Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

    
Dési Edit
Dr. Dési Edit
egyetemi adjunktus

 

Életrajzi adatok
 • Született: Budapest, 1955. június 4.
 • Iskolai végzettség: 1979 – egyetemi diploma M. Thorez Idegen Nyelvek Egyeteme (Moszkva) orosz-angol fordító és tanár szak
Tudományos fokozat
 • 1981 – egyetemi doktor
 • 1994 – a nyelvtudomány kandidátusa
Munkakör
egyetemi adjunktus , Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail: desi.edit@t-online.hu
Oktatási tevékenység
1. Az orosz szak keretében oktatott tárgyak:
 • Orosz fonetika és fonológia
 • Bevezetés az orosz filológiába
 • A mai orosz nyelv változásának tendenciái
 • Szóképzés
 • Szótártan – szótárírás stb.

2. A posztgraduális nyelvészeti doktori program keretében:

 • Orosz jelentéstan
 • Az integrális nyelvleírás elmélete és gyakorlata
Tudományos tevékenység
Lexikográfia, szemantika, kontrasztív (magyar-orosz, orosz-angol) nyelvészeti vizsgálatok
Publikációk
DISSZERTÁCIÓK:
 • A fonetikai minimum problematikája magyar anyanyelvüek orosz oktatásában. Bölcsészdoktori disszertáció, Budapest, 1981.
 • Lexikográfiai vizsgálatok a poliszémia és a szinonímia összefüggésének tárgykörében (orosz-magyar igei anyagon). Kandidátusi értekezés, Budapest, 1993.

TANKÖNYVEK:

 • Orosz nyelvtani gyakorlatok I. Társszerző: Palásti Katalin. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.
 • Orosz feladatgyűjtemény. Társszerző: Oszipova Irina. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.
 • Orosz nyelvtani gyakorlatok II. Társszerző: Palásti Katalin. Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.
 • Mai orosz nyelvészeti gyakorlatgyűjtemény. Társszerző: Palásti Katalin Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
 • Az orosz kiejtés – gyakorlatok. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 55-67.
 • Az orosz szóalkotás módjai – gyakorlatok. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 86-91.
 • Az orosz igeszemlélet – gyakorlatok. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 114-130.

TANULMÁNYOK éS CIKKEK:

 • Gesztikulációk az oktatás szolgálatában INYT 1981/2 61-63.
 • A kommunikációs képességek objektiv mérésének kérdéséhez (spontán beszéd) Nyelvmetodikai Füzetek I. Budapest, 1982. 205-224.
 • Славянское языкознание в Венгрии за 1979-80 гг. Studia Slavica XXVII. 1981- 395- 397
 • Об одном методе машинной обработки в области полисемии и синонимии Studia Slavica Hung. 39 (1994) 29-32.
 • К вопросу о системности лексики (Опыт интерпретации одного из « сложных полей П-С »
 • Studia Slavica Hung. 39 (1994) 285-289.
 • Lineáris és holisztikus okság. Egy versciklus jelentésszerkezete. Társszerző: Han Anna Palimpszeszt, tudományos folyóirat 1997/II január, http://palimpszeszt.bdtf.hu
 • Formális P-Sz mezők az „Orosz ige – magyar ige” szótárban In: Hungaro-Slavica 1997. Studai in honorem Stephani Nyomárkay, ELTE Szláv Tanszékcsoportja, Budapest, 1997. 41-45.
 • Az integrális nyelvleírás és az új orosz magyarázó szinonimaszótár. In: A szinonimitásról. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához I. Bp, 1998. 70-78.
 • A költői képek érzelemkifejező szerepéről. A szem és a tekintet motívumai. In: Nyelv, stílus, irodalom Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára Bp.1998. 99-106.
 • Lineáris és holisztikus okság. Egy versciklus jelentésszerkezete. Társszerző: Han Anna In: "Elemszerkezet és linearitás (A jelentés és szerkezet összefüggése)". Bp. 1998. 107-131.
 • Сопоставитлеьное описание русских и венгерских жестов (70-е годы) Studia Russica XVII. Bp. 1999. 305-313.
 • Лексико-семантическая характеристика цикла стихотворений Б. Пастернака « Занятье философией » Studia Russica XVII. Bp. 1999. 375-382.
 • Nyelvészkedő töprengések a magyar színfogalmak kapcsán (Poliszémia, homonímia avagy szinonímia). In: A poliszémiáról és a homonimiáról. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához II. Bp, 1999. 65-74.
 • Lexikális jelentés - kontextuális jelentés - jelentésváltozás lexikográfiai szempontból. In: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IV. Bp, 2000. 90-97.
 • A tűz motívumai az orosz és magyar költészetben. In: Kontrasztív szemantikai kutatások. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XI. Bp, 2001. 97-104.
 • A szóképzés képtelenségei. In: Köszöntőkönyv Hollós Attila 70. születésnapja alkalmából. http://www.btk.elte.hu/eastslav (45-51)
 • A lelkiismeret mint a naív etika fogalma. In: Világosság XLIV. évfolyam 2003/5-6.175-185.
 • A jelentések hálójában. In: „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok
  Horváth Katalin tiszteletére Bp, 2004. 136-143.
 • Variációk a variabilitás témájára. In: Variabilitás és nyelvhasználat. Segédkönyvek a nyelvészet
  tanulmányozásához XXXIV. Bp, 2004. 67-73.
 • Az orosz nyelvművelés helyzete. In: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter Kht.- PRAE.HU Budapest, 2008. 254-263.
 • Az orosz fekete humor. In: Ezerarcú humor. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79. Bp, 2008. 175-186.
 • Kreatív (szólás)hasonlatok In: Ezerarcú humor. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79. Bp, 2008. 203-213.
 • Orosz In: Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője. Szerk. BALÁZS GÉZA - DEDE ÉVA. Inter Kht. - Prae.hu, Budapest, 2009. 209-218
 • Orosz fonetikai útmutató. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 36-54.
 • Szóképzési tudnivalók, amelyek tudni valók. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 68-85.
 • Az igeszemlélet szemléje. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 92-113.

