Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Horvát nyelv

A magyarországi szlavisztika kezdetei a 19. század közepéig nyúlnak vissza. Egyetemünk első szlavistája Ferenc József volt, aki előadásai közé horvát témákat is beillesztett. A tudományos értelemben vett szlavisztika első művelője és professzora Asbóth Oszkár volt, aki 1880-ban mint egyetemi magántanár kezdte el pályáját, s egészen 1920-ban bekövetkezett haláláig volt a Szláv Tanszék tanszékvezető tanára. Asbóth tanszékvezetői pozíciójának is köszönhető, hogy 1894-ben megalakulhatott a budapesti egyetemen az önálló horvát tanszék, amely egészen 1938-ig állt fenn. A Horvát Tanszék első vezetője a magyarul is jól tudó, zágrábi származású Margalits Ede volt. Nyugállományba vonulása után Szegedy Rezső vette át a tanszék vezetését, aki elsősorban irodalomtörténettel és néprajzzal foglalkozott. Korai halála után Bajza József lett az utódja, ám 1938-ban bekövetkezett tragikus halála az önálló horvát tanszék végét is jelentette. Az 1940-es években Hadrovics László tartott magántanárként előadásokat kroatisztikai témában, például az 1941/42-es tanévben A régi horvát szótárirodalom címmel. A második világháborút követően szerbhorvát szakon lehetett tanulni a Szláv Tanszéken. Hadrovics László 1951-től egyetemi docensként, 1954-től egyetemi tanárként, majd később 1974-ig tanszékvezető egyetemi tanárként oktatott horvát nyelv- és irodalomtörténetet. 1974 után került a tanszékre Nyomárkay István, aki 1987-től 2003-ig tanszékvezető egyetemi tanárként tevékenykedett. Az 1990-es évek politikai eseményei – Jugoszláviai széthullása – a szerbhorvát szak életére is hatással volt, ugyanis megalakult az önálló horvát és szerb szak. Jelenleg a horvát nyelv és irodalmat BA és MA képzésben lehet tanulni, de van horvát tanári szak is. Az MA tanulmányok végeztével a hallgatóknak lehetőségük van a Nyelvtudomány és az Irodalomtudományi Doktori Iskolában szlavisztikai programot hallgatni, amelynek keretében horvát nyelvészeti, illetve irodalomtudományi tanulmányokat folytathatnak. A horvát szak szakfelelőse Dr. Lukács István intézetigazgató és tanszékvezető egyetemi tanár, aki horvát irodalomtörténetet oktat a szakon. A horvát szakon tanít Dr. Nyomárkay István akadémikus, professor emeritus, Dr. Vig István egyetemi tanár, Dr. Dudás Előd egyetemi tanársegéd és a mindenkori horvát lektor.
Szerb galéria

Dr. Lukács István, intézetigazgató és tanszékvezető egyetemi tanár, szakfelelős
Telefon: 411 6700/2192
E-mail: lukacs.istvan@btk.elte.hu

Dr. Nyomárkay István, akadémikus, professor emeritus
Telefon: 411 6700/5207, 5144
E-mail: nyomarkay.istvan@gmail.com

Dr. Vig István, egyetemi tanár
Telefon: 411 6700/5178
E-mail: vigistvan@yahoo.com

Dr. Dudás Előd, egyetemi tanársegéd
Telefon: 411 6700/5178
E-mail: dudaselod@gmail.com

Mariela Marković, horvát lektor
Telefon: 411 6700/5178
E-mail: marielamarkovic@gmail.com

 

Szerb galéria

A Szláv Filológiai Tanszék kroatisztikai kiadványai

  • Antologija hrvatske poezije. Szerk. Lukács István. Budapest: Balassi Kiadó. É. n., 245 p.
  • Hadrovics László: A régi horvát szótárirodalom. Magántanári előadások az 1941/42. tanévben. Szerk. Vig István közreműködésével Nyomárkay István.
  • Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet: Szláv Filológiai Tanszék. É. n., 73 p.
  • Lukács István: Térközök. Horvát-magyar irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 2004, 193 p.
  • Lukács István: A passióhagyomány a horvát irodalomban. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 2008, 325 p.
  • Nyomárkay István: Nyelveink múltja és jelene. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 2004, 196 p.
  • Nyomárkay István: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 2007, 292 p.
  • Vig István: Horvát nyelvtan. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék. 2008, 356 p.