Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Dukkon Ágnes
Dr. Dukkon Ágnes
professzor emerita
[English version]
Életrajzi adatok

Születési idő, hely: 1949. nov. 11. Győrszemere
Középiskola: 1964-1968 Ménfőcsanaki Gimnázium

Munkahelyek:
1973-74: középiskolai tanár, Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium
1974-77: Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Orosz tanszék, 1976: JATE Orosz Tanszék, félállás.
1977-től - Budapest, ELTE TFK (ill. ennek jogelődje, majd megszüntetése – 2003 – után pedig az ELTE BTK):
1990-ig a TFK Orosz Tanszéken tanársegédi ill. adjunktusi beosztásban; az Irodalomtudományi Tanszéken 1990-től docensi, 1993-tól főiskolai tanári beosztásban, 1997-2007-ig tanszékvezető. 1993-95-ig külügyi és tudományos főigazgatóhelyettes. A TFK megszüntetése  után ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, 2008-tól: ELTE BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék.
Óraadóként: 1985-1992: ELTE Eötvös Collegium és ELTE BTK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

 • Magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakos tanár,  (ELTE, 1973)
 • Egyetemi doktori, ELTE BTK, 1975, régi magyar irodalomból (A hivatástudat, a népművelés és a történetszemlélet kérdései Tótfalusi Kis Miklós életművében)
 • Az irodalomtudomány kandidátusa, MTA, 1990, orosz irodalomból (Belinszkij és Dosztojevszkij. Egy irodalmi vita története és tanulságai)
 • Habilitáció, ELTE: 1999, orosz irodalomból  (A XIX. századi orosz irodalom története)
 • MTA Doktora: 2004, régi magyar irodalomból (Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben)
Munkakör

professzor emerita, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék

Munkáltató szervezeti egység

 ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Elérhetőség
e-mail: dukkonagnes@gmail.com

OKTATÁSI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Külföldi oktatás

 • 1980-82, Krakkó, Uniwersytet Jagielloński, Orientalisztika Tanszék, magyar lektor.
 • 1992-2003, Krakkó, Uniwersytet Jagielloński, Magyar Filológiai Tanszék: évente egy hét, előadások a magyar irodalom történetéből Balassitól Petőfiig. Tudományos munka konzulense: Piotr Kowalczyk doktori értekezéséhez (A Zrínyi-kultusz Kelet-Európában), védése 2001. június.
 • 2006-07, Vendégprofesszor, Universität Wien, EVSL, Institut für Finno-Ugristik: szemináriumok és előadások a magyar irodalom történetéből (reneszánsz és barokk kor), két  magiszteri dolgozat témavezetése.

Oktatói tevékenység az ELTE TFK-n és a BTK-n:
Előadások és szemináriumok a./ régi magyar irodalom, b./ felvilágosodás és reformkor, c./ világirodalom, a 19. századi orosz irodalom témaköreiből. Orosz nyelv- és stílusgyakorlat.
Speciális kollégiumok: a 19. századi orosz irodalom történetéből, komparatisztikából, ezen belül műfordítás-elemzés, az orosz és német romantika, magyar-orosz irodalmi kapcsolatok. Szakdolgozati témavezetés folyamatosan a fenti témakörökből.


Diákköri dolgozatok témavezetése 1979-től 2009-ig, OTDK-n helyezést 3 hallgató ért el

Oktatói, témavezetői tevékenység PhD-képzésben

1994-től tanítás és témavezetés az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetben (2001 szeptembere óta az Irodalomtudományi Doktori Iskola része) működő doktori képzésben, Az orosz irodalom Kelet és Nyugat vonzásában c. programban, három témában: 1. bölcselet és irodalom, 2. komparatisztika, magyar, orosz  irodalmi témák, az orosz irodalom nyugat-európai kapcsolódásai, 3. Irodalomtudomány.
Témavezetés: Havasi Ágnes, Dosztojevszkij pozitív típusú hősei c. PhD-értekezés, védett 2002-ben, az értekezés könyv alakban megjelent: Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2008; Barabás Mariola A haláltánc-motívum alakulása a reneszánsz és barokk kor lengyel irodalmában (abszolutórium: 2006), Gedeon Sarolta, Dosztojevszkij recepciója Magyarországon 1945 után (abszolutórium 2007),Bugovits Valéria, A család-téma és a nőábrázolás Lev Tolsztoj regényeiben (abszolutórium 2007), Térfy András (2013-tól) : Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényének vallásfilozófiai vonatkozásai, Pokorny Anna (2012-től): Bergyajev szabadság-filozófiájának dosztojevszkiji inspirációi


