Szláv és Balti Filológiai IntézetCímer

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 

HÍREK

Üdvözöljük az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének honlapján!

Tanszékünk Magyarország legnagyobb, a munkaerőpiacon legkeresettebb orosz filológiai, nyelv- és irodalomtudományi, kultúrtörténeti kutatóműhelye és a legtöbb hallgatót vonzó képzőhelye.

Képzéseink a hazánkban elérhető összes szintet felölelik: a hároméves alapképzés, az erre épülő kétéves mesterképzés, az osztatlan tanárképzés, mely az alap- és mesterképzést egyesíti, valamint posztgraduális programok várják az orosz nyelv, irodalom, kultúra iránt érdeklődőket, hogy részt vehessenek európai viszonylatban is az egyik legjelentősebb orosz tudásközpont munkájában.

Egyetemünkön az orosz nyelv oktatása, tudományos igényű kutatása több mint százéves múltra tekint vissza, tanszékünk hagyományait a jelen és múlt olyan messze földön híres és elismert professzoregyéniségeinek neve fémjelzi, mint a hajdan intézetünkben tanító, már elhunyt Baleczky Emil, Kniezsa István, Király Gyula, Tatár Béla, Zöldhelyi Zsuzsa; a múltban tudományos életpályájuk egy kiemelkedő szakaszában nálunk oktató és tanszékünkre a mai napig jelentős szellemi kisugárzást biztosító Kovács Árpád és Szilárd Léna – hogy csak néhány jól ismert kollégát említsünk. Professor emeritusaink: Péter Mihály, Zoltán András, Dukkon Ágnes, Jászay László, a tanszék jelenlegi egyetemi tanárai: Hetényi Zsuzsa és Kroó Katalin.

Oktatóink többsége vagy anyanyelvként beszéli az oroszt vagy orosz nyelvterületen szerezte diplomáját, tudományos fokozatát. A kifogástalan nyelvtudás aktív tudományos tevékenységgel párosul – tanszékünk dolgozói állandó résztvevőként, illetve szervezőként jelen vannak a legfontosabb nemzetközi és hazai konferenciákon (Han Anna, Nagy István, Szokolova Denise már nyugdíjas kollégáink az elmúlt évtizedekben számtalan nemzetközi konferencián irányították magukra a tudományos közvélemény figyelmét), a legnívósabb folyóiratok állandó szerzői, szerkesztői, s ez is garantálja, hogy hallgatóink a legkorszerűbb tudást kapják. Ily módon nem túlzás kijelenteni, hogy képzéseink minősége nem marad el a legszínvonalasabb európai egyetemekétől.

Széles körű nemzetközi kapcsolataink lehetőséget biztosítanak hallgatóinknak, hogy a legjobb külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatokkal bővítsék az itt elsajátított tudást.

A tudomány iránt érdeklődő diákok már tanulmányaik első éveitől részt vehetnek a tudományos diákkör munkájában, és kiemelkedő eredményeikkel öregbítik tanszékünk hírnevét. A műfordítói műhelyünkben elkészült diákfordítások legjobbjai már érett, kiadásra kész munkák. Az ELTE tanszékünk által koordinált magyar és angol nyelvű szemiotikai mesterképzés-programján, melyet számos külföldi diák is látogat, a mai kor igényeivel összhangban, több tudományág eredményeit egyesítve, általános kultúraelméleti és műértelmezési kérdések (irodalom, színház, film, képzőművészet) vizsgálata áll a középpontban.

Tanszékünkön az itt tanuló diákokat, az ide látogató vendégeket, kollegákat mindig jó légkör, baráti hangulat fogadja. Diákjaink értékelik mindennapjaink munkavégzésének azt az otthonosságát, mely abból fakad, hogy tanáraink igyekeznek személyre szabottan figyelemben részesíteni őket.

A szellemi képességek fejlesztése mellett fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink kötetlen légkörben is együtt tölthessék idejüket: a már hagyománnyá vált Szláv Karácsony, az orosz kórus, a májusi Szláv Kupa mind ezt szolgálják. A Szláv Karácsony ünnepsége, melyben fontos részt tesz ki az orosz program, egész egyetemünkön híres kulturális eseménynek számít, ahogyan az Ifjú Szlavisták évről évre intézetünkben megrendezett nemzetközi konferenciája is egyre több látogatót vonz. A fiatalok az utóbbi rendezvényen baráti és szakmai kapcsolatokat köthetnek a szlavisztika több területén munkálkodó kortársaikkal. A Tanszék fontos Erasmus-kapcsolatokat is ápol neves külföldi egyetemekkel, és támogatja a diákok általános európai tapasztalatszerzését.

Képek a Tanszék és az Intézet életéből


Приветствуем Вас на странице Kафедры русского языка и литературы Университета им. Л. Этвеша (ЭЛТЕ)!

Наша кафедра является самым крупным на рынке труда Венгрии исследовательским центром в области русской филологии, лингвистики, литературоведения и истории культуры. При этом она выпускает наибольшее количество специалистов данного профиля в нашей стране.

Мы предлагаем высшее образование по разным образовательным программам: трехлетний бакалавриат с последующим двухгодичным обучением в магистратуре, пятилетнее педагогическое образование, по окончании которого выпускнику присваивается степень магистра, а также постградуальные образовательные программы по русскому языку, литературе и культуре для желающих принять участие в работе одного из значительнейших европейских центров изучения русского языка. 

Обучение русскому языку и научно-исследовательская работа в нашем университете имеет более чем столетнюю историю. Заложение преподавательских и научных традиций кафедры восходит к таким известным в научном мире именам, как имена покойных профессоров Эмиля Балецкого, Иштвана Книежи, Дьюлы Кирая, Бэлы Татара, Жужaнны Зельдхейи-Деак. На значительном этапе своей карьеры у нас преподавали выдающиеся исследователи, поддерживающие связь с кафедрой, Арпад Ковач и Лена Силард. Заслуженными профессорами (с почетным званием Professor emeritus), принимающими участие в жизни кафедры и сегодня, являются: Михай Петер, Андраш Золтан, Агнеш Дуккон, Ласло Ясаи. Сегодня на кафедре преподают профессора Жужа Хетени и Каталин Кроо.

Все члены преподавательского состава кафедры являются высококвалифицированными специалистами, для некоторых из них русский язык является родным. Безупречное владение языком сочетается с активной научной деятельностью – сотрудники нашей кафедры являются постоянными участниками и организаторами значительнейших международных и отечественных конференций (вышедшие на заслуженный отдых Анна Хан, Иштван Надь, Дениз Атанасова-Соколова в предшествующие десятилетия, принимая участие в отечественных и международных конференциях, привлекли к себе внимание научного мира), а также бессменными авторами и редакторами престижных научных журналов, что гарантирует обеспечение наших учащихся самыми актуальными знаниями в области филологических наук. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что качество нашего образования идет в ногу с мировыми стандартами образования в европейских университетах.

Прочные международные связи нашего университета с зарубежными дают нашим студентам возможность увеличить свой опыт и развить приобретенные навыки при прохождении практики за рубежом.

Студенты, имеющие глубокий интерес к науке, имеют возможность уже в первый год обучения принимать участие в работе студенческого научного общества, упрочивая своими достижениями славу кафедры. В мастерской художественного перевода лучшие из студенческих работ представляют собой уже зрелые, готовые к публикации тексты. В рамках координируемой нашей кафедрой магистерской программы по направлению «Семиотика» (на венгерском и русском языках) ЭЛТЕ, в которой принимают участие и иностранные студенты. В центре внимания данной программы стоит исследование вопросов теории культуры и интерпретации произведений искусства (литературы, театра, кино, изобразительного искусства) с объединением актуальных достижений смежных научных дисциплин.

На кафедре царит дружеская атмосфера. Наши студенты ценят работу и отношение преподавателей, которые стараются найти подход лично к каждому.

Наряду с развитием интеллектуальных способностей мы считаем важным, чтобы наши студенты проводили время вместе и в неофициальной атмосфере: нашими традициями являются совместное празднование Славянского Рождества, русский хор, майский Славянский Кубок. Празднование Славянского Рождества, в котором важной составляющей является насыщенная программа русского отделения, можно назвать настоящим культурным событием в жизни нашего факультета, а eжегодная международная конференция молодых славистов, организуемая Институтом славянской и балтийской филологии, с каждым годом привлекает все больше участников. Здесь молодые специалисты заводят дружеские и профессиональные связи со сверстниками, специализирующимися в разных областях славистики. Кафедра поддерживает связи по программе Erasmus (+) с известными зарубежными университетами и помогает студентам принять в ней участие и получить опыт обучения за границей.

Сцены из жизни Кафедры русского языка и литературы, а также Института славянской и балтийской филологии

 

 

HÍREK


ÜGYINTÉZÉS