kržišnik, Wolfgan Eismann, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2007, 583 – 592. ISBN 978-961-237-203-3
 37. Vladimír Skalička a maďarská gramatika – in: A cseh szak 50. éve (1955 – 2005). Szerk.: Heé V, Fedoszov O., Opera Slavica Budapestinensia, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék,  Budapest, 2007, 75 – 82. ISBN 963 463 705 1, ISSN 1789-3976
 38. Некоторые вопросы эквивалентности во фразеографии. – in: Kritik und Phrase (Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag). Ed.: Peter Deutschmann, PRAESENS Verlag, Wien, 2007, 643 – 656. ISBN 978-3-7069-0457-5
 39. Глагол звать и вопросы сочетаемости лексем. – in: Studia Slavica Hung. , Vol 52/1 – 2 (2007), 95 – 100.
 40. Харри Вальтер – Валерий Михайлович Мокиенко: Антипословицы русского народа. Санкт-Петербург: Издательский Дом «Нева» 2005 (рецензия). – in: Acta Ethnographica Hungarica. 52 (1), 2007, 258 – 260. ISSN 1216-9803
 41. Еще раз о границах фразеологии (на материале венгерского языка). – in: Frazeologické štúdie V. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Editori: Dana Baláková, Peter Ďurčo. Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2007, 94 – 104. ISBN 978-80-8084-204-8
 42. „Солнечный круг – коллокации вокруг” (Ещё раз о сочетаемости и прецедентных текстах). - in: Jezyk. Czlowiek. Dyskurs. Eds.: M.Hordy, W.Mokijenko, H.Walter. Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, 2007, 173-180. ISBN 978-83-60903-36-0
 43. Прагматическая классификация пропозициональных фразем (на материале русской фразеологической неологики). - in: Slavenska frazeologija i pragmatika. Eds.: Željka Fink Arsovski, Anita Hrjak, Knjigra, Zagreb, 2007, 509 – 517. ISBN 978-953-7421-02-1
 44. Злободневные русские прозвища по материалам словаря Харри Вальтера и В.М. Мокиенко. – in: Acta Ethnographica Hungarica, 54 (1), (2009), 157-162. ISSN 1216-9803
 45. «Жизнь налаживается»? – К эволюции устойчивости фразеологических неологизмов. – in: Phraseologische Studien. Dynamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie. Eds.: Dana Baláková, Harry Walter, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, 2010, 133 – 142. ISBN 978-3-86006-354-5
 46. Frazeologie novinového úvodníku: pohled didaktický. – in: BOHEMISTYKA (Rocznik XI ), 3/2011, 205 – 222. ISSN 1642-9893
 47. Фразеология и синтаксис. – in: Rossica Olomucensia L, Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXI. ODR, 2011, 577-580. ISBN 978-80-244-3243-4
 48. Что делают русские «с жиру»? (К динамике одного фразеологизма). – In: Studia slavica XVI, UNIWERSYTET OPOLSKI, Opole 2012, 395-407. ISBN 978-80-7464-189-3. ISSN 1803-5663,
 49. František Čermák, Lexikon a sémantika. NLN, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-020-3, 357 стр., на чешском языке (рецензия) – in: Studia Slavica Hung. 57/1( 2012),233-237.
 50. Сочетаемость слов с корнями дерз- (*drъzъ) и проблемы описания полисемии – in: Studia Slavica Hung. 57/2( 2012), 367-382.
 51. A vicc mint nyelvészeti feladvány. – in: Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Szerk.: Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 151., TINTA Könyvkiadó, Budapest, 2013, 224-232. ISSN 1419-6603, ISBN 978-963-9372-75-7
 52. Внутренняя форма жестовых идиом. – in: Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания), Будапешт, 2013, № 27, 73-79. HU ISSN 147-8060
 53. „Карьера” темной лошадки. – in: Studia Slavica Hung. 58/2 (2013), 321-335.
 54. Вода, человек, «проклятые вопросы» фразеологии и пражская школа (гидро-фразеологическая экскурсия по Будапешту и Венгрии). – in: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 1. Ред.: А.Золтан, О.Федосов, С.Янурик. Budapest, TINTA Könyvkiadó, 2013,  35-63. ISSN 1419-6603, ISBN 978-615-5219-46-7
 55. Решето, вода кипяченая и сырая, «бычья кровь», салями и прочая фразеологическая кухня. – in: ВОДА в славянской фразеологии и паремиологии 2. Ред.: А.Золтан, О.Федосов, С.Янурик. Budapest, TINTA, 2013, 664-678. ISSN 1419-6603, ISBN 978-615-5219-47-4
 56. Жестовые фразеологизмы в межъязыковом сопоставлении (по материалам русского и чешского языков). – in: Stałość  i zmienność w językachz i kulturách świata. Tom 1. Pod red. D. Dziadosz, A. Krzanowskiej i A. Szlachty. VOLUMINA. Szczecin 2014. 149-160.  ISBN: 978-83-7867-094-0.
 57. Меткое ли слово пословица? – in: Вестник Новгородского государственного университета. Сер.: Филологические науки. № 77. 2014. 40-43. ISSN 2076-8052
 58. Frazeologie novinového úvodníku: pohled didaktický. – in: Na úprku před sebou samými : Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky. Eds.: Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros. Praha, Akropolis, 2014. 129-145. ISBN: 978-80-7304-172-4
 59. Щелкопер и жупел, переговорщики и посадки (К вопросу о роли идиоматики в современном политическом дискурсе) – in: Studia Russica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2014 (megjelenés alatt)
 60. «Отречемся от старого мира, Отряхнем его ПРАХ с наших ног!» („Историческая память” слова во фразеологии) – in: Opera Slavica (Slavistické rozhledy), r. XXIV, Brno, Masarykova univerzita 2014 (megjelenés alatt)
 61. Вошь на аркане, блоха на цепи (Внутренняя форма зоонимных фразем) – in: Animalistički frazemi u slavenskim jezicima, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Red. Ivana Vidović Bolt, 2014, (megjelenés alatt)
 62. Бирюком жить и волком смотреть (О роли ключевых компонентов в идиоматике). – in: Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания), Будапешт, 2014, № 28 HU ISSN 147-8060 (megjelenés alatt)
 63. Отрекаться или зарекаться от сумы да от тюрьмы? – in: Studia Slavica Hung. 59/2 (2014) (megjelenés alatt)
 64. Русские антипословицы в семиотическом пространстве (társszerző: Litovkina T. Anna). – in: "Bis dat, qui cito dat" (Gegengabe in Paremiology, Folklore, Language, and Literature. Honoring Wolfgang Mieder on His Seventieth Birthday.) Edited by Christian Grandl & Kevin J. McKenna. Peter Lang: Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014, Würzburg. (megjelenés alatt)
 65. A „világ nyelvi képe” … egyre homályosabb? – in: A Nyelv és kép.  Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. Szerk.: Gecső Tamás. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, TINTA Könyvkiadó, Budapest 2014, ISSN 1419-6603 (megjelenés alatt)
 66. Перевод квазифразем (к проблеме изучения слабоидиоматичных устойчивых сочетаний) – in:  Frazeologia a przekład, Międzynarodowa konferencja naukowa „Frazeologia a przekład” Opole, 4-6 września 2011 r., OPOLE, 2014 (megjelenés alatt)
 67. Nichtaffirmative Idiome im Russischen und Slowakischen (Peter Ďurčo, Trnava – Oleg Fedoszov, Budapest) – in:  ?? (Festschrift für Prof. Dmitrij Dobrovol’skij zum 60. Geburtstag). Paris, 2014. (megjelenés alatt)

