KÉPZÉSI FORMÁK

BA-képzés

 1. A III. évfolyamos minoros hallgatóknak a 2009/10-es tanév első félévében először "hézagpótló" morfológia kurzust hirdet meg a tanszék (heti 90 perc). Mivel a minorosok tantervében ilyen tantárgy nem szerepel, az MA felvételi vizsgán viszont vannak morfológiai kérdések, a tantárgy felvétele javasolt. A második félévben várhatóan ugyanezt a kurzust ismét meghirdetjük.
 2. AZ ORO-221.X nyelvészeti szakszeminárium (orosz szakirányú óra) kurzusát hivatalosan az 5. félévben nyelvhasználati szakszemináriumként kell felvenni (nyelvoktatás).
  Az ORO-208 (Orosz nyelvfejlesztés 8 /szaknyelv 1./) c. tárgyat ugyanannál a tanárnál kell felvenni, mint a fenti tárgyat. a négy (2x2) óra együtt biztosítja a III. évfolyam első félévében a nyelvfejlesztési gyakorlatokat.
 3. AZ 5. félévben az orosz szakirányú és minoros hallgatóknak nyomatékosan javasoljuk a következő tárgy felvételét: Hallás utáni megértés.
 4. A III. évfolyam második félévében az év végi alapvizsgához különböző vizsgaelőkészítő órákat hirdet meg a tanszék, melyek felvételét nyomatékosan ajánljuk.
 
BA alapvizsga BA záróvizsga BA nyelvi vizsga BA nyelvészet BA irodalom
 
 

BA Nyelvi alapvizsga

MINTADOLGOZAT

 

BA-képzés
Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos követelmények (ORO-902)

Szakdolgozat
 

Formai követelmények: A dolgozatot nyomtatva, kötve vagy fűzve kell benyújtani, kb. 40 000 karakter terjedelemben, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5 sortávolsággal. A terjedelembe csak a tényleges szövegoldalak számítanak bele, és az idézetek mennyisége nem haladhatja meg a dolgozat terjedelmének egy harmadát.

Tartalmi követelmények: A szakdolgozat témáját az adott szakirányon oktatott témakörökből lehet választani. A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, az alapfokozat szintjének megfelelő tudományos kérdések megértésére és ilyenek önálló felvetésére, megoldására, az értekezésben megkívánt módszertani (filológiai) és stilisztikai eljárások alkalmazására. Az alapszakon követelmény, hogy a szakdolgozat írója feldolgozza a téma fontosabb régi és újabb szakirodalmát. A szakdolgozat formájának a megválasztását a konzulenssel egyeztetni kell. A szakdolgozat nyelve elsősorban a szakirány nyelve, de egyeztetett esetben lehet a magyar vagy a szakdolgozó anyanyelve is.

Amennyiben a szakdolgozat nyelve magyar, utolsó oldalként a diplomamunkába bekötve, egy tartalmas egyoldalas orosz nyelvű összefoglalónak kell szerepelnie.

Értékelés: ötfokozatú (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)

BA alapvizsga BA záróvizsga BA nyelvi vizsga BA nyelvészet BA irodalom
 
BA szakzárás követelményei
 

Részletes leírása: A záróvizsgára való bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése. A záróvizsga a szakirány előírásai szerint állhat írásbeli és szóbeli részből, vagy csak szóbeli számonkérésből (tekintettel arra, hogy a nyelvi vizsga előfeltételként szerepel). A záróvizsgán a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képesítési követelmények és a tanterv által előírt legfontosabb ismereteket, és hogy a szóbeli kifejezőkészségük megfelel az előírt nyelvi szintnek. A szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé nyelvészeti, irodalmi (irodalom- és kultúrtörténeti) témák tartoznak, azaz a záróvizsga komplex szigorlat jellegű, de sor kerülhet a diplomamunkára vonatkozó kérdésekre is.

ZÁRÓSZIGORLATI (ZÁRÓVIZSGA) TÉTELEK

 
Nyelvészet

FIGYELEM!

2014-től a zárószigorlati nyelvészeti része alapvetően írásos formában zajlik.
A vizsga kérdései az alábbi témákból állnak össze, az adott kurzusokra és a letölthető anyagokra épülnek.
A vizsga nyelve: orosz.
Ez a végleges tételjegyzék. A 11-13. tételek csak a specializáción tanult hallgatók számára kötelezőek.

