ELTE BTK
ELTE
Szláv és Balti Filológiai Intézet

 

Szláv nyelvtudományi PhD-program
és Orosz nyelvészeti doktori PhD-program

A program keretében folyó képzés célja, hogy a hallgatók az érdeklődésüknek megfelelő szakterületen széleskörűen tájékozódjanak, és elmélyült ismeretekre szert téve önálló kutatómunkára való képességüket értekezéssel bizonyítsák. A program három alapvető részt ölel fel:

Általános szlavisztikai ismeretek: A hallgatók áttekintést kapnak a graduális képzésnél a rendszerezést tekintve magasabb szinten a tudományszak klasszikus eredményeiről, amelyekre a további kutatások épülnek és a jelenlegi szlavisztikai kutatásokról.

Általános- és elméleti nyelvészet: E diszciplína főbb kérdései: a nyelvtudomány története, a nyelvtudomány paradigmái, pragmatika, kontrasztív szemantika, a kognitív nyelvészet alapjai.

A többi tanegységet kötelezően választható stúdiumok alkotják, a curiculummal összefüggően meghirdetett kínálat szerint. Ide tartoznak a konzultációk is. Felölelik a bohemisztika, bulgarisztika, kroatisztika, polonisztika, ruszisztika, szerbisztika, szlovakisztika és ukrainisztika területét.

Orosz nyelvészeti doktori PhD-program: Az irodalmi nyelv és az élőbeszéd viszonya az orosz nyelv múltjában és jelenében. Az ilyen címmel akkreditált program átfogja az orosz történeti és leíró nyelvészet legfontosabb témakörét.

Szláv irodalomtudományi PhD-program
és Az orosz irodalom és kultúra kelet és nyugat vonzásában PhD-alprogram,
Az orosz irodalom és irodalomkutatás PhD-alprogram

Kiemelt figyelmet szentel a magyar összefüggéseknek, a magyar irodalom és a (környező) szláv irodalmak összehasonlító – mind kapcsolattörténeti, mind tipológiai szempontú – interpretálásának. A magyar-horvát, -szerb, -szlovák, -bolgár, -lengyel, -orosz és -ukrán kulturális érintkezések évszázadokra visszanyúló kapcsolatok, amelyeket számos kölcsönhatás és párhuzam jellemez. E jelenségeket természetüknél fogva tágabb, európai összefüggésben érdemes vizsgálni. Ezek hasonló történelmi fejlődés mellett – gyakran közös világirodalmi minta és hatás következtében alakultak ki.

A hallgatók irodalomelméleti felkészítésében kötelező tantárgyként szerepel a komparatisztika, valamint magyar irodalmi, világirodalmi vagy művelődéstörténeti (filozófiai, esztétikai, vallástörténeti stb.) tantárgy felvétele a képzés során.

A szomszéd népek történelmi és kulturális fejlődése során kialakult irodalmi kapcsolatok és kölcsönhatások gyakran átnyúlnak a kultúra más területeire is. Ezért a szláv irodalmi doktori képzésben, a hallgató disszertációtémájának megfelelően, tágabb kultúrtörténeti szempontú tantárgy felvételére is lehetőség nyílik.

A szláv irodalmak közötti összefüggések és párhuzamok megismertetését szolgálja a tanszék oktatói által tartott ún. váltókurzus, melyben a különböző szláv irodalmakról, magyar nyelven, a doktori program valamennyi hallgatója számára, az adott irodalom legjobb szakembere tart előadást.

Tanszékünkön a hazai nemzetiségi (szláv) irodalmak kutatására is mód nyílik.

Az Alkalmazott irodalomtudomány című (kötelező) tantárgy keretén belül a hallgatók a tudomány korszerű módszereit ismerhetik meg.