BÍRÁLATOK:

 • J.D.Apreszjan – Páll Erna, Orosz ige – magyar ige. Vonzatok és kapcsolódások Tankönyvkiadó Tankönyvkiadó, Budapest, 1982. I-II. 834 + 833 lap Magyar Nyelv LXXXIV, 106-110. 1988/1.
 • Péter Mihály, A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Budapest: Tankönyvkiadó, 1991, 303 c. Studia Slavica Hung. 37 (1991-92) 425-427.
 • Ласло Ясаи, Лекции по глагольному виду. Специальный курс для студунтов-русистов. Будапешт, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993, 84 c. Studia Slavica Hung. 39 (1994) 392-395. o.
 • Валентина Полухина, Юлле Пярли, Словарь тропов Бродского (на материале сборника « Часть речи » . Тарту: изд. Тартуского университета, 1995 . 342 с . Studia Slavica Hung. 41 (1996) 384-387.
 • Павлович, Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке . Москва: РАН институт русского языка , 1995. 491 с . Studia Slavica Hung. 42 (1997) 201-204.
 • И.А. Мельчук, Русский язык в модели « Смысл <=> Текст » Wiener Slawistischer Almanach sonderband 39, Школа « Языки русской культуры » , Москва – Вена 1995. стр. 682. Studia Slavica Hung. 43 (1998) 164-169.
 • FERENC HAVAS, A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány [Синдром «марризм». Сталинизм и языкознание]. Budapest: Tinta könyvkiadó, 2002. 452 стр. Studia Slavica Hung. 49/3-4 (2004) 415-418.

PERSONALIA:

 • К 70-летию Михая Петера Studia Slavica Hung. 4 3 (199 8 ) 371-373.
 • К любилею Михая Петера "Вестник Филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина №10" (1999) 127-130.
 • К 75-летию Эрны Палл Studia Slavica Hung. 50/3-4 (2005).439-441.

HIVATKOZÁSOK:

 • Федосов, Олег: Русский ассоциативный словарь как зеркало «языковой личности» (в сравнении с венгерским и чешским сборником вербальных ассоциаций). Studia Russica X VI I. (Budapest, 1999), pp, 227-236.
 • Han Anna: Поэтическая вселенная. Анализ стихотворения Б. Пастернака «Определение поэзии»: Предварительные итоги к анализу цикла «Занятье философией». Studia Russica XIX. (Budapest, 2001), pp, 169-188.
 • Klausz Ildikó– Nyakas Tünde: Притча о пленнице-душе. А нализ стихотворения «Определение души». Studia Russica XIX. (Budapest, 2001), pp, 189-199.
 • Nyakas Tünde: Предпосылки творчества: «Сон и совесть, и ночь, и любовь...». Анализ стихотворения «Определение творчества» Studia Russica XIX. (Budapest, 2001), pp, 2 1 3 - 225 .
 • Klausz Ildikó: Гроза и страсть – «явленные в слове». Анализ стихотворения «Наша гроза». Studia Russica XIX. (Budapest, 2001), pp, 226 - 237 .
 • Лепахин, Валерий: Некоторые особенности цикла «Занятье философией». Studia Russica XIX. (Budapest, 2001), pp, 260 - 278 .
 • Barothy Judit: The Search for the Sources of Self-Definition in Virginia Woolf's and Boris Pasternak's Essays and Autobiographical Writings. Studia Russic V. Edit: Образ Рябины и сюжетная реализация ее семантики по метонимическому принципу в романе «Доктор Живаго». Studia Russica XIX. (Budapest, 2001), pp, 475 - 484 .
 • Spannraft Marcellina: Lélekmetaforák a magyarban és a japánban In: Kontrasztív szemantikai kutatások. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XI. Bp, 2001. 242-251.

FORDÍTÁS:

 • Vlagyimir Vojnovics: Monumentális propaganda (Rónai Gáborral) Gabo, Budapest 2006
 • Zinger, Nekod: A műbőr aktatáska. Múlt és jövő 2008/4.
Linkek és letöltések

 

Русская диалогическая речь

Intonáció - új szövegek (2017)