Kitüntetések:1989-ben: Eötvös Collegium-emlékérem, 1991-ben Trefort-emlékérem

KUTATÁSI TERÜLETEK

1. Magyar irodalom: a reneszánsz és barokk kor; Tótfalusi Kis Miklós életműve; a 17. század jeles tankönyvírói és az enciklopédia-divat (Comenius, Frölich Dávid, Apácai Csere János, Jászberényi Pál); Zrínyi Miklós és a 17. század derekának irodalmi és politikai viszonyai; a tömegkultúra a 17. században, kalendáriumok Magyarországon és Európában. Monográfia, tanulmányok, konferenciaelőadások magyar és idegen nyelven. MTA Doktora fokozat megszerzése a „Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben“ című könyvvel (2004).
2. Orosz irodalom: elsősorban a 19. század (a romantika, az elbeszélő költemény műfaja, Gogol, Dosztojevszkij életműve). Monográfia, könyvrészletek, szövegkiadások, tanulmányok publikálása. Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok a 19-20. században. Közreműködés az Orosz írók magyar szemmel négy kötetes tankönyvsorozat összeállításában (anyaggyűjtés, szerkesztés, bibliográfia, tanulmányírás) 1976-tól, önállóan a III. kötet kiadása (1989). Kandidátusi disszertáció és habilitáció orosz irodalomból

Külföldi kutatás ösztöndíj támogatással:

1984. őszi szemeszter: Moszkva, Puskin Intézet. Konzultációk a Gorkij Világirodalmi Intézet munkatársaival (Sz. G. Bocsarov és J. V. Mann).
1987. május, Moszkva, Lomonoszov Egyetem, Dosztojevszkij-kutatás
1992. július, Oxford, Bodleian Library, az East European Hospitality Scheme ösztöndíjával (régi kalendáriumok könyvészeti, művelődéstörténeti vonatkozásai)
1993. május, Krakkó, Soros-ösztöndíjjal, régi lengyel kalendáriumok kutatása
1994. Krakkó-Wrocław, három hónap, MÖB ösztöndíjjal (kalendárium- és hungaricum-kutatás).


Együttműködés külföldi intézetekkel:

Институт Мировой Литературы им. Горького (ИМЛИ), Москва – 1984-ben négy hónapos tanulmányút, 1987-ben 6 hetes ösztöndíj: Dosztojevszkij-kutatások Sz.G. Bocsarov és J. V. Mann professzorok irányításával.
Universität Bremen, 1997-től 2000-ig, a Deutsche Presseforschung programjában, konferencia és publikáció tanulmánykötetben a magyarországi németnyelvű sajtó történetéből.
Filosofický Ústav Akademie věd České Republiky, Prága, Acta Comeniana folyóirat köre, publikációk és közös kutatási témák a 17-18. század művelődéstörténetéből 1997-től.
Gdański Egyetem Polonisztikai Intézet 18. századi kutatócsoportjával, konferencia és publikáció: 2000-2003 között
Krakkó, Jagiello Egyetem, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, három évtizedes szakmai kapcsolatok, publikációk, konferenciák, konzultációk, tanítványok kölcsönös patronálása. Instytut Węgierskoj Filologii: 1992-2003, előadások és konzultációk magyar irodalomtörténetből, oktatói és hallgatói mobilitás rendszeres szervezése.
Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, LMU München, 2007-től, együttműködés Dr. Juliane Brandttal, konferenciák, publikációk 2010-13-ban.
Институт Художественного Образования Российской Академии Образования, Москва – 2008-tól szakmai kapcsolat kiépítése a moszkvai Pedagógiai Akadémia Művészetpedagógiai Intézetével (ИХО-РАО: http://www.art-education.ru/) – irodalom és művészet, interdiszciplináris témák az oktatásban.
Алтайская Государственная педагогическая Академия, Кафедра русского языка и литературы –2012-től  (publikációk)
Slovanský ústav Akademie věd České Republiky, Prága 2014-től (konferencia, publikáció)

Nemzetközi és hazai konferenciák:

A. Magyar irodalom és művelődéstörténet

 1. 1992 ápr. 20-23. Tata: Asztrológia és keresztény hit a 17. századi kalendáriumokban, Közköltészet, népi kultúra a XVI-XVII. században
 2. 1993. jún 9-12. Szeged: Woodcuts in Old Calendars. European Iconography East & West konferencia
 3. 1994. május 23-26. Esztergom: Élmény és konvenció. A szenvedés képei Balassi Bálint lírájában. Konferencia Balassi Bálint halálának 400. évfordulóján
 4. 1995. aug. 25. Sárospatak: Comenius nyelvtanítási módszerének tükröződése Jászberényi Pál latin-angol nyelvkönyvében,
 5. 1996 szept. 7-14. Róma: A bibliai idézetek szerepe Tótfalusi Kis Miklós műveiben. IV. Hungarológiai Kongresszus
 6. 1997. ápr. 23-25. Bad Muskau: Historische deutschsprachige Kalender in Regionen von Ungarn im 17. Jahrhundert, a brémai Deutsche Presseforschung kutatócsoport konferenciáján.
 7. 2001. szept. 15-22. Gdański Egyetem, konferencia: European connections between old school theatres and The European community of old calendars, előadás: Old Calendars in Iconographical Approach
 8. 2002. ápr. 25-28. Kolozsvár: Tótfalusi Kis Miklós-konferencia. Tótfalusi Kis Miklós teológiai műveltsége és ennek hatása munkásságára
 9. 2002. szept.5-7. Miskolc, Iskola és Színház (Nemzetközi konferencia): A Didactica Magna évszázada:  tudománynépszerűsítési kísérletek a 17. századi Magyarországon.
 10. 2003. május 15-18. Szeged: A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVIII. században, konferencia, A naptárvers a XVII. században.
 11. 2003. okt. 1-3. Sárospatak: Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában, nemzetközi konf., Bécs, Krakkó és Boroszló szerepe a 16-17. századi magyarországi naptárkiadásban.
 12. 2004. okt. 12-13. Budapest: Historia Litteraria, konf. Tarnai Andor emlékére, Az anyanyelvűség programjának néhány korai példája
 13. 2004. dec. 2-3. Budapest: MTA Néprajzi Intézet, Irodalom és folklór konf., Az elbeszélő költemény műfaja és a folklór kapcsolata
 14. 2006. máj. 24-27. Kolozsvár: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban nemzetközi konf.: Naplók, életrajztöredékek – kalendáriumlapokon
 15. 2006. jún. 23-24. Zürich: Zahl – Text – Bild im Volkskalender. Zur Intermedialität und Polyfunktionalität eines populären Lesestoffes. Tagung des SNF-Projekts „Zahl-Text-Bild. Schweizer Volkskalender von 1500 bis 1900”: Sign – Symbol – Decoration. The picture-text relationship in the 16-17th century Hungarian calendars
 1. 2008. aug. 26-28. Sárospatak, Doktorok Kollégiuma Konferencia: A testvérharc bibliai példái a 17. század második felének magyar irodalmában (prédikációk, jeremiádok, emlékiratok)
 2. 2008. dec. 4-5. MTA Néprajzi Intézet, Budapest: „Folklór és nyelv” konferencia, előadás: A régi magyar kalendáriumok nyelve.
 3. 2010. márc. 10-12. Kolozsvár, Tagung „Die unitarische Kirche in Siebenbürgen” Der gelehrte Kalenderverfasser David Frölich (1595-1648) und die Erbschaft des Späthumanismus
 4. 2010. máj. 26-29. Körmend, MTA ITI „Reneszánsz és Barokk” kutatócsoport konferencia „Misszilisek, naplók”. Ostrosith Mátyás koronaőr naplója.
 5. 2010. szept. 9-12. Pécs, Nemzetközi Germanisztikai Kongresszus, „Wechselwirkungen”: Deutschsprachige Kalenderliteratur und ihre Regionen in Ostmitteleuropa am Ende der Frühen Neuzeit
 6. 2010. okt. 15-16. Eger, Dobó István Vármúzeum, “Végvár és társadalma a korszakváltás idején” (1686-1711) Országos Végvár-konferencia. Előadás, Dukkon Ágnes: A kalendáriumi krónikák tudósításai a kuruc kor hadi eseményeiről az 1670-es évektől a 18. század első harmadáig.
 7. 2011. febr. 26. Budapest, Csillagászattörténeti találkozó: A régi magyarországi kalendáriumok csillagászattörténeti jelentősége.
 8. 2012. dec. 6-7. Piliscsaba, PPKE: „A török-magyar kényszerű együttélés és hozadéka” konf. Előadás: A régi kalendáriumok török tárgyú közleményei.

 

B. Orosz irodalom

 1. 1986.aug. 10. Budapest, MAPRJAL: Белинский, Достоевский и тема двойничества
 2. 1990. aug. 5-15. Moszkva. MAPRJAL: Ф. М. Достоевский в интерпретации венгерских протестантских теологов
 3. 1991.szept.27. Budapest, Nemzetközi Goncsarov-konferencia Поэзия и действительность в мире Гончарова
 4. 1993. aug. 24-26. Budapest, Nemzetközi Turgenyev-konferencia: Дважды два четыре или пять? Проблема «романтизма» и «реализма» в понимании молодого Тургенева и Достоевского
 5. 1993. ápr. 15-16. Budapest, MTA Néprajzi Intézet, «Álom, extázis, látomás»konferencia: Az álom és a látomás poétikai szerepe Dosztojevszkij műveiben.
 6. 1998 szept. 5-14. Szentpétervár, Puskin-Turgenyev konferencia, Проблема литературности и действительности в произведениях Тургенева
 7. 1999 márc. 25-28. Cambridge, BASEES (British Association of East European and Slavic Studies) konferencia, History and characters in Pushkin's epic poems (Poltava)
 8. 1999 márc.31.-ápr.2. Párizs (Bougival, Musée Ivan Tourguénev),Goethe-Puskin-Turgenyev-konferencia: Oвидий, певецлюбвиипоэзияПушкина
 9. 2000. ápr.1-4. Cambridge, BASEES konferencia Connection of the revolt and suffering in the Lermontov's world and its reflection by Dostojevskij
 10. 2001. ápr. 7-12. Cambridge, BASEES Oтношение культуры и субкультуры в творчестве Лескова
 11. 2005. okt. 20. Krakkó: Nemzetközi Bahtyin-konferencia: Рецепция Достоевского в Венгрии в 1920-1940-е годы в ключе экзистенциальной философиибщие источники Бахтина и венгерских мыслителей)
 12. 2005. jún. 30. Iparművészeti Múzeum: Előadás a „Bronzba zárt imák” című fémikon-kiállítás rendezvényén: Szavakból szőtt ikonok (Az orosz irodalom és az ikonfestészet kapcsolatai).
 13. 2008. máj. 29-31. Moszkva, РГГУ, „Поэтика русской литературы: проблема жанров” konferencia, előadás: Ночные пейзажи в ранних произведениях Гоголя в свете романтической поэзии
 14. 2008. szept. 9-16. Ohrid, Makedonia, XIV. Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus, előadás: «Подземная география» и хтонические мотивы в ранних повестях Гоголя.
 15. 2009. ápr. 20-22. Krakkó, Jagiello Egyetem, nemzetközi Gogol-konferencia: Историческая легенда в романтической повести. «Страшная месть» Гоголя и легенда Степана, князя семиградского
 16. 2009. ápr. 23-24. Varsói Egyetem, „Egodokument 2009” konferencia: На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярности Белинского
 17. 2009. nov. 5-7. Budapest, „Gogol és a XX. század” nemzetközi konferencia: Из истории венгерского восприятия Гоголя (переводы и литературная критика)
 18. 2010. okt. 25-28. Budapest. Lustrum Saeculare Collegii. Konferencia-sorozat az Eötvös Collegium százéves épületének tiszteletére. Colloquia Ò Slavica: Поэтика Чехова и Толстого. (MTA Irodalomtudományi Intézet – Eötvös Collegium): előadás: ИскусствоТолстоговзеркале философииШестова.
 19. 2011. máj. 13-14. Krakkó, Katedra Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Institutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, Konf.: Problema kultury i twórczości Fiodora Dostojewskiego. Előadás: Достоевскийипсихология.
 20. 2011. május 20. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz tanszéki konferencia: Interferenciák C.G. Carus (1785-1865) pszichológiájában és Dosztojevszkij művészi világában.
 21. 2011. szept. 9. Budapest, MTA-ITI. Konferencia a szatíráról. Előadás: Változatok az orosz szatíra témájára: Szaltikov-Scsedrin.
 22. 2012. május 4. ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék konferencia: Belinszkij “két szólama”: a személyes és a közösségi elv váltakozása kritikáiban.
 23. 2012. május 24-25. Krakkó, Jagiello Egyetem, Идентичность, индивидуализм и общинность в русской культуре konferencia: «Дваголоса» Белинского: проблемыличностиипризваниявегопереписке
 24. 2013. okt. 7-9. Uniwersytet Opolski, Lengyelország, „Między tradycją a nowoczesnością”. Előadás: ...нелюблюэенщинсхарактером: их ли это дело?» Проблематичность женского идеала эпохи романтизма.
 25. 2014. ápr. 7-9. Prága, Slovanský ústav Akademie věd České Republiky „Literatur und Wissen”. Előadás: Spiegelungen der hagiographischen Literatur und der Philosophie der Religion in den Spätwerken von Leo Tolstoj.
 26. 2014. máj.8-9. Nyíregyháza, Konferencia Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából. Előadás: Az orosz romantika Shakespeare-recepciója és Belinszkij Hamlet-elemzése.

Egyéb tudományos tevékenység

Opponensi feladat ellátása kandidátusi, PhD- és MTA-doktori védéseken, orosz irodalom és filozófia, valamint régi magyar irodalom témakörben 18 alkalommal, bizottsági elnökség és tagság MTA doktori, kandidátusi és PhD-védéseken, habilitációs előadásokon további 10 alkalommal.


Tudományszervezés, testületi tagság

MTA Köztestületi tag
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság/Magyarságtudományi Társaság/ tagja 1980-tól
ELTE TFK, tudományos és külügyi főigazgató-helyettes, 1993-95
Modern Filológiai Társaság, választmányi tag 1996-tól, 2001-től a Recepciótörténeti szakosztály elnöke, 2001 és 2006 között hat konferencia ill. vitaülés szervezése.
MAB Irodalomtudományi Bizottság, 2004-2006.
MTA Művelődéstörténeti Bizottság, 2008 –

Intézményen belüli bizottsági, testületi tevékenység: 1993-1999, ELTE TFK Kari tanács tagja, 1997-2008, ELTE TFK záróvizsga bizottság elnöke, 2008-tól ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, záróvizsga bizottság elnöke, MA felvételi bizottság elnöke, kreditátviteli felelős. ELTE BTK Kari Tanács tagja 2011-2014.

Elnyert pályázatok:

1995-96: FEFA-pályázat, projektvezetés, az ELTE TFK számítógépes fejlesztésére és az internet kiépítésére
2000-2002: Soros Alapítvány, ELTE TFK Irodalomtudományi Tanszék, projektvezető, A roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben, négy féléves szakkollégium szervezése meghívott előadókkal.
2002: NKA, szakkönyvtámogatás az ELTE Eötvös Kiadóval a „Régi magyarországi kalendáriumok” című könyvre (megjelent 2003-ban).
2009: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Klebelsberg Kuno emlékére” szakalapítvány, a „Gogol és a XX. század” nemzetközi konferencia szervezésére.
2010: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” szakalapítvány, egyetemi segédkönyv írására (Szlavisztikai stúdiumok: 1. Orosz irodalomtudomány)
2013. NKA, szakkönyvtámogatás a Protea Közhasznú Kulturális Egyesülettel „Az Aranykortól az Ezüstkorig. Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből” című könyvre (megjelent 2014-ben)

Szakértői tevékenység

Oktatási Hivatal, tudományos-szakmai szakértő 2005-2012.

Publikációk

Dukkon Ágnes publikációi és hivatkozások munkáira DOC PDF

Linkek és letöltések

Dukkon Ágnes letölthető cikkei

 
A romantikus elbeszélő költemény és a folklór kapcsolata
«Подземная география» и хтонические мотивы в ранних повестях Гоголя
Овидий, "певец любви" и поэзия Пушкина (I)
Naplók, életrajztöredékek – kalendáriumlapokon
Conception of the Dream and the Vision in Dostoevsky's Early Novels
Hónap- és évszakábrázolások a Carmina Burana verseiben
Néhány mozaikkocka a sellő/szirén képi és irodalmi ábrázolásához
„Лишние люди” или шиллеровский дуализм в интерпретации Тургенева
Revolt and Suffering in the Lermontov's World and its Reflection by Dostoevsky
Ovidius, a "szerelem dalnoka" és Puskin költészete