 

Önálló kötet:
О.И.Федосов (Fedoszov Oleg): Фразеология как экспериментальная лаборатория лингвистики (Избранные статьи по русской и общей фразеологии) = A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja (Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából).
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet / TINTA Könyvkiadó (Серия: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 161. / Пособия по изучению лингвистики 161.), Budapest, 2014, ISSN 1419-6603, ISBN 978-615-5219-73-3, 276 oldal

Szótár szerkesztése
Slovník české frazeologie a idiomatiky 2. Výrazy neslovesné. (Ekvivalenty a překlady), Eds. F.Čermák, J.Hronek, J.Machač, Academia, Praha, 1988

Slovník české frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy větné. (Cizojazyčné ekvivalenty). Hl. red. F.Čermák, LEDA, Praha, 2009, ISBN 9788073352196

Könyv szerkesztése
A cseh szak 50. éve (1955 – 2005). Szerk.: Heé V., Fedoszov O., Opera Slavica Budapestinensia, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék,  Budapest, 2007. ISBN 963 463 705 1, ISSN 1789-3976
„ВОДА” в славянской фразеологии и паремиологии 1. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában 1. Ред.: А.Золтан, О.Федосов, С.Янурик. Budapest, TINTA Könyvkiadó, 2013,  35-63. ISSN 1419-6603, ISBN 978-615-5219-46-7

„ВОДА” в славянской фразеологии и паремиологии 2. / A VÍZ a szláv frazeológiában és paremiológiában 2.Ред.: А.Золтан, О.Федосов, С.Янурик. Budapest, TINTA, 2013, 664-678. ISSN 1419-6603, ISBN 978-615-5219-47-4

Recenziók
A legújabb cseh frazeológiai szótár (recenzió). - in: Studia Slavica Hung., 1995/3-4.

Харри Вальтер – Валерий Михайлович Мокиенко: Антипословицы русского народа. Санкт-Петербург: Издательский Дом «Нева» 2005 (рецензия). – in: Acta Ethnographica Hungarica. 52 (1), 2007, 258 – 260. ISSN 1216-9803

Злободневные русские прозвища по материалам словаря Харри Вальтера и В.М. Мокиенко. – in: Acta Ethnographica Hungarica, 54 (1), (2009), 157-162. ISSN 1216-9803

František Čermák, Lexikon a sémantika. NLN, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-020-3, 357 стр., на чешском языке (рецензия) – in: Studia Slavica Hung. 57/1( 2012), 233-237.

ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÖZZÉTETT MŰ
A cseh nyelv. – in: “Szláv civilizáció” című digitalis tananyag (HEFOP-3.3.1-P-2004-09-01341/1.0-4123-079/2005.sz.) In: http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/main.htm http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/cseh-nyelv.htm

Kiadatlan mű:

A névszói-igei állandósult szókapcsolatok problémái (Érzelmeket kifejező cseh főnevek (nomina affecti) alapján a Cseh nemzeti korpusz (CsNK) adatbázisának felhasználásával).

Témavezető: Nyomárkay István akadémikus

ELTE, Budapest, 2002,
PhD értekezés,   254 oldal.