Utolsó frissítés: 2015.04.28 19:51

 

A letölthető anyag tartalmazza a nyelvészeti teszt feladattípusait. LETÖLTÉS

 
 1. Az orosz mássalhangzók osztályozása.  A kemény-lágy mássalhangzók és a "j" hang jelölése, a kemény- és lágyságjel funkciói. BBN-ORO-212 (Orosz nyelvészet 2. Fonetika) Letölthető segédanyag: DOC
 2. Az orosz magánhangzók osztályozása. A szóhangsúly és a hangsúlytalan magánhangzók redukciója. BBN-ORO-212 (Orosz nyelvészet 2. Fonetika) Letölthető segédanyag: DOC
 3. Az orosz intonációk alaptípusai. Letölthető segédanyag: DOC
 4. Az orosz szavak szófaji osztályozása (знаменательные и служебные слова, изменяющиеся и неизменяющиеся слова; проблематика числительных и местоимений) Letölthető segédanyag: DOC
 5. A főnév formaképzése (ragozási típusok; a nem és a ragozási típusok összefüggései;  a kemény, lágy illetve [j] tövű főnevek a különböző ragozási típusokban; főbb kivételek az egyes ragozási típusokban; a "bolygó hang" jelensége). A nyelvtani szám (singularia tantum, pluralia tantum). Letölthető segédanyag: ZIP
 6. A főnév osztályozó kategóriái:
  • a nyelvtani nem (a nem formai kifejeződése [egyeztetett jelző, egyes igealakok, stb.]; a nem "felismerésének" legfontosabb gyakorlati szabályai); közös nemű főnevek
  • az élő/élettelen kategória (az élő és élettelen főnevek meghatározása a jelentés alapján; az élőt jelentő főnevek nyelvtani viselkedése a ragozási típus, nem és szám függvényében; az egyeztetett jelző szerepe az élőség kifejezésében). Letölthető segédanyag: DOC
 7. Az ige tipikus grammatikai kategóriái
  • igeszemlélet (főbb formai jegyek és aspektusképzés, igepárok)
  • igemód (a második személyű felszólító módú alakok képzése és a felszólítás kifejezésének főbb módjai a többi személyben) Letölthető segédanyag: DOC
 8. A szószerkezet és a mondat fogalma (megnevező funkció ↔ közlő funkció); predikativitás (idő, modalitás, személy). A szintaktikai kapcsolatok típusai (predikatív szószerkezet, mellérendelő és alárendelő [egyeztetés, vonzat, hozzárendelés /jelöletlen alárendelés] kapcsolat. (BBN-ORO-214 Mondattan) Letölthető segédanyag: DOC
 9. Az állítmány típusai
  • A) egyszerű igei állítmány (szintetikus és analitikus kifejezési formák)
  • B) összetett igei állítmány (fázisigék/modális segédigék + főnévi igenév)
  • C) összetett névszói állítmány (a kopulák fajtái és a névszói rész kifejezésének módjai). (BBN-ORO-214 Mondattan) Letölthető segédanyag: DOC
 10. Az egyfőtagú mondatok főbb típusai DOC
 11. A lexikológia tárgya. A poliszémia és a homonímia közti különbség. A szinonímia, antonímia és paronímia fogalma. Letölthető segédanyag: ZIP
 12. Церковнославянские и архаические формы русского языка DOC
 13. Причастия и деепричастия в СРЛЯ DOC
 
BA alapvizsga BA záróvizsga BA nyelvi vizsga BA nyelvészet BA irodalom
 
Irodalom

Útmutató a ZÁRÓSZIGORLATI (ZÁRÓVIZSGA) TÉTELEK kidolgozásához és a SZÓBELI FELELET felépítéséhez

A szóbeli vizsga által ellenőrzött ismeretek közé nyelvészeti, irodalmi (irodalom- és kultúrtörténeti) témák tartoznak, azaz a záróvizsga komplex szigorlat jellegű, de sor kerülhet a diplomamunkára vonatkozó kérdésekre is.

A záróvizsgán elhangzó felelet nyelve választás szerint orosz vagy magyar.

A tétel címe

1. A szláv népek kulturális fejlődésének sajátosságai (a világ nyelvi képe a mindennapi gondolkozásban és a kultúrában)

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

SLA-132 Szláv népek kultúrája 2. előadás és
részben a SLA-131 A szláv kultúrák összefoglaló áttekintése: Bevezetés a szláv kultúrák tanulmányozásába előadás anyaga.

Rövid leírás

A számonkérés anyaga megfelel a tárgyból a BA-képzés során letett vizsga követelményeinek.


A tétel címe

2. A szláv kulturológia: a szláv kultúrák öntudatra ébredésének folyamata és jellegzetességei

A tétel kidolgozásához a melléklelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

SLA-131 A szláv kultúrák összefoglaló áttekintése: Bevezetés a szláv kultúrák tanulmányozásába

Rövid leírás

A szláv kulturológia kialakulása (a cseh, a szlovák, a horvát, a szerb, a lengyel és az orosz szlavisztika és kulturológia kezdetei). A szlávság és a szláv népek kultúrája. Az "ószlávok" prehistorikus kultúrája. A középkori szláv kultúra kialakulása (az államalapítás, az írásbeliség kezdete, a kereszténység felvétele, Cirill és Metód tevékenysége). A szláv barokk. A keleti szláv kultúrák fejlődésének sajátosságai. Evolúció és robbanás a kultúrában Jurij Lotman koncepciója alapján.


A tétel címe

3. A szláv irodalmak összefoglaló áttekintése

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-SLA-141 A szláv irodalmak összefoglaló áttekintése

Rövid leírás

A számonkérés anyaga megfelel a panelvizsga követelményeinek.


A tétel címe

4. Folklór: a mítoszok, a mesék és a bilinák keletkezése és műfaji ismérvei

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-SLA-133 A szláv népek kultúrája 3.
(Ajánlott a BBN-SLA-141-es panelelőadás ide vonatkozó előadása.)

Rövid leírás

A mítosz és a mitológia fogalmának, a varázsmese és a bilina műfajának definiálása, konkrét példákon keresztül való bemutatásuk. A folklór-szakirodalomból  - Propp, Afanaszjev, Meletyinszkij - a legfontosabb elméleti munkák ismerete. A szóbeli hagyomány és az írott irodalom kölcsönhatásának legfontosabb mozzanatai.
Ajánlott a panelelőadás idetartozó anyaga: A "szláv mitológia" és a folklórműfajok (ráolvasások, rituális szövegek, hiedelmek, a hősmondák és az ún. kalendárium-versek, a természet, a vegetációs ciklus körforgásának a szóbeli költészetben megőrzött, megénekelt mozzanatai).


A tétel címe

5. Irodalomtudomány: hagyománykövetés és újítás az orosz formalista iskola elméletében.

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-SLA-111/or Bevezetés a szláv irodalomtudomány tanulmányozásába
BBN-SLA 112/or Bevezetés a szláv irodalmak tanulmányozásába

Rövid leírás

Az orosz formalizmus keletkezése és tudománytörténeti gyökerei (OPOJAZ, a formalista esztétika és az 1910-20-as évek irodalmi, művészeti avantgarde mozgalma). Az irodalmi fejlődés logikája az orosz formalisták tanításában (Zsirmunszkij, Eichenbaum, Tinyanov munkássága alapján). A Prágai Nyelvészeti Kör és Roman Jakobson a költői nyelvről és a modern orosz költészetről .


A tétel címe

6. Az orosz irodalom korszakai – a régi és a XVIII. századi orosz irodalom sajátosságai.

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-ORO-231 Orosz irodalomtörténet 1. ide vonatkozó előadásai

Rövid leírás

Irodalomtörténeti folyamatok, irányzatok, stílusok, iskolák, jellegzetességek, műfajok, fogalmak és ezek összefüggései a régi és a 18. századi orosz irodalomban. A "klasszikus irodalom" fogalma. A 19. századi orosz irodalom előzményei. Az archaikus kor. A tradicionalista normatív ("retorikai") kultúra. A középkori – óorosz irodalom. Az óorosz irodalom periodizációja. A közös egyházi szláv irodalom műfajai. Nyikolaj Karamzin.


A tétel címe

7. Orosz irodalom a XIX. század első felében. 

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-ORO-231 Orosz irodalomtörténet 1. vonatkozó előadásai
BBN-ORO-232 Orosz irodalomtörténet 2.

Rövid leírás

Ld. a megjelölt kurzusokhoz tartozó kötelező szép- és szakirodalom listát a tanszék honlapján! Alább is ennek megfelelően a három tételnél.


A tétel címe

8. Orosz irodalom a XIX. század második felében.  

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-ORO-231 Orosz irodalomtörténet 1. vonatkozó előadásai
BBN-ORO-233 Orosz irodalomtörténet 3.

Rövid leírás

Ld. az órákhoz tartozó kötelező szép- és szakirodalom listát a tanszék honlapján!


A tétel címe

9. Az orosz líra és dráma a századfordulón és a XX. században.

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-ORO-234 Orosz irodalomtörténet 4.
BBN-ORO-235 Orosz irodalomtörténet 5.
BBN-ORO-236 Orosz irodalomtörténet 6.  

Rövid leírás

Ld. az órákhoz tartozó kötelező szép- és szakirodalom listát a tanszék honlapján!


A tétel címe

10. Az orosz próza a századfordulón és a XX. században.

A tétel kidolgozásához a mellékelt órák (kód, név) anyagának átismétlését, feldolgozását ajánljuk

BBN-ORO-234 Orosz irodalomtörténet 4.
BBN-ORO-235 Orosz irodalomtörténet 5.
BBN-ORO-236 Orosz irodalomtörténet 6.

Rövid leírás

 Ld. az órákhoz tartozó kötelező szép- és szakirodalom listát a tanszék honlapján!

 

A záróvizsga értékelése: A zárószigorlat (záróvizsga) eredménye: az írásbeli és a szóbeli átlaga, vagy ha ilyen nincs, a részvizsgák átlaga, a szakirányok előírásai szerinti esetleges súlyozással.

 
 
BA alapvizsga BA záróvizsga BA nyelvi vizsga BA nyelvészet BA irodalom
 
Az oklevél minősítése
 
Mely eredmények átlaga adja: A BA-oklevél minősítését a BBN-ORO-901 Szakdolgozat, a BBN-ORO-902 Zárószigorlat és a BBN-ORO-002 Orosz nyelvi vizsga eredménye adja.
 

BA-képzés nyelvi vizsga

Orosz nyelvi vizsga (BBN-ORO-002) + Orosz nyelvi szigorlat ( OT-ORO-299)

Az Orosz nyelvi vizsga szóbeli része az alábbiak szerint változott meg.
A szóbeli vizsga négy részből áll. Felkészülési idő: 20 perc. A vizsga időtartama: 20 perc (4x5 perc).

 • Irányított beszélgetés
  • mindennapi témákkal kapcsolatos beszélgetés
 • Önálló témakifejtés (a teljes tételsor letölthető)
  • megadott szempontok szerinti monológ
 • Vita
  • két állítás megvitatása egy adott témával kapcsolatban
 • Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven
  • rövid (kb. 150 szavas / 1000 n) orosz nyelvű szöveg lényeges információinak közvetítése magyar nyelven

  LETÖLTÉS


BA nyelvi vizsga (tételek - önálló témakifejtés)OROSZ NYELVI ZÁRÓVIZSGA 2011 TESZT + HALLOTT SZÖVEG


 

Minor-képzés

 

Tájékoztató az OROSZ MINOR szakirányról (2016/2017)

Orosz minor csak az őszi félévben indul
Csak olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szeptemberben már rendelkeznek orosz nyelvi alapismeretekkel (írás, olvasás, kb. 1500 szóból álló szókincs, azaz Oszipova, I., Kljucs (Ключ) című nyelvkönyvének beható ismerete).
2016 szeptemberének első napjaiban (az időpontot később jelöljük ki), (D ép./ Fsz.1-ben) tanévkezdési MINOROS TÁJÉKOZTATÓT tartunk, amelyen minden minorra jelentkezőnek kötelező megjelennie.
A tájékoztatót írásbeli NYELVI FELMÉRŐ követi.
A felmérő anyaga: a "Kljucs 1." TELJES ANYAGA

Letöltés

 
 

Diszciplináris MA-képzés

 

СПИСОК ПРЕДМЕТОВ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

 
   
 
 

Diszciplináris MA komplex szigorlat (OROD-451)

Nyelvészet
Irodalom Tételsor RU HU
   
 

Diszciplináris MA Nyelvi szigorlat

 
   
 

Tanári MA-képzés

TANÁRI MESTERSZAK – OROSZTANÁR MODUL TANTERVE 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat) PDF
Tudnivalók a tanári mesterszak iskolai gyakorlatairól
Tudnivalók a tanári mesterszakosok szakdolgozatáról
Osztatlan tanárképzés * A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények
Témajavaslatok a tanárszakos szakdolgozatokhoz (Orosztanár MA)
Tudnivalók a tanár mesterszakos záróvizsgáról
Tételek a tanárszakosok államvizsgájához
Tudnivalók a szaktárgyi tanításkísérő szemináriumról
 

Osztatlan tanárszakos irodalmi szigorlati anyag 2017-től

TÉTELSOR
 

Tanári MA komplex szigorlat (TANM-ORO-114)

Nyelvészet+Irodalom
Tételsor RU HU
 

Tanári MA Nyelvi szigorlat (TANM-ORO-105)

 

Modulzáró vizsga

Tételsor
 
BA alapvizsga BA záróvizsga BA nyelvi vizsga BA nyelvészet BA